DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211009

ДИСКУРСИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОНІМІЧНОЇ / МЕТАФТОНІМІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КІНОКРИТИКИ У БРИТАНСЬКІЙ КІНОРЕЦЕНЗІЇ

І. В. Качур

Анотація


Статтю присвячено вивченню характерних рис дискурсивної реалізації метонімічної / метафтонімічної концептуалізації об’єктів кінокритики у британській кінорецензії. Існують певні причини, чому мовець порушує логічні й граматичні правила, вдаючись до метонімічних перенесень у той час, як ці ж завдання теоретично можна реалізувати за допомогою стандартних мовних схем, і в кінорецензії це зумовлено наявністю різних модусів або семіотичних кодів, які утворюють певні додаткові значення та смислові асоціації, що створюється тропами. Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю аналізу мовних одиниць у різних типах дискурсу, зокрема, об’єктів кінокритики, що знаходять своє відображення у текстах кінорецензій шляхом використання метонімічних моделей. Методологічну базу дослідження складають метод суцільної вибірки, описовий метод, методи контекстуального, дискурсивного, інтерпретаційно-текстового і стилістичного аналізу та концептуальний аналіз. У ході дослідження представлено поняття метонімії та метафтонімії, визначено, що концептуалізація об’єктів кінокритики у британській кінорецензії може бути як метонімічною, так і метафтонімічною. У ході дослідження виявлено, що основні об’єкти кінокритики, що вербалізуються шляхом метонімії / метафтонімії у британській кінорецензії, представлені концептосферами СТИЛЬ / ЖАНР ФІЛЬМУ, ФОРМА / ЗМІСТ КІНОСТРІЧКИ, МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД та АКТОРИ. У таких метоніміях / метафтоніміях реального зв’язку між корелятом і референтом може і не бути, проте зберігається їх асоціативна близькість. Наведеним метоніміям / метафтоніміям характерний виражений дискурсивний характер, що призводить до їх нерозуміння тими, хто не обізнаний у сфері кіномистецтва.


Ключові слова


метонімія; метафтонімія; кінорецензія; об’єкт кінокритики; концептуалізація; дискурсивна реалізація; вербалізація концептосфери

Повний текст:

PDF

Посилання


Vorobyova, O. P. (2013). Lingvistika segodnya: reinterpretatsiya epistemyi. In Visnik KNLU. Ser. FIlologIya, vol. 16, no. 2, 41-47.

Holub, I. O. (2011). Metafora ta metonimiia yak zasoby vyrazhennia stratehii dyskryminatsii u nimetskomovnii presi. In Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia “Romano-hermanska filolohiia. Metodyka vykladannia inozemnykh mov”, no. 65, 35-42.

Nikonova, V. H. (2008). Kontseptualnyi prostir trahichnoho v piesakh Shekspira: poetyko-kohnityvnyi analiz. DrSci dissertation (Philology). Kyivskyi natsionalnyi linhvistychnyi universytet, Kyiv.

Trubenko, I. A. (2010). Khudozhnia metonimiia ta yii dyskursyvnyi potentsial u prozi anhliiskoho modernizmu (na materiali tvoriv Virdzhynii Vulf i Devida Herberta Lourensa). PhD dissertation (Philology). Kyivskyi natsionalnyi linhvistychnyi universytet, Kyiv.

Sharmanova, O. S. (2011). Metaftonimiya kak kontseptualnoe vzaimodeystvie metaforyi i metonimii. In Vestnik IGLU, no. 1 (13), 194-200.

Gibbs, R. W. (1994). The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding. Cambridge: Cambridge University Press.

Goossens, L. (2003). Metaphtonymy: The intereaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action. In R. Dirven, R. Pörings (eds.). Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast (pp. 435-469). Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

Hollywood Elsewhere. Retrieved from: http://hollywood-elsewhere.com/.

Kövecses, Z. (2006). Language, Mind and Culture: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Lakoff, G., Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.

Little White Lies. Retrieved from: https://lwlies.com/reviews/.

Magzter. Retrieved from: https://www.magzter.com/.

Radden, G., Kövecses, Z. (1999). Towards a theory of metonymy. In Panther, K., Radden, G. (eds.). Metonymy in Language and Thought (pp. 17-59). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

The Guardian. Retrieved from: https://www.theguardian.com/.

The Telegraph. Retrieved from: https://www.telegraph.co.uk/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воробьёва О. П. Лингвистика сегодня: реинтерпретация эпистемы. Вісник КНЛУ. Сер. Філологія. 2013. Т. 16. № 2. С. 41−47.

Голуб І. О. Метафора та метонімія як засоби вираження стратегії дискримінації у німецькомовній пресі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». 2011. № 65. С. 35–42.

Ніконова В. Г. Концептуальний простір трагічного в п’єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз: дис. на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук: 10.02.04 «Германські мови». Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2008. 488 с.

Трубенко І. А. Художня метонімія та її дискурсивний потенціал у прозі англійського модернізму (на матеріалі творів Вірджинії Вулф і Девіда Герберта Лоуренса): дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук: 10.02.04 «Германські мови». Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2010. 192 с.

Шарманова О. С. Метафтонимия как концептуальное взаимодействие метафоры и метонимии. Вестник ИГЛУ. 2011. №1 (13). С. 194–200.

Gibbs R. W. The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 527 p.

Goossens L. Metaphtonymy: The intereaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action. Dirven R., Pörings R. (eds.). Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 2003. P. 435–469.

Hollywood Elsewhere [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hollywood-elsewhere.com/ (дата звернення: 28.07.2020).

Kövecses Z. Language, Mind and Culture: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006. 416 p.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 2003. 256 p.

Little White Lies [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lwlies.com/reviews/ (дата звернення: 28.07.2020).

Magzter [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.magzter.com/ (дата звернення: 28.07.2020).

Radden G., Kövecses Z. Towards a theory of metonymy. Panther, K., Radden, G. (eds.). Metonymy in Language and Thought. Ed. by. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999. P. 17–59.

The Guardian [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.theguardian.com/ (дата звернення: 28.07.2020)

The Telegraph [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.telegraph.co.uk/ (дата звернення: 28.07.2020).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.