DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211014

МОВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РЕКЛАМИ: ОНІМНИЙ ВИМІР

С. В. Насакіна

Анотація


Стаття присвячена дослідженню власних назв у рекламних текстах фармацевтичних препаратів. Метою дослідження є аналіз власних назв у рекламних текстах ліків на матеріалі англійської, французької та німецької мов. Увагу приділено опису особливостей функціонування пропріальної лексики, а саме, висвітлено номінативну, інформаційно-рекламну та апелятивно-комунікативну функції. Об’єктом дослідження є власні назви у рекламних текстах фармацевтичних препаратів. Предмет дослідження – функціональні особливості власних назв. Мета визначає вибір методів у нашому дослідженні: було використано загальнонаукові методи систематизації, аналізу та синтезу, кількісний аналіз. Серед спеціальних лінгвістичних методів залучено структурний, функціональний, які прислужились у визначенні особливостей структури рекламного тексту, й функцій онімів. У статті представлена коротка характеристика структури рекламних текстів фармацевтичних препаратів. Також виокремлено певні структурні особливості власних назв у рекламних текстах. Дослідження виявило схожі риси в рекламних текстах на матеріалі англійської, французької та німецької мов. Сумуючи вищезазначене, можемо підкреслити, що вперше було проведено аналіз онімів у рекламних текстах фармацевтичних препаратів на матеріалі англійської, французької та німецької мов. Проаналізувавши онімний простір рекламних текстів фармацевтичних препаратів, було зроблено також висновки, що він вибудовується переважно за допомогою топонімів, антропонімів, ергонімів та прагматонімів. У результаті розвідки були встановлені функціональні особливості онімів. Доведено, що власні назви у рекламних текстах фармацевтичних препаратів є додатковим джерелом виразності, які сприяють впливу реклами на адресат. Практична цінність роботи полягає у тому, що проведений аналіз онімів у рекламних текстах відкриває перспективи подальших досліджень, які можуть бути пов’язані з виявленням диференційних особливостей онімів у рекламних текстах з різними об’єктами рекламування.


Ключові слова


рекламний текст; фармацевтичний препарат; власні назви; функціональні особливості; онімний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Buchko, D. H, Tkachova, N. V. (2012). Slovnyk ukrainskoi onomastychnoi terminolohii / uklad. Buchko D. H., Tkachova N. V. , Ranok-NT, Kharkiv.

Hrushevska, Yu. A. (2005). “Vlasni nazvy v rosiiskomu reklamnomu teksti: linhvistychnyi i funktsionalnyi aspekty”, Dis.of Cand. Sc. (Filol.), 10.02.02, Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk.

Zelinska, O. I. (2002). “Linhvalna kharakterystyka ukrainskoho reklamnoho tekstu”,Thesis abstract of Cand. Sc. (Filol.)., 10.02.01, Kharkiv G.S.Skovoroda State Pedagogic University, Kharkiv.

Zirka, V. V. (2005).Yazykovaya paradigma manipulyativnoj igry v reklame : Dis.of Dr.Sc.(Filol.),. 10.02.02,. Dnipropetrovsk National University, Dnepropetrovsk.

Karpenko, Yu. A. (2008). Specifika imeni sobstvennogo v yazyke i rechi / Yu. A. Karpenko Lіteraturna onomastika. / ed.. M.І.Zubov, Odessa.

Kaftandzhiev, H. (2005). Garmoniya v reklamnoj kommunikacii. Eksmo, Moskva.

Kirpicheva, O. V. (2009). Onomastikon reklamnogo teksta, Dis.of Cand. Sc. (Filol.), 10.02.19, Volgograd State Pedagogic University, Volgograd.

Kovalevska, T. Yu. (2001). Komunikatyvni aspekty neirolinhvistychnoho prohramuvannia, monohraph, ONU, Odesa.

Kornieva, Yu. B. (1998). Komunikatyvno-prahmatychni ta strukturno-semantychni osoblyvosti movy suchasnoi frantsuzkoi reklamy, Dis.of Cand. Sc. (Filol.), 10.02.05, Kyiv National Linguistic University, Kyiv.

Kudyba, S. M. (2008). Funktsionalnyi potentsial aliuzyvnykh vlasnykh imen u reklamnykh tekstakh (na materiali anhliiskoi, ukrainskoi ta rosiiskoi reklamy), Dis.of Cand. Sc. (Filol.), 10.02.17, . Ivan Franco National University of Lviv, Lviv.

Superanskaya, A. V. (1973). Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo, Nauka, Moskva.

Arens W. F. (1999), Contemporary Advertising. Homewood; Illinois; Irwin, The McGraw-Hill Companies.

Vilanilam, J. V., Varghese, A. K. (2004). Advertising basics!: a resource guide for beginners. New Delhi. Thousands Oaks. London: Response Books.

Ward, B. P. (1999). Advertising copywriting. Illinois, NTC Business Books, 1999.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бучко Д. Г, Ткачова Н. В. Словник української ономастичної термінології / уклад. Бучко Д. Г., Ткачова Н. В. Харків: Ранок-НТ, 2012. 256 с.

Грушевська Ю. А. Власні назви в російському рекламному тексті: лінгвістичний і функціональний аспекти. дис. …канд. філол. наук. 10.02.02 / Дніпропетровський національний університет. Дніпропетровськ, 2005. 232 с.

Зелінська О. І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди. Харків, 2002. 17 с.

Зирка В. В. Языковая парадигма манипулятивной игры в рекламе : дис. … д-ра филол. наук. 10.02.02 / Днепропетровский национальный университет. Днепропетровск, 2005. 414 с.

Карпенко Ю. А. Специфика имени собственного в языке и речи / Ю. А. Карпенко. Літературна ономастика. зб. статей/ відп.ред. М.І.Зубов. Одесса, 2008. С. 221–225.

Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. Москва : Эксмо, 2005. 368с.

Кирпичева О. В. Ономастикон рекламного текста. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Волгоградский государственный педагогический университет. Волгоград, 2009. 222 с.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : монографія. Одеса : ОНУ, 2001. 344 с.

Корнєва Ю. Б. Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні особливості мови сучасної французької реклами : автореф. дис. … канд. …філол. наук : 10.02.05/ Київський державний лінгвістичний університет. Київ, 1998. 16 с.

Кудиба С. М. Функціональний потенціал алюзивних власних імен у рекламних текстах (на матеріалі англійської, української та російської реклами): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.17 / Львівський національний університет ім.І.Франка. Львів, 2008. 24 с.

Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. Москва.: Наука, 1973. 368 с.

Arens W. F. Contemporary Advertising. Homewood; Illinois; Irwin : The McGraw-Hill Companies, 1999. 569 p.

Vilanilam J. V., Varghese A. K. Advertising basics!: a resource guide for beginners. New Delhi. Thousands Oaks. London : Response Books, 2004. 180 p.

Ward B. P. Advertising copywriting. Illinois : NTC Business Books, 1999. 349 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.