DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211017

ЕМОЦІЙНЕ СПРИЙНЯТТЯ АТМОСФЕРИ ТАЄМНИЧОСТІ У ГОТИЧНИХ РОМАНАХ ТА РОМАНАХ ТРИЛЛЕРАХ

О. О. Приходченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню емоційного сприйняття атмосфери таємничості у готичних романах та романах трилерах. Таємниці перебувають у фокусі уваги дослідників з давніх давен та до сьогодення, змушуючи людей звертати увагу на дивні речі навколо нас, що робить їх цікавими для дослідження, зважаючи на зміни у соціумі та оточуючому середовищі. Таємниці асоціюються із секретами та замовчуванням, або тишею, які і стали предметом запропонованої статті. З огляду на лінгвокультурологічний підхід у дослідженні концептів, було виділено інформаційний, образний та інтепретаційний складники, кожен з яких акцентує увагу на певних рисах, що притаманні досліджуваним концептам. Було розглянуто концептуальні ознаки, які є характерними для концептів ТАЄМНИЦЯ/MYSTERY, ТИША/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET. Фреймова структура досліджуваних концептів складається із наступних сфер: актанти, предикати, атрибути, квантифікатори, простір і час, за допомогою яких було найбільш повно продемонстровано усі основні характеристики концептів ТАЄМНИЦЯ/MYSTERY, ТИША/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET та з’ясовано особливості їх використання у готичних романах та романах трилерах. Матеріал дослідження покликаний найбільш повно та розлого продемонструвати характерні ознаки досліджуваних концептів, оскільки атмосфера таємничості є превалюючою характеристикою цих літературних жанрів, вона розвивалася разом з ними і має ключове значення. Було встановлено, що усі складові аналізу концептів ТАЄМНИЦЯ/MYSTERY, ТИША/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET характеризують їх як з позитивного, так і з негативного боків, що вказує на бінарний характер досліджуваних концептів та їх неоднозначність.


Ключові слова


концепт; фрейм; атмосфера таємничості; готичний роман; роман трилер

Повний текст:

PDF

Посилання


Alefirenko, N. F. (1999) Spornye problemy semantiki. Volgograd : Peremena.

Berestnev, G. I. (2000) Samosoznanie lichnosti v zerkale jazyka : dis. dokt. fіl. nauk : 10.02.19. Moskva. 243 s.

Bozhko, O.S. (2017) Lingval'na reprezentacija atmosfery SASPENS v anglomovnyh hudozhnih tvorah zhanru horror : semantyko-kognityvnyj aspekt : dys. … kand. filol. nauk : 10.02.04. Herson. 381 s.

Galych, O.B. (2011) Movni zasoby vidtvorennja mistychnogo v anglijs'komu gotychnomu romani XVIII st. : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.02.04 : Kyi'v. 20 s.

D'jakova, T.V. (2013) Harakteristika zhanra «triler» i ego podzhanry. Lingua mobilis. Jazyk hudozhestvennoj literatury. № 5 (44). S. 32 – 36.

Yefymenko, T.M. (2015) Zasoby vyrazhennia linhvistychnykh katehorii fantastychnoho, mistychnoho, taiemnychoho v anhliiskykh hotychnykh romanakh XVIIIst. Odeskyi linhvistychnyi visnyk. №5. T. 2. S. 43 – 47.

Karasik, V. I. (2012) Semioticheskie tipy konceptov. Voprosy kognitivnoj lingvistiki. 2012. №4. S. 5–11.

Kozlova, T. O. (2015) Ikonichnist u leksytsi indoievropeiskoi pramovy : monohrafiia. Zaporizhzhia : Kruhozir.

Kubrjakova, E. S. (1994) Nachal'nye etapy stanovlennja kognitivizma: lingvistika, psihologija, kognitivnaja nauka. Voprosy jazykoznanija. №4. S. 34– 38.

Lavkraft, G. Sverhestestvennyj uzhas v literature. Retrieved from: http://lib.ru/INOFANT/LAWKRAFT/sverhestestvennyj_uzhas_v_literature.txt

Lukin, O.O. (1992) U mahichnomu labirynti svidomosti. Literaturnyi mif KhKh st. Inozemna literatura. № 3. S. 234–249.

Popova, Z. D., Sternin, I. A. (2002) Ocherki po kognitivnoj lingvistike. Voronezh : Izd-vo «Istoki».

Prykhodchenko, O.O. (2017) Kontseptualna opozytsiia ZhYTTIa – SMERT v hotychnii kartyni svitu (na materiali anhliiskomovnykh romaniv pro vampiriv) : dys. … kand.. filol. nauk : 10.02.04. Zaporizhzhia. 267 s.

Selivanova, E. A. (2000) Kognitivnaja onomasiologija. Kij’v: Izd-vo ukrain. fitosociol. centra. 309.

Birkhead, E. (1963) The Tale of Terror. A Study of the Gothic Romance. New York : Russell & Russell Inc.

Hoffmann, G. (1982) The Fantastic in fiction : Its «Reality» Status, its Historical development and its Transformation in Postmodern Narration. Yearbook of research in English and American literature. Berlin. P. 273–275.

Lovecraft, H. P. (2000) The Annotated Supernatural Horror in Literature. New York: Hippocamus Press.

Patterson, J. (2006) Thriller. Ontario, Canada: MIRA Books.

(ED) The Etymological Dictionary of the English Language. Retrieved from: http://www.etymonline.com

(FD) The Free dictionary. Retrieved from: http://www.thefreedictionary.com

(MWD) Merriam-Webster Dictionaries online. Retrieved from: https://www.merriam-webster.com

(MD) Macmillan Dictionaries online. Retrieved from: http://www.macmillandictionary.com Stoker, B. (1994) Dracula. England : Penguin books.

King, S. (2011) Salem’s Lot. New York : Anchor.

Harris, Th. (2002) The Silence of the lambs. New York : Arrow Books.

Harris, Th. (2000) Red Dragon. Canada : Dutton.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики. Волгоград : Перемена, 1999. 247 с. Берестнев Г. И. Самосознание личности в зеркале языка : дис. докт. філ. наук : 10.02.19. Москва, 2000. 243 с.

Божко О.С. Лінгвальна репрезентація атмосфери САСПЕНС в англомовних художніх творах жанру хоррор : семантико-когнітивний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Херсонський державний університет, 2017. 381 с.

Галич О.Б. Мовні засоби відтворення містичного в англійському готичному романі XVIII ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 : Київ, 2011. 20 с.

Дьякова Т.В. Характеристика жанра «трилер» и его поджанры. Lingua mobilis. Язык художественной литературы. № 5 (44). 2013. С. 32 – 36.

Єфименко Т.М. Засоби вираження лінгвістичних категорій фантастичного, містичного, таємничого в англійських готичних романах XVIIIст. Одеський лінгвістичний вісник. №5. Т. 2. 2015. С. 43 – 47.

Карасик В. И. Семиотические типы концептов. Вопросы когнитивной лингвистики. 2012. №4. С. 5–11.

Козлова Т. О. Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови : монографія. Запоріжжя : Кругозір, 2015. 640 с.

Кубрякова Е. С. Начальные етапы становлення когнитивизма: лингвистика, психология, когнитивная наука. Вопросы языкознания. 1994. №4. C. 34– 38.

Лукін О.О. У магічному лабіринті свідомості. Літературний міф ХХ ст. Іноземна література. 1992. № 3. С. 234–249.

Попова З. Д., Стернин И. А.Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж : Изд-во «Истоки», 2002. 191 с.

Приходченко О.О. Концептуальна опозиція ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в готичній картині світу (на матеріалі англійськомовних романів про вампірів) : дис. … канд.. філол. наук : 10.02.04 / Запорізький національний університет, 2017. 267 с.

Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология. Київ : Изд-во украин. фитосоциол. центра, 2000. 248 с.

Birkhead E. The Tale of Terror. A Study of the Gothic Romance. New York : Russell & Russell Inc., 1963. 238 р.

Hoffmann, G. The Fantastic in fiction : Its «Reality» Status, its Historical development and its Transformation in Postmodern Narration // Grabes Н. Yearbook of research in English and American literature. Berlin, 1982. P. 273–275.

Lovecraft, H. P. The Annotated Supernatural Horror in Literature. New-York: Hippocamus Press, 2000. 228 p.

Patterson J. ed. Thriller. Ontario, Canada: MIRA Books, 2006. 576 р.

The Etymological Dictionary of the English Language. URL : http://www.etymonline.com (access date: 10.06.2020).

The Free dictionary. URL: http://www.thefreedictionary.com (access date: 10.06.2020).

Merriam-Webster Dictionaries online. URL: https://www.merriam-webster.com (access date: 10.06.2020).

Macmillan Dictionaries online. URL: http://www.macmillandictionary.com (access date: 10.06.2020).

Stoker B. Dracula. England : Penguin books. 1994. 309 p.

King S. Salem’s Lot. New York : Anchor, 2011. 288 p.

Harris Th. The Silence of the lambs. New York : Arrow Books. 2002. 224 p.

Harris Th. Red Dragon. Canada : Dutton. 2000. 241 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.