№ 1(44) (2020)

Зміст

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ УЧАСНИКІВ СВІТСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ PDF
І. В. Базарова 4-13
ПОХВАЛА, КОМПЛІМЕНТ І ЛЕСТОЩІ ЯК ТАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТИМІЗАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ PDF (Русский)
Н. А. Бігунова 14-22
РИЗОМА В АНГЛОМОВНОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТЕКСТІ: КОГНІТИВНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР PDF
Я. В. Бистров 23-35
CТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ПРОПОВІДІ PDF (Русский)
С. С. Богуславський 36-44
РЕАЛІЇ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ PDF
А. Є. Болдирева 45-53
МЕЛОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ШОТЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
К. С. Бондар 54-60
УЧАСТЬ ПРОСОДИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ СПОНУКАННЯ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ PDF
К. А. Бондаренко 61-69
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛIЗ РОСIЙСЬКИХ ПЕРЕКЛАДIВ ПОЕМИ ГЕНРIХА ГЕЙНЕ «НІМЕЧЧИНА. ЗИМOВА КАЗКА» PDF (Русский)
Л. Л. Букрєєва, I. О. Нiкiтiнська 70-81
ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ ПЕРІОДУ КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ PDF
Т. В. Весна, Т. В. Телецька 82-89
ТЕМПОРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДІЇ МОВЛЕННЯ НОСІЇВ ДІАЛЕКТУ СКАУЗ PDF
В. С. Григораш 90-97
ВЗАЄМОДІЯ КАТЕГОРІЇ ВІРОГІДНОСТІ З КАТЕГОРІЄЮ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ PDF (Русский)
Л. В. Гринько, О. В. Григорович, Т. О. Романовська 98-106
МІТІГАЦІЯ VS НЕГАТИВНА ВВІЧЛИВІСТЬ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ) PDF
Ю. В. Деде 107-115
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ» В ФЕМІНІСТСЬКИХ ЕСЕ PDF
Н. В. Долусова, К. В. Красницька 116-123
ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ PDF
С. В. Єрьоменко 124-130
ЗАРОДЖЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ЧИСЛА ІМЕННИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ PDF
Ю. В. Іваницька 131-138
ПРО АНІМАЛІЗМ ТА АНТРОПОМОРФІЗМ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF (Русский)
О. В. Ігіна, Л. О. Гайошко, Т. В. Сиротенко 139-148
ВИКОРИСТАННЯ ГІПНОСТИЛІСТИЧНИХ ШАБЛОНІВ ЛЕКСИЧНОГО РІВНЯ ДЛЯ НАВІЮВАННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ ГІПНОТИЧНОГО ТРАНСУ В КИТАЙСЬКОМУ ГІПНОТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
М. Ю. Карпенко 149-162
ОЗНАКИ ВАЛЛІЙСЬКОЇ ІНТОНАЦІЇ В МОВЛЕННІ АВСТРАЛІЙЦІВ PDF
Д. М. Карпова, О. В. Костроміна 163-170
ДИСКУРСИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОНІМІЧНОЇ / МЕТАФТОНІМІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КІНОКРИТИКИ У БРИТАНСЬКІЙ КІНОРЕЦЕНЗІЇ PDF
І. В. Качур 171-178
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕМАНТИКИ ПРИКМЕТНИКА BRAUN ‘КОРИЧНЕВИЙ’ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ PDF
Т. Б. Козак, Т. В. Тупiкова 179-186
ПРОПОВІДНИЦЬКИЙ ДИСКУРС КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗІСТАВНОЇ ТЕОЛІНГВІСТИКИ PDF
Н. О. Кравченко, А. В. Матієнко-Сільницька 187-195
ВАРІАТИВНІСТЬ МЕЛОДІЙНИХ ТА ТЕМПОРАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОСОДІЇ В МОВЛЕННІ БРИТАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ PDF
О. М. Набока, Н. Р. Григорян 196-202
ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМОРИСТИЧНОГО ТА КОМІЧНОГО ЕФЕКТІВ У АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
О. І. Назаренко, О. Є. Нестеренко 203-211
МОВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РЕКЛАМИ: ОНІМНИЙ ВИМІР PDF
С. В. Насакіна 212-219
ФУНКЦІЮВАННЯ КОНСТИТУЕНТІВ МОВЛЕННЄВОГО ВАРІАНТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ “FACE” В РОМАНІ БРЕМА СТОКЕРА “ДРАКУЛА” PDF (Русский)
І. Ю. Онищук, О. О. Матович 220-232
ТИПОЛОГІЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ОЦІНКИ PDF
Г. І. Приходько 233-239
ЕМОЦІЙНЕ СПРИЙНЯТТЯ АТМОСФЕРИ ТАЄМНИЧОСТІ У ГОТИЧНИХ РОМАНАХ ТА РОМАНАХ ТРИЛЛЕРАХ PDF
О. О. Приходченко 240-252
АНТРОПОЦЕНТР КОМП’ЮТЕРНО-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі англомовних чатлайнових сесій) PDF (Русский)
Н. В. Реконвальд 253-263
ПРОСПЕКЦІЯ ТА РЕТРОСПЕКЦІЯ ЯК ТЕМПОРАЛЬНІ МАРКЕРИ ТЕКСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОМАНУ Н. СПАРКСА “THE CHOICE” PDF
О. А. Розанова, М. В. Кашуба, М. В. Цинова 264-272
ПРОСОДИЧНІ МАРКЕРИ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ МОВЦЯ PDF
І. В. Рудік, О. Ф. Вихор 273-279
МАРГІНАЛЬНА ЗОНА ВЕРБАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕПТУ SPEECH PDF
В. М. Смаглій 280-290
СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ PDF
Д. В. Станко 291-300
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ПОЛІКОДОВОГО ХАРАКТЕРУ (на матеріалі творів А. К. Дойля) PDF
Н. В. Степанюк, Л. В. Терехова, О. О. Калінюк, О. О. Драгомирецький 301-310
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПОЛІКОДОВИХ СЛОВНИКОВИХ СТАТЕЙ PDF
О. Г. Томчаковський, Ю. О. Томчаковська, К. В. Лесневська 311-317
ІРОНІЯ ЯК ІМАНЕНТНА СКЛАДОВА ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДІТЕРА НУРА PDF
Р. Ю. Усенко 318-324
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ НАЗВ КІНОФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF
О. О. Черник 325-334
ВИТОКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ У МЕЖАХ КАТЕГОРІЇ ПРИЙМЕННИКІВ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ: ЛЕКСИКАЛІЗАЦІЯ ТА ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ PDF (English)
Ю. Ковбаско 335-350
ДИСКУРСИВНІ ЧАСТКИ ТА ЇХ ФУНКЦІЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ PDF (Deutsch)
І. В. Никифоренко 351-359

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

«ЯПОНСЬКИЙ» КОНТЕКСТ РОМАНІВ КАДЗУО ІШІҐУРО PDF
М. В. Довганич 360-374
МЕТАМОДЕРНІСТСЬКА МОДЕЛЬ ФЕМІНІЗМУ В РОМАНІ «УЩЕЛИНА» ДОРІС ЛЕССІНҐ PDF
Д. І. Дроздовський 375-387
КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЛІРИЗАЦІЇ ДРАМИ PDF
Л. І. Синявська 388-397
ЗОБРАЖЕННЯ КОНФЛІКТУ МІЖ ОСОБИСТІСТЮ ТА ДЕРЖАВОЮ В РОМАНІ ДЖ. ОРУЕЛЛА «1984» PDF (English)
В. М. Романець 398-403