DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).209395

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ НАЗВ КІНОФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

О. О. Черник

Анотація


Статтю присвячено вивченню перекладацьких трансформацій як засобу перекладу англомовних назв кінофільмів українською мовою. Актуальність теми визначається тим, що кінематограф постійно розвивається, і щороку у світі створюються сотні, а то й тисячі кінострічок, що вимагають адекватного перекладу українською мовою як засобу ознайомлення україномовного глядача із іншомовною кінокультурою. Оскільки назва кінофільму – це перше, з чим стикається глядач, і саме від назви часто залежить, чи захоче глядач відвідати сеанс, то назви фільмів потребують особливої уваги під час перекладу. Назви фільмів вирізняються максимально лаконічною структурою і виявляють риси, які притаманні назвам як самостійним одиницям мови. Вони мають схожі текстові ознаки і принципово схожий підхід до перекладу з афоризмами та прислів’ями. Назва фільму, відтворена у перекладі, повинна бути не менш значущою та яскравою, ніж в оригіналі, а для цього перекладач повинен вдало обрати спосіб перекладу. Відтворення назв кінофільмів під час перекладу ускладняється також їх стилістичною різноплановістю – у назвах наявні книжкова лексика, розмовні та поетичні слова і сполучення, назви можуть містити уривки з пісень, художніх творів, а також тут притаманне широке використання онімів, реалій, які можуть бути незрозумілі іншомовному глядачу. Тому, незважаючи на те, що значна кількість англомовних назв фільмів може бути відтворена в україномовних перекладах шляхом використання буквального перекладу, дослідження демонструє, що ця процедура часто вимагає застосування перекладацьких трансформацій – лексичних (транслітерація, практична транскрипція), лексико-семантичних (диференціація, генералізація, конкретизація, модуляція), граматичних (граматичні заміни, додавання, вилучення) та лексико-граматичних (антонімічний переклад, цілісне перетворення). За допомогою таких перетворень можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу назви фільму відповідно до мовного рівня, на якому трапляються розбіжності між мовою оригіналу та мовою перекладу, і створити таку назву фільму в перекладі, яка зможе зацікавити глядача та буде прямо пов’язана зі змістом або ідеєю самого фільму.


Ключові слова


переклад; кінофільм; назва фільму; буквальний переклад; перекладацька трансформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseyeva, I. S. (2005). Professionalnyi trening perevodchika. Sankt-Petersburg: Soyuz.

Buzadji, D. M. (2005). Khot gorshkom nazovi? In Mosty, 1, 64–75.

Vlakhov, S., Florin, S. (1986). Neperevodimoye v perevode. 2nd ed. Moscow: Higher School.

Gilyarevskiy, R. S. (2004). Prakticheskaya transkriptsiya familno-immennykh grup. Moscow: Fizmatlit.

Gromova, Z. V. (2013). Osnovni pomylky pry perekladi nazv filmiv. In Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, 9 (268), part І, 28–33.

Demetska, V., Fedorchenko, O. (2010). Do problem perekladu kinotekstiv. In Lingvistyka, 10, 239–244.

Demchenko, N. S. (2017). Tendentsii perekladu suchasnykh anhlomovnykh filmonomiv na ukrainsku movu. In Molodui vchenyi, 12.1 (52.1), 25–29.

Kozhyna, N. A. (1988). Problemy strukturnoi lingvistiki. Moscow: Nauka.

Komissarov, V. N. (2004). Perevod i lingvistika teksta. Moscow: Soyuz.

Krysalo, O. V., Hromova, Z. V. (2012). Stratehii perekladu nazv kinofilmiv. In Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, 13 (248), 190–194

Lesinska, O. M., Radishevska, D. D. (2018). Osoblyvosti perekladu zaholovkiv filmiv amerykanskoho kinematohrafu ukrainskoiu movoiu (na prykladi materialiv za 2000–2015 roky). In Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Filolohiia, 32, vol. 2, 169–171.

Lukianova, T. H. (2012). Zhanrovo-stylistychni osoblyvosti perekladu subtytriv (na materiali anhlomovnykh khudozhnikh filmiv). In Filolohichni traktaty, 2, vol. 4, 50–55.

Maksimov, S. Y. (2006). Praktychnyi kurs perekladu (anhliiska ta ukrainska movy). Kyiv: Lenvit.

Milevich, Y. (2007). Strategiyi perevoda nazvaniy filmov. In Russkiy yazyk za rubezhom, 5, 65–71.

Selivanova, O. O. (2012). Svit svidomosti v movi. Cherkasy: Vyd-vo Yu. Chabanenko.

Trofymenko, A. V., Kalynychenko, L. O. (2012). Linhvistychni osoblyvosti perekladu nazv anhlomovnykh filmiv. In Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, 13 (248), 231–236.

Frolova, Y. B. (2009). Realizatsiya perevodcheskikh transformatsiy pri perevode na russkiy yazyk nazvaniy frantsuzskikh kinofilmov. In Izvestiya Saratovskoho universiteta, vol. 9: Ser. Fylologiya. Zhurnalistika, 2, 34–38.

Chernovatyi, L. (2009). Problemy peredachi vuzkospetsialnoi anhlomovnoi terminolohii ukrainskoiu movoiu. In Naukovi zapysky, 81 (4), 109–116.

Landers, C. E. (2001). Literary translation. A Practical Guide. New York; Clevedon: Multilingual Matters.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика. Санкт-Петербург: Союз, 2005. 288 с.

Бузаджи Д. М. Хоть горшком назови? Мосты. 2005. № 1 (5). С. 64–75.

Влахов C., Флорин С. Непереводимое в переводе. 2-е изд. Москва: Высш. шк., 1986. 416 с.

Гиляревский Р. С. Практическая транскрипция фамильно-именных групп. Москва: Физматлит, 2004. 224 с.

Громова З. В. Основні помилки при перекладі назв кінофільмів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2013. № 9 (268), Ч. І. С. 28–33.

Демецька В., Федорченко О. До проблеми перекладу кінотекстів. Лінгвістика. 2010. № 10. С. 239–244.

Демченко Н. С. Тенденції перекладу сучасних англомовних фільмонімів на українську мову. Молодий вчений. 2017. № 12.1 (52.1). С. 25–29.

Кожина Н. А. Проблемы структурной лингвистики. Москва: Наука, 1988. 190 с.

Комиссаров В. Н. Перевод и лингвистика текста. Москва: Союз, 2004. 365 с.

Крисало О. В., Громова З. В. Стратегії перекладу назв кінофільмів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2012. № 13 (248). С. 190–194.

Лесінська О. М., Радішевська Д. Д. Особливості перекладу заголовків фільмів американського кінематографу українською мовою (на прикладі матеріалів за 2000–2015 роки). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. № 32. Т. 2. С. 169–171.

Лукьянова Т. Г. Жанрово-стилістичні особливості перекладу субтитрів (на матеріалі англомовних художніх фільмів). Філологічні трактати. 2012. Т. 4. № 2. С. 50–55.

Максімов С. Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Київ: Ленвіт, 2006. 175 с.

Милевич И. Стратегии перевода названий фильмов. Русский язык за рубежом. 2007. № 5. С. 65–71.

Селіванова О. О. Світ свідомості в мові. Черкаси: Вид-во Ю. Чабаненко, 2012. 488 с.

Трофименко А. В., Калиниченко Л. О. Лінгвістичні особливості перекладу назв англомовних фільмів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2012. № 13 (248). С. 231–236.

Фролова Ю. Б. Реализация переводческих трансформаций при переводе на русский язык названий французских кинофильмов. Известия Саратовского университета. 2009. Т. 9: Сер. Филология. Журналистика. № 2. С. 34–38.

Черноватий Л. Проблеми передачі вузькоспеціальної англомовної термінології українською мовою. Наукові записки. 2009. № 81 (4). С. 109–116.

Landers C. E. Literary translation. A Practical Guide. New York; Clevedon: Multilingual Matters, 2001. 214 p.

 

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.