Записки з романо-германської філології

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з питань романо-германської філології, перекладу і викладання іноземних мов.
ISSN 2307-4604 (Print)
ISSN 2518-7627 (Online)
DOI 10.18524/2307-4604
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 747 від 13.07.2015 р (мовознавство) та № 1604 від 22.12.2016 р. (літературознавство)
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, іспанська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Колегаєва, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1(42) (2019)

Зміст

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІРОНІЇ В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДІТЕРА НУРА PDF (Русский)
Л. Л. Букрєєва, Р. Ю. Усенко 4-11
ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ІРЛАНДЦІВ В СИТУАЦІЇ ДВОМОВНОСТІ PDF
Д. В. Бубнов 12-20
ЛЕКСИКА І СТРУКТУРА ІНВОКАЦІЇ ІЗІДИ В РОМАНІ ДІОН ФОРЧУН «ЖРИЦЯ МОРЯ» PDF
Н. В. Долусова 21-30
ДО ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЛІТЕРИ “h” В АНГЛІЦИЗМАХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
О. С. Іщенко 31-41
СЕНСО́РНА МЕТОНІМІЯ ЯК МОВНИЙ ФЕНОМЕН: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ. Стаття 2 PDF (Русский)
І. М. Колегаєва 42-55
МОНОСИНОНІМІЧНІ ПІДРЯДНІ ВИСЛОВЛЕННЯ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ УМОВНИХ ПОЛІПРЕДИКАТИВНИХ СТРУКТУР (на матеріалі сучасної французької художньої прози) PDF
А. В. Лепетюха 56-69
АНГЛОМОВНИЙ КOНЦEПТ HAIR (соціокультурний аспект) PDF
Н. М. Мікава 70-77
СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ БОЖЕВІЛЬНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ PDF (Русский)
Д. О. Поздняков 78-87
НАЦІОНАЛЬНІ СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСОДІЇ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
О. О. Русавська 88-95
КОМУНІКАТИВНІ ДІЇ З РІЗНИМИ ІЛЛОКУТИВНИМИ АКТАМИ ЯК СКЛАДОВА ВЕРБАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕПТУ WORD/LANGUAGE/SPEECH PDF
В. М. Смаглій 96-106
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО КОНЦЕПТУ GENIUS В АФОРИЗМАХ PDF
Л. В. Строченко 107-112
ГАЗЕТНІ ТЕКСТИ ЯК ЦІЛІСНІСТЬ: НАДТЕКСТ / ГІПЕРТЕКСТ / МАКРОТЕКСТ PDF (Русский)
Л. В. Терехова 113-122
НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ В СЛОВНИКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF (Русский)
О. Г. Томчаковський, Ю. О. Томчаковська 123-130
ОБСЦЕННІ ЗАГАДКИ: МЕХАНІЗМИ ДВОЗНАЧНОСТІ PDF (English)
І. С. Гаврилюк 131-144

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

ЖАНР ROMANCE В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ (Р.Л. СТІВЕНСОН, Г.Р. ХАГГАРД) PDF (Русский)
Н. М. Долга 145-152
МІСТЕРІАЛЬНИЙ ШЛЯХ КОРОЛЯ ЛІРА В НЕОФАБУЛІСТСЬКІЙ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ РОНАЛДА ГАРВУДА: ОБРИСИ АНГЛІЙСЬКОГО (ПОСТ)ПОСТМОДЕРНІЗМУ PDF
Д. Дроздовський 153-161
ВІД ЯПОНСЬКОГО ДО МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО РОМАНУ (ТВОРЧІСТЬ К. ІСІГУРО) PDF
В. В. Ланова 162-170
ПРАКТИКА АВТОРСЬКИХ САМОІНСЦЕНУВАНЬ У НІМЕЦЬКІЙ МЕТАЛІТЕРАТУРІ ХХІ СТ. (В. ХААС, Т. ГЛАВІНИЧ) PDF (Русский)
Ю. О. Помогайбо 171-179
ХУДОЖНЯ КОМУНІКАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД КОМУНІКАЦІЇ PDF
Л. І. Cинявська 180-188
ГРЕЦЬКА НАРОДНА КАЗКА: ТИПОЛОГІЯ І АНАЛІЗ PDF (English)
Н. Подковирофф 189-198

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ СИНЯВСЬКОЇ ЛЕСІ ІВАНІВНИ «УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ» – ОДЕСА: КП ОМД, 2019. – 304 С. PDF
О. Г. Астаф’єв 199-200