Про журнал

Галузь та проблематика

Метою Збірника є сприяння:

–розвитку вітчизняної та зарубіжної науки;

–розширенню інтеграційних процесів у світовому науковому просторі, міжнародному дослідницькому співтоваристві, поширенню результатів наукових розвідок у різних країнах світу;

–оприлюдненню результатів лінгвістичних та лінгвокогнітивних досліджень мови, мовлення, жанрології та лінгвостилістики романо-германських мов у монографічному, зіставному, перекладацькому та навчально-методичному аспектах як досвідчених і провідних, так і молодих вчених: докторантів, аспірантів, а також здобувачів наукових ступенів і вчених звань.

Процес рецензування

Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню, яке здійснюється згідно Положення про рецензування.

Процес аналізу наукових статей зорієнтований на встановлення ступеня їх цінності, оригінальності, актуальності й наукової доцільності для прерогатив Збірника, придатності рукопису для опублікування з урахуванням вимог Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE).

Метою рецензування є встановлення стандартів якості авторських рукописів.

Завдання рецензування полягають у перевірці:

загального наукового рівня статті, зокрема актуальності дослідження, наявності в ній проблеми, її значущості для вирішення важливих наукових і практичних завдань, коректності й доцільності застосування методів при проведенні дослідження, рівня узагальнення при формулюванні висновків дослідження тощо;

змістового наповнення й структурування статті;

правильності і доцільності використання загальнонаукової та  фахової (спеціальної) лексики тощо.

У Збірнику дотримано регламент подвійного «сліпого» (анонімного) рецензування: авторам не повідомляються імена рецензентів, рецензентам не повідомляються імена авторів. Взаємодія рецензентів і авторів здійснюється тільки через редколегію.

Терміни розгляду статей – не більше одного місяця.

Усі статті проходять перевірку на плагіат спеціальними програмами.

Рецензування відбувається відповідно до принципу конфіденційності, що полягає у нерозголошенні інформації, яка стосується усіх етапів рецензування, зауважень та рішення щодо опублікування статті. Винятком є необхідність спеціальної консультації іншого фахівця відповідної галузі, на що потрібен дозвіл редколегії. Автору наукового твору надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема, якщо він не згоден з висновками експерта. 

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

 • Рецензент має відмовитися від рецензування, якщо його кваліфікація та напрям підготовки не відповідають напряму статті;
 • Метою рецензента є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення ступеню її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам;
 • Для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність, рецензенту забороняється будь-яке використання отриманих  спостережень та висновків автора без дозволу останнього;
 • У разі наявності конфлікту інтересів або професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він має повернути статтю, вказавши на конфлікт інтересів;
 • Звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або необ’єктивного цитування має супроводжуватися відповідними посиланнями;
 • У разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних, він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою колективного розгляду авторської статті;
 • Підтримка періодичності видання наукового журналу "Записки з романо-германської філології" вимагає від рецензента своєчасного рецензування та поваги до особистості автора статті.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

  Автор надає до редакції статтю, яка відповідає Вимогам до публікацій у журналі «Записки з романо-германської філології». Рукописи, які не відповідають означеним вимогам, не розглядаються.

 1. Головним редактором призначається рецензент (за необхідності, два рецензента) за профілем дослідження.
 2. У разі відсутності конфлікту інтересів та відповідності кваліфікації рецензента напряму дослідження автора, рецензент робить висновок про науковий рівень статті та надає рекомендацію до друку статті, заповнивши спеціально розроблений формуляр.
 3. Строк розгляду статті – до 30 днів.
 4. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів, головним редактором призначається інший експерт.
 5. Рецензування проводиться у більшості випадків конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, при якому ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення. Цитування допускається в обсязі, який не перевищує 15% від загального об’єму статті. Таким чином, унікальність має бути не меншою 85%.
 6. Після остаточного аналізу статті, рецензент надає рекомендації редколегії (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору електронною поштою.
 7. У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до друку вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті. 
 8. У разі непогодження з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії та направляється на додаткове рецензування іншим фахівцем.  Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.
 9. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням – членом редакційної колегії), а за необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після ухвалення рішення про прийняття статті до друку, відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.
 10. Кінцеве рішення про склад друкованих статей видання затверджується протоколом засідання Вченої ради Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
 11. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні правки стилістичного або формального характеру, які не порушують змісту статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення. 

Періодичність публікації

Періодичність виходу журналу – 2 рази на рік (травень та грудень)

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувача або його/її установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей цього Збірника, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає правилам Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Загальні положення

Редакційна колегія приймає до публікації у збірнику статті, що містять теоретично вагомі й достовірні результати власних наукових досліджень, які виконані на високому професійному рівні із залученням останніх досягнень вітчизняної та зарубіжної філології. Статті повинні мати такі необхідні елементи:

Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання).

Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).

Результати та обговорення (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).

Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).

 

Редакція Збірника у своїй діяльності керується наступними етичними принципами:

виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities).

Мови видання

Основні мови – українська, англійська, німецька, іспанська. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме англійською мовою.

Редакційна колегія журналу

Головний редактор:

Колегаєва І.М.  – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Заступник головного редактора:

Бистров Я.В.– доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології Прикарпатського Національного університету  імені Василя Стефаника

Бабелюк О. А. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри технічного перекладу навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Бігунова Н.О. – доктор філологічних наук, професор кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Голубенко Л. М. – кандидат філологічних наук, професор, декан факультету романо-германської філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Домброван Т. І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Одеського національного політехнічного університету

Кобякова І.К. – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології Сумського державного університету

Краснобаєва-Чорна Ж.В. – доктор філологічних наук, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Крамер Ш. – професор Інституту германістики Віденського університету (Австрія)

Матузкова О. П. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Мартинюк А.П. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Петлюченко Н. В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов №2 Національного університету «Одеська юридична академія»

Приходько Г.І. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Запорізького національного університету

Приходченко О. О. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Запорізького національного університету

Силантьєва В. І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Скрібнер К. – професор, Університет штату Орегон (США)

Смаглій В.М. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філології Одеського національного морського університету

Степанова Г.А. – доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Томчаковська Ю.О. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов №2 Національного університету «Одеська юридична академія»

Швачко С.О. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Сумського державного університету, академік Академії Наук Вищої школи України

Відповідальний секретар: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри лексикології і стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Технічний секретар: Єрьоменко С.В. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Фінансова політика видання

Публікація праць у журналі здійснюється на некомерційній основі. Комісійна плата за оформлення статті не стягується.

Бази реферування та індексування

Наукова періодика України" (НБУВ), 
УРЖ «Джерело» (Ukrainian abstracting journal), 
«Україніка наукова» (Bibliographic Database
"Ukrainika scientific"), 
«Наукова періодика України» (УРАН),
Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова 
Українські наукові журнали, Ulrich's Periodicals Directory, 
Index Copernicus Journals Master List, 
Google Scholar, 
Base-search.

Всім статтям присвоюється цифровий ідентифікатор DOI