DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).210992

РИЗОМА В АНГЛОМОВНОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТЕКСТІ: КОГНІТИВНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР

Я. В. Бистров

Анотація


У статті розкрито теоретико-методологічні засади дослідження ризоми у постмодерністському тексті з урахуванням досягнень когнітивної лінгвістики і синергетики. Хаотичні та нелінійні, а також просторово-часові зсуви в художній реальності постмодерністського тексту дали змогу виявити фрактальну послідовність вкладених наративів, які відповідають 22 частинам роману Майкла Каннінгема “The Hours” і оприявлюють його фрактальну структуру. Лінгвокогнітивні параметри ризоми і встановлена фрактальна множина текстових подібностей у концептуальній мережі ментальних просторів засвідчили синтез когнітивних та синергетичних принципів аналізу постмодерністського літературного тексту. У статті доведено, що ризома як онтологічна категорія філософії постмодернізму, з одного боку, бере участь у концептуалізації художньої реальності постмодерністського тексту, а з іншого боку, формує фрактальну множину послідовних відгалужень у концептуальній мережі ментальних просторів. Прийом концептуального блендингу (Fauconnier, Turner, 2006) було залучено для профілювання концептуально-смислових відгалужень концепту СТРАХ у мережі ментальних просторів моделі ризоми. Автор статті доходить висновку, що у родовому просторі організуючим центром виступає наративна ідентичність персонажа у фрактальній макроструктурі постмодерністського тексту. Крім того, ітерація вкладених наративів зумовила появу концептуальної мережі, яка складається із принаймні чотирьох вхідних ментальних просторів і концептуально-смислових відгалужень концепту СТРАХ: СТРАХ-1→ГОЛОВНИЙ БІЛЬ (вхідний простір 1), СТРАХ-2→ГОЛОС (вхідний простір 2), СТРАХ-3→ДЗЕРКАЛО (вхідний простір 3), СТРАХ-n (вхідний простір n). Як наслідок, множина фрактальних (самоподібних) частин тексту дала змогу розкрити наратотвірний потенціал лінгвосинергетичного принципу ітерації. Виявлена фрактальна множина подібностей у романі Майкла Каннінгема, яка репрезентована концептуально-смисловими відгалуженнями концепту СТРАХ і відтворена у концептуальній мережі ментальних просторів, засвідчує лінгвокогнітивну специфіку моделі ризоми.


Ключові слова


постмодерністський текст; ризома; когнітивна лінгвістика; синергетика; фрактал; концепт; концептуальний блендинг; ітерація

Повний текст:

PDF

Посилання


Babeliuk O.A. (2013). Sposoby postmodernistskoho tekstotvorennia kriz pryzmu polistylistyky. Odeskyi linhvistychnyi visnyk, 1, 5-16.

Babeliuk O.A. (2010). Stylistychni zasoby i pryiomy kriz pryzmu linhvosynerhetyky. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu. Seriia Filolohiia, 14(1), 7-21.

Bartosiak M. (2006). Zastosuvannia teorii khaosu v literaturoznavchykh doslidzhenniakh. Literatura. Teoriia. Metodolohiia. Рer. z polsk. S. Yakovenka. Upor. i nauk. red. D. Ulitskoi. Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 447-469.

Bahtin M. (2017). Problemy pojetiki Dostoevskogo. Moskva: Azbuka.Azbuka-Attikus.

Bystrov Ya. (2016). Anhlomovnyi biohrafichnyi naratyv u vymirakh kohnityvnoi linhvistyky i synerhetyky: monohrafiia. Kyiv; Ivano-Frankivsk: Vydavets Kushnir H.M.

Brovko O.O. (2012). Vstavna novela v ukrainskii literaturi: typolohiia i modyfikatsii: dys. doktora filol. nauk: spets. 10.01.06. Kyiv.

Bronnik L.V. (2009). O fraktal'nom samopodobii v jazyke. Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo un-ta. Ser. Filologicheskie nauki, 10(44), 15-19.

Vorobyova O.P. (2010). Slovesnaja golografija v pejzazhnom diskurse Virdzhinii Vulf: modusy, fraktaly, fuzii. Kognicija, Kommunikacija, Diskurs, 1, 47-74.

Galushko T.G. (2014). Fraktal'naja interpretacija v lingvistike. Vestnik Amurskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Gumanitar. Nauki, 66, 85-92.

Delez Zh., Gvattari F. (2010). Tysjacha plato: Kapitalizm i shizofrenija. Ekaterinburg: U-Faktorija; Moskva: Astrel'.

Dombrovan T.I. (2013). Jazyk v kontekste sinergetiki: monografija. Odessa: KP OGT.

Entsyklopediia postmodernizmu (2003). Za red. Ch. Vinkvista ta V. Teilora; per. z anhl. V. Shovkun; nauk. red. per. O. Shevchenko. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko “Osnovy”.

Lutsak S.M. (2010). Dominanta yak mentalne oserdia khudozhno-estetychnoho protsesu (na materiali ukrainskoi literatury mezhi ХХ–ХХІ stolit): monohrafiia; nauk. red. R.T. Hrom’iak. Ivano-Frankivsk: Foliant.

Liubarets N. (2006). Retseptsiia prozy Virdzhynii Vulf u romani Maikla Kanninhema “Hodyny”. Slovo i Chas, 7, 56-61.

Mamalyha A. (2006). Komunikatyvno-tekstovi pobudovy v proektsii synerhetyky. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia Zhurnalistyka, 14, 5-9.

Moskal'chuk G.G. (2003). Struktura teksta kak sinergeticheskij process. Moskva: URSS.

Nikolaeva E.V. (2014). Ot rizomy i skladki k fraktalu. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Serija: Gumanitarnye i social'nye nauki, 2, 114-120.

Oliz'ko N.S. (2010). Sinergeticheskie mehanizmy realizacii interdiskursivnyh otnoshenij. Voprosy kognitivnoj lingvistiki, 1, 66-73.

Pihtovnikova L.S. (2015). Samoorganizacija kognitivnoj sistemy pri sozdanii rechevogo proizvedenija: preimushhestva i ogranichenija. Zapiski z romano-germans'koї fіlologії, 1(34), 115-125.

Ponomarenko I.N. (2006). Fraktal'nye parametry nelinejnogo prostranstva teksta. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Serija “Filologija”, 2, Vol. 19(58), 238-241.

Bystrov Y., Telegina N. (2020). Polyphony of Tony Morrison’s A Mercy: The Fugal Form. Neophilologus, 104(2), 283-300. https://doi.org/10.1007/s11061-019-09622-9

Cunningham M. (1999). The Hours. London: Fourth Estate.

Fauconnier G., Turner M. (2006). Mental spaces: Conceptual Integration Networks. Cognitive Linguistics: Basic Readings. D. Geeraerts, ed. Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 303-371.

Moskvichova O.А. (2020). The Design of the Fractal Poetical Model of the World (Based on the British Poetry of the XX–XXI Centuries). Modern Researches in Philological Sciences: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 217-238.

Wenaus A. (2011). Fractal Narrative, Paraspace, and Strange Loops: The Paradox of Escape in Jeff Noon’s Vurt. Science Fiction Studies, Vol. 38, No. 1, 155-174.

Zhang B. (1993). Paradox of Chinese Boxes: Textual Heterarchy in Postmodern Fiction. Canadian Review of Comparative Literature, Vol. 20. No. 1 & 2, 89-102.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабелюк О.А. Способи постмодерністського текстотворення крізь призму полістилістики. Одеський лiнгвiстичний вiсник. 2013. Вип. 1. С. 5-16.

Бабелюк О.А. Стилістичні засоби і прийоми крізь призму лінгвосинергетики. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. 2010. Т. 14, № 1. С. 7-21.

Бартосяк М. Застосування теорії хаосу в літературознавчих дослідженнях. Література. Теорія. Методологія. Пер. з польськ. С. Яковенка / упор. і наук. ред. Д. Уліцької. Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. С. 447-469.

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва: Азбука.Азбука-Аттикус, 2017. 416 с.

Бистров Я. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики: монографія. Київ; Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2016. 320 с.

Бровко О. О. Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації: дис. доктора філол. наук: спец. 10.01.06. Київ, 2012. 509 с.

Бронник Л.В. О фрактальном самоподобии в языке. Известия Волгоградского государственного педагогического ун-та. Сер. Филологические науки. 2009. № 10(44). С.15-19.

Воробьëва О. П. Словесная голография в пейзажном дискурсе Вирджинии Вулф: модусы, фракталы, фузии. Когниция, Коммуникация, Дискурс. 2010. № 1. С. 47-74.

Галушко Т.Г. Фрактальная интерпретация в лингвистике. Вестник Амурского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. 2014. Вып. 66. С. 85-92.

Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; Москва: Астрель, 2010. 895 с.

Домброван Т.И. Язык в контексте синергетики: монография. Одесса: КП ОГТ, 2013. 346 с.

Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. Київ: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. 503 с.

Луцак С.М. Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу (на матеріалі української літератури межі ХІХ–ХХ століть): монографія; наук. ред. Р.Т. Гром’як. Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. 400 с.

Любарець Н. Рецепція прози Вірджинії Вулф у романі Майкла Каннінгема “Години”. Слово і Час. 2006. № 7. С. 56-61.

Мамалига А. Комунікативно-текстові побудови в проекції синергетики. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Журналістика. Київ, 2006. № 14. С. 5-9.

Москальчук Г.Г. Структура текста как синергетический процесс. Москва: УРСС, 2003. 296 с.

Николаева Е.В. От ризомы и складки к фрак талу. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 2. С. 114-120.

Олизько Н.С. Синергетические механизмы реализации интердискурсивных отношений. Вопросы когнитивной лингвистики. 2010. № 1. С. 66-73.

Пихтовникова Л.С. Самоорганизация когнитивной системы при создании речевого произведения: преимущества и ограничения. Записки з романо-германської філології. Одеса, 2015. Вип. 1(34). С. 115-125.

Пономаренко И. Н. Фрактальные параметры нелинейного пространства текста. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Филология”. 2006. № 2. Т. 19(58). С. 238-241.

Bystrov Y., Telegina N. Polyphony of Tony Morrison’s A Mercy: The Fugal Form. Neophilologus. 2020. Vol. 104(2). P. 283-300. https://doi.org/10.1007/s11061-019-09622-9

Cunningham M. The Hours. London: Fourth Estate, 1999. 228 p.

Fauconnier G., Turner M. Mental spaces: Conceptual Integration Networks. Cognitive Linguistics: Basic Readings / D. Geeraerts, ed. Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2006. P. 303-371.

Moskvichova O.А. The Design of the Fractal Poetical Model of the World (Based on the British Poetry of the XX–XXI Centuries). Modern Researches in Philological Sciences: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 217-238.

Wenaus A. Fractal Narrative, Paraspace, and Strange Loops: The Paradox of Escape in Jeff Noon’s Vurt. Science Fiction Studies. 2011. Vol. 38, No. 1. Р. 155-174.

Zhang B. Paradox of Chinese Boxes: Textual Heterarchy in Postmodern Fiction. Canadian Review of Comparative Literature. 1993. Vol. 20. No. 1 & 2. P. 89-102.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.