DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211028

ДИСКУРСИВНІ ЧАСТКИ ТА ЇХ ФУНКЦІЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ

І. В. Никифоренко

Анотація


Стаття висвітлює питання німецьких дискурсивних часток у процесі вивчення іншомовної комунікації. Була зроблена спроба охопити найважливіші дискурсивні частки сучасної німецької та адекватним методом описати їх функції в діалозі. Автентичне німецьке мовлення не можна уявити без вживання в ньому дискурсивних часток, які активно використовуються носіями мови в сучасному усному спілкуванні. Під дискурсивними частками слід розуміти короткі, поліфункціональні вирази, які мають контекстуальні та інтеракціональні функції, таким чином типово зустрічаючись в усній комунікації. В кожному контексті німецькі дискурсивні частки виконують різні функції: серед яких і функція стратегічної інтеракції та сприяння структуруванню висловлень. Частки відповідними мовними засобами за наявних умов роз'яснюють функцію мовленнєвого акту, виражають уявлення, оцінки або сподівання мовця стосовно реакції партнера по комунікації, з огляду на інтеракцію. При викладанні німецької як іноземної слід зауважити, що якраз такі слова як частки створюють найбільші труднощі вивчаючим цю мову. Частки, за рахунок свого різноманітного використання та своєї складності, досить нелегко вивчати, але при цьому, дуже важливо в процессі розмови виражати всі нюанси, структурувати діалоги та таким чином вибудовувати правильну стратегію інтеракції. Слід наголосити, що основне значення дискурсивних часток завжди залежить від факторів даної мовленнєвої ситуації. Дискурсивні частки, які систематично передають ставлення мовця, можуть також позначати й ставлення іншого, якщо вони використовуються відповідним чином. Дискурсивні частки створюють певну функціональну групу тому, що невизначеним та особливо економічним чином виражають категорії інтеракції та котекстуальну інформацію і ставлення, тощо. При цьому вони функціонують імпліцитно та відрізняються від більш складних, експліцитних метамовних маркерів.

Ключові слова


дискурсивні частки; інтеракція; комунікативна компетенція; німецька як іноземна

Повний текст:

PDF (Deutsch)

Посилання


Blühdorn, H., Foolen, A., Loureda, O. (2017). Diskursmarker: Begriffsgeschichte – Theorie – Beschreibung. Ein bibliographischer Überblick. Diskursmarker im Deutschen Reflexionen und Analysen, S. 7-48. URL: https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/6226/file /Bluehdorn_Deppermann_Helmer_Spranz_Fogasy_Diskursmarker.pdf

Döring, S. (2007). Zur Kontextverschiebung bei deutschen Diskurspartikeln. Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für deutsche Sprache und Linguistik. URL: https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/14794/doering.pdf?sequence=1

Eibl-Eibesfeldt, I. (1998). Elementare Interaktionsstrategien und sprachliches Handeln. URL: https://www.zobodat.at/pdf/Matreier-Gespraeche_1998_0009-0035.pdf

Günthner, S. (2017). Diskursmarker in der Interaktion – Formen und Funktionen guck mal- und weißt du-Konstruktionen. URL: http://www.verlag-gespraechsforschung.de/2017 /pdf/diskursmarker.pdf

Helbig, G. (1988). Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig: Verlag Enzyklopädie.

Herberholz, Th. (2011). Modalpartikeln und Emotionalität im interkulturellen Kontext. URL: https://litere.uvt.ro/publicatii/TBG/pdf/TBG/TBG8-2011.pdf

Imo, W. (2017). Diskursmarker im gesprochenen und geschriebenen Deutsch. In: Diskursmarker im Deutschen Reflexionen und Analysen, S. 49-73. URL: https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/6226/file/BluehdornDeppermannHelmerSpranzFogasy Diskursmarker.pdf

Kunow, I. (2001). Diskurspartikeln im Portugiesischen. Gesprächsanalytische Studien zur Abtönung und Redeorganisation in informeller und institutioneller Kommunikation. URL: http://docplayer.org/51462034-Diskurspartikeln-im-portugiesischen.html

Nykyforenko, I. (2020). Interaktionsstrategische Funktion der deutschen Modalpartikeln. Sutchasni studii z romanskoi ta germanskoi philologii, Odesa: KP OGT, 112-115.

Tyrylä, K. (2001). Zur Rolle der Abtönungspartikeln im DaF-Unterricht der gymnasialen Oberstufe. Joulukuu: Germaaninen filologia. URL: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/89254/gradu00088.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Verbitska, T., Nykyforenko, I. (2018). Diskurspartikeln bei der Entwicklung der digitalen Kommunikationsfähigkeit. In: Zapysky z romano-germanskoi philologii, 1 (40), S. 41-47.

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.1(40).137057

Werner, A. (1998.) Deutsche Modalpartikeln im Kontrast zum Japanischen – im Rahmen eines Wortartensystemvergleichs. URL: https://dspace.ub.uni-siegen.de/bitstream/ubsi/235/1/werner.pdf

Weydt, H. (2010). Abtönungspartikeln und andere Disponible. 40 Jahre Partikelforschung. Linguistik. Band 55. Tübingen: Stauffenburgverlag.

Diskurspartikel. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Diskurspartikel


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Blühdorn H., Foolen A., Loureda O. Diskursmarker: Begriffsgeschichte – Theorie – Beschreibung. Ein bibliographischer Überblick. Diskursmarker im Deutschen Reflexionen und Analysen, 2017. S. 7-48. URL: https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/6226/file/Bluehdorn_Deppermann_Helmer_Spranz_Fogasy_Diskursmarker.pdf

Döring S. Zur Kontextverschiebung bei deutschen Diskurspartikeln. Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für deutsche Sprache und Linguistik. 2007. URL: https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/14794/doering.pdf?sequence=1

Eibl-Eibesfeldt I. Elementare Interaktionsstrategien und sprachliches Handeln. URL: https://www.zobodat.at/pdf/Matreier-Gespraeche_1998_0009-0035.pdf

Günthner S. Diskursmarker in der Interaktion – Formen und Funktionen guck mal- und weißt du-Konstruktionen. URL: http://www.verlag-gespraechsforschung.de /2017/pdf/diskursmarker.pdf

Helbig G. Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig: Verlag Enzyklopädie. 1998.

Herberholz Th. Modalpartikeln und Emotionalität im interkulturellen Kontext. URL: https://litere.uvt.ro/publicatii/TBG/pdf/TBG/TBG8-2011.pdf

Imo W. Diskursmarker im gesprochenen und geschriebenen Deutsch. Diskursmarker im Deutschen Reflexionen und Analysen, 2017. S. 49-73. URL: https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/6226/file/BluehdornDeppermannHelmerSpranzFogasy Diskursmarker.pdf

Kunow I. Diskurspartikeln im Portugiesischen. Gesprächsanalytische Studien zur Abtönung und Redeorganisation in informeller und institutioneller Kommunikation. URL: http://docplayer.org/51462034-Diskurspartikeln-im-portugiesischen.html

Nykyforenko I. Interaktionsstrategische Funktion der deutschen Modalpartikeln. Міжнародна науково-практична конференція до 155-річчя Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та 60-річчя факультету романо-германської філології «Сучасні студії з романської та германської філології». Одеса: КП ОМД, 2020. С. 112-115.

Tyrylä K. Zur Rolle der Abtönungspartikeln im DaF-Unterricht der gymnasialen Oberstufe. Joulukuu: Germaaninen filologia. URL: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/89254/gradu00088.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Verbitska T., Nykyforenko I. Diskurspartikeln bei der Entwicklung der digitalen Kommunikationsfähigkeit. Записки з романо-германської філології, 1 (40), 2018. С. 41-47.
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.1(40).137057

Werner A. Deutsche Modalpartikeln im Kontrast zum Japanischen – im Rahmen eines Wortartensystemvergleichs. URL: https://dspace.ub.uni-siegen.de/bitstream/ubsi/235/1/werner.pdf

Weydt H. Abtönungspartikeln und andere Disponible. 40 Jahre Partikelforschung. Linguistik. Band 55. 2010. Tübingen: Stauffenburgverlag.

Diskurspartikel. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Diskurspartikel

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.