DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211020

ПРОСОДИЧНІ МАРКЕРИ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ МОВЦЯ

І. В. Рудік, О. Ф. Вихор

Анотація


Розмаїття форм і видів мовленнєвого спілкування, а також різноманітність національних варіантів і регіональних акцентів у сучасній англійській мові визначають необхідність вивчення фонетичної варіативності звучного мовлення і з’ясування її джерел. Акцент мовця свідчить про його соціально-статусну приналежність (соціальний клас, освіту, релігійну, етнічну, професійну приналежність). Стаття присвячена визначенню просодичних маркерів соціального статусу мовця. У роботі проведено комплексне просодичне дослідження мовленнєвої поведінки представників різних професій, носіїв австралійського варіанта англійської мови. Порівнюючи отримані результати можна констатувати, що найвищі показники зареєстровані в мовленні актриси, а найменші в мовленні політика. Відповідно і частотний діапазон найширший у мовленні актриси. Високі показники частотного діапазону свідчать про високу тональну експліцитність жіночого голосу. Отримані акустичним методом інтонограми дозволяють говорити, що пік локалізації ЧОТ припадає на термінальний тон у мовленні усіх досліджуваних інформантів. Відповідно до мети та завдань дослідження в роботі на матеріалі австралійського варіанта англійської мови розглянуто просодичні особливості мовлення представників різних професій і виявлено просодичні маркери приналежності до певних професій. Просодичними маркерами мовлення австралійського політика є помірна паузальна насиченість, середній діапазон частоти основного тону, низька тональна варіативність. Основним маркером мовлення архітектора є дуже незначне синтагматичне членування, переважання безпаузального способу членування фраз, монотонний характер звучання через низьку тональну варіативність. Мовлення ріелтора і актриси можна схарактеризувати як емоційне за рахунок високого тонального рівня, широкого частотного діапазону, низької рекурентності безпаузального членування і підвищеного рівня тонального завершення фраз. 


Ключові слова


мовленнєве спілкування; фонетична варіативність; частотний діапазон; тональний; професія

Повний текст:

PDF

Посилання


Kornyelayeva, Ye. V. (2015). Variaty`vnist` prosody`chny`x osobly`vostej movlennya (ekspery`mental`no-fonety`chne doslidzhennya interv'yu z polity`kamy`, aktoramy`, dy`ktoramy` telebachennya). Avtoref. dy`s…. kand. filol. nauk 10.02.04. Odesa.

Kostromina, O. V. (2015). Sociofonety`chni osobly`vosti avstralijs`kogo varianta anglijs`koyi movy` (ekspery`mental`no-fonety`chne doslidzhennya na materiali spontannogo movlennya). Avtoref. dy`s…. kand. filol. nauk 10.02.04. Odesa.

Petrenko, A. D. (2009). Sotsiolingvisticheskaya variaty`vnost natsionalnogo yazy`ika kak tselostnoy strukturyi. Sevastopol.

Freydina, E. L. (2011). Sotsiofonety`cheskiy aspekt ritoricheskogo diskursa. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Vyip. 1. Yazyikoznanie. Sotsiofonetika zvuchaschey rechi. M.: IPK MGLU "Rema".

Chechel, S. V. (1999). Prosodicheskiy aspekt sotsialnoy vary`ativnosti yazy`ika (ekspery`mentalno-fonety`cheskoe issledovan`ye). Avtoref. diss…kand. filol. Nauk. 10.02.19. Pyatigorsk.

Shevchenko, T. I. (2011). Aktualn`yie problem`yi sotsiofonety`cheskogo issledovani`ya prosodiy. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Vyip. 1. Yazyikoznanie. Sotsiofonetika zvuchaschey rechi. M.: IPK MGLU "Rema".


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Корнєлаєва Є. В. Варіативність просодичних особливостей мовлення (експериментально-фонетичне дослідження інтерв’ю з політиками, акторами, дикторами телебачення). Автореф. дис…. канд. філол. наук 10.02.04. Одеса, 2015. 19 с.

Костроміна О. В. Соціофонетичні особливості австралійського варіанта англійської мови (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі спонтанного мовлення). Автореф. дис…. канд. філол. наук 10.02.04. Одеса, 2015. 19 с.

Петренко А. Д. Социолингвистическая вариативность национального языка как целостной структуры. Севастополь, 2009. 182 с.

Фрейдина Е. Л. Социофонетический аспект риторического дискурса. Вестник Московского государственного университета. Вып. 1. Языкознание. Социофонетика звучащей речи. М.: ИПК МГЛУ "Рема", 2011. С. 245-253.

Чечель С. В. Просодический аспект социальной вариативности языка (экспериментально-фонетическое исследование). Автореф. дисс…канд. филол. Наук. 10.02.19. Пятигорск, 1999. 15 с.

Шевченко Т. И. Актуальные проблемы социофонетического исследования просодии. Вестник Московского государственного университета. Вып. 1. Языкознание. Социофонетика звучащей речи. М.: ИПК МГЛУ "Рема", 2011. С. 273-283.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.