DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).210996

УЧАСТЬ ПРОСОДИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ СПОНУКАННЯ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ

К. А. Бондаренко

Анотація


Стаття присвячена висвітленню результатів дослідження просодичних параметрів у реалізації спонукальних висловлювань у текстах двох типів інституційного дискурсу, а саме – лекційному та проповідницькому. Виходячи з наявності загальних інтенціональних критеріїв лекційного і проповідницького дискурсів (передача знань і формування точки зору / вірування), ці дискурси в статті розглядаються як особливий вид інституційного повчаючого дискурсу з єдиною композиційною структурою. У реалізації операційних стратегій лектора і проповідника важливу роль відіграють способи спонукання аудиторії до комунікативних дій, які здійснюються, зокрема, спонукальними конструкціями. Робота містить опис результатів перцептивного фонетичного дослідження спонукальних висловлювань та їхню лінгвістичну інтерпретацію, в результаті чого представлено системний опис просодичної організації різних видів спонукальних висловлювань, що використовуються в лекційному та проповідницькому дискурсах, виокремлено характерні закономірності інтонаційної структури досліджуваних мовленнєвих реалізацій. На підставі проведеного дослідження констатовано, що гучність, темп, фразовий наголос та мелодійний контур є основними просодичними засобами здійснення спонукання у будь-яких частинах тексту лекції чи проповіді. Залежно від ступеня участі просодичних параметрів у реалізації спонукальних висловлювань були виокремленні три основні просодичні компоненти, які беруть участь у диференціації типу лекції або проповіді. У лекційному дискурсі просодичними параметрами, що диференціюють аудиторну/он-лайн лекцію є мелодія, наголос та темп вимови. У проповідницькому дискурсі основними просодичними маркерами диференціювання храмової/ дистантної проповіді є мелодія, ритм та гучність. Аудиторський аналіз уможливив констатацію існування певної закономірності у вживанні спонукальних висловлювань залежно від типу лекційного та проповідницького дискурсів і їхньої композиційної частини та продемонстрував концентрацію найбільшого числа диференційних інтонаційних ознак у вступі та найменшого – в загальній основній частині текстів. Основним результатом аудиторського аналізу виявилося висування певних інтонаційних параметрів як інформативних для реалізації та диференціації спонукальних висловлювань у різних типах дискурсу.


Ключові слова


інституційний дискурс; спонукальні конструкції; лекційний дискурс; проповідницький дискурс; просодичні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Karasik, V. I. (2000). About the Types of Discourse [O tipah diskursa. Jazykovaja lichnost': institucional'nyj i personal'nyj diskurs: sb. nauch. tr.] , Volgograd: Peremen, 5–20.

Kravchenko, N. A.(2007). Study of the melodic component of intonation in the texts of sermons and lectures [ Issledovanie melodicheskogo komponenta intonacii v tekstah propovedi i lekcii. Zapiski z romano-germans'koї fіlologії, Vip.18], Odessa, 61–68.

Kravchenko, N. A. (2002). Linguistic means of influence in the text of the sermon[ Lingvisticheskie sredstva vozdejstvija v tekste propovedi. Zapiski z romano-germans'koї fіlologії, Vip.12], Odessa,103–108.

Neustroev, K. S. (2008). Ways of expressing motivation and influence: on the material of modern English [Sposoby vyrazhenija pobuzhdenija i vozdejstvija: na materiale sovremennogo anglijskogo jazyka: avtoref. dis. na soisk. uch. step. kand. filol. nauk: spec. 10.02.19 «Teorija jazyka»], Rostov.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карасик В. И. О типах дискурса. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000. С. 5–20.

Кравченко Н. А. Исследование мелодического компонента интонации в текстах проповеди и лекции. Записки з романо-германської філології / за ред. І.М.Колегаєвої, Вип.18. Одесса, 2007. С. 61–68.

Кравченко Н. А. Лингвистические средства воздействия в тексте проповеди. Записки з романо-германської філології / за ред.. І.М.Колегаєвої, Вип.12. Одесса, 2002. С. 103–108.

Неустроев К. С. Способы выражения побуждения и воздействия: на материале современного английского языка: автореф. дис.. … канд. филол. наук: 10.02.04. Ростов н/Д, 2008. 22 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.