DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211005

ЗАРОДЖЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ЧИСЛА ІМЕННИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Ю. В. Іваницька

Анотація


У дослідженні запропоновано комплексний підхід до вивчення зародження, розвитку і функціонування граматичної категорії числа в різні періоди історії німецької мови. В основі вивчення числа іменника в даному дослідженні знаходиться синхронно-діахронічний підхід. Для вирішення поставлених завдань було використано порівняльно-історичний метод, метод лінгвістичної реконструкції та дескриптивний аналіз. Аналіз здійснено на матеріалі давньо-, середньо- та ранньонововерхньонімецьких текстів і даних лексикографічних джерел німецької мови. В ході дослідження вдалося простежити хронологію зародження і генетичні витоки граматичної категорії числа в німецькій мові. Нами були визначені і розкриті особливості зародження та розвитку досліджуваних одиниць у діахронічному зрізі. Також проведена лінгвістична реконструкція праформ і виявлена первинна мотивація досліджуваних лексем. Висловлено припущення, що зародження і розвиток поняття числа йшло від опозиції 'ціле / частина', що стало джерелом поняття 'одиничність / подвійність (множинність)', до появи власне граматичних формативів категорії числа в індоєвропейській прамові. Матеріал проаналізованих стародавніх текстів дозволив виділити в іменах іменників чітку реалізацію однини і множини, і виявити сліди подвійного, функціонування якого відноситься до дописемних часів. Найдревнішим, як показав аналіз літературних пам'яток всіх періодів розвитку німецької мови, є безфлективний тип, що відноситься до лексичного типу множинності, інші засоби вираження числа свідчать про перехід на граматичний рівень і одночасно про зародження граматичних маркерів числа. Результати дослідження граматичної категорії числа в німецькій мові дали змогу встановити фонетико-граматичні маркери множини, які прийшли на зміну семантичним, і тим самим висловити думку про зміну синтетичних засобів вираження аналітичними.


Ключові слова


граматична категорія числа; давні німецькі тексти; множина; однина; фонетико-граматичні маркери

Повний текст:

PDF

Посилання


Vinogradov, V. (1978). Istoriia russkogo literaturnogo iazyka: izbrannye trudy. Izd-vo "Nauka".

Zalizniak, A.A. (2006). Mnogoznachnost’ v iazyke i sposoby ee predstavleniia. Jazyki slavjanskich kultur.

Ivanitskaia, Yu.V. (2006). Stanovlenie kategorii chisla imeni v sredneverkhnenemetckom iazyke. Donetck: DonNU.

Kaliushchenko, V.D. (2016). Ot lingvisticheskoi tipologii k istoricheskoi lingvistike: izbrannye trudy. Donetck: DonNU, 2016.

Klychkov, G.S. (1975). Variativnost indoevropeiskikh iazykov dopismennogo perioda. Voprosy iazykoznaniia, 2, 100-110.

Kurilovich, E.O. (1965). O metodakh vnutrennei rekonstruktcii. Novoe v lingvistike, 4, 54-72.

Kurmanbaev, N.M. (1981). Proiskhozhdenie grammaticheskikh kategorii. Alma-Ata: Mektep.

Levitckii, V.V. (2004). Osnovy sravnitelnoi morfologii germanskikh iazykov. Chernovtcy: Ruta.

Panfilov, V.Z. (1982). Gnoseologicheskie aspekty filosofskikh problem iazykoznaniia. M.

Paul, G. (1960). Printcipy istorii iazyka: Per. s nem. M.: Izd-vo inostr. lit-ry.

Potebnia, A.A. (1982). Iz zapisok po russkoi grammatike. Tom 1-2. M.

Taranets, V.H. (2000). Pokhodzhennia poniattia chysla i yoho movnoi realizatsii (do vytokiv indoievropeiskoi pramovy). Odesa: Astroprynt.

Chesnokov, P.V. (1992). Grammatika russkogo iazyka v svete teorii semanticheskikh form myshleniia. Gos. pedagog. in-t.

Frühe deutsche Literatur und lateinische Literatur in Deutschland 800-1500: in 24Bänden (1991). Hrsg. von W.Haug und B.K. Vollmann. Frankfurt am Main: deutscher Klassiker Verlag.

Schützeichel, R. (1981). Althochdeutsches Wörterbuch. dritte Aufl. Max Niemeyer Verlag Tübingen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Виноградов В.В. История русского литературного языка: Избранные труды. АН СССР, отделение лит. и яз. М.: Наука, 1978. 320с.

Зализняк А.А. Многозначность в языке и способы ее представления. М.: Языки славянских культур, 2006. 672с.

Иваницкая Ю.В. Становление категории числа имени в средневерхненемецком языке. Матеріали V Міжвузівської конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур». Донецьк: ДонНУ, 2007. С.22-24.

Калиущенко В.Д. От лингвистической типологии к исторической лингвистике: избранные труды. Донецк: ДонНУ, 2016. 281с.

Клычков Г.С. Вариативность индоевропейских языков дописьменного периода. Вопросы языкознания, 1975, №2. С.100-110.

Курилович Е.О. О методах внутренней реконструкции. Новое в лингвистике, вып. 4. М., 1965. С.54-72.

Курманбаев Н.М. Происхождение грамматических категорий. Алма-Ата: Мектеп, 1981. 128с.

Левицкий В.В. Основы сравнительной морфологии германских языков. Черновцы: Рута, 2004. 127с.

Панфилов В.З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982. 358с.

Пауль Г. Принципы истории языка: Пер. с нем. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960. 500с.

Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Том 1-2. М., 1982. 536с.

Таранець В.Г. Походження поняття числа і його мовної реалізації (до витоків індоєвропейської прамови). Одеса: Астропринт, 2000. 116 с.

Чесноков П.В. Грамматика русского языка в свете теории семантических форм мышления. Таганрог: изд-во Таганрог. гос. пед.. инст., 1992. 354с.

Frühe deutsche Literatur und lateinische Literatur in Deutschland 800-1500: in 24 Bänden/ Hrsg. von W.Haug und B.K. Vollmann. Frankfurt am Main: deutscher Klassiker Verlag, 1991. Bd. 1. 671 S.

Schützeichel R. Althochdeutsches Wörterbuch. dritte Aufl. Max Niemezer Verlag Tübingen, 1981. 250 S.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.