DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211008

ОЗНАКИ ВАЛЛІЙСЬКОЇ ІНТОНАЦІЇ В МОВЛЕННІ АВСТРАЛІЙЦІВ

Д. М. Карпова, О. В. Костроміна

Анотація


У статті досліджується проблема інтерферентного впливу валлійської інтонації на мовлення австралійців. У центрі уваги пропонованої роботи – історичні фактори, що впливали на інтонаційне оформлення мовлення австралійців. У статті відзначається, що першими переселенцями Австралії були представники найнижчих соціальних верств населення, носії діалекту кокні, міського просторіччя з різних куточків Великої Британії. Дослідники австралійської англійської вважають, що вона найближча до діалекту кокні з додаванням валлійського, ірландського та частково шотландського діалектів. У межах виконаного комплексного дослідження, на підставі аудиторського та комп’ютерного видів аналізу, вивчались мелодичні і частотні характеристики мовлення мешканців Австралії, а також простежувався вплив англійського мовлення переселенців з Великої Британії на інтонацію австралійців. У результаті проведеного аудиторського аналізу було зафіксовано превалювання спадного термінального тону, що є особливістю британської інтонаційної системи, а також висока частотність висхідного і висхідно-спадного термінальних тонів. Така тенденція є впливом валлійської інтонації на мовлення австралійців. Результати отримані під час комп’ютерного аналізу показали, що частотні характеристики досліджуваного мовлення австралійців варіюють залежно від гендерної та територіальної приналежності мовця. У роботі розкрита своєрідність австралійської інтонації, яка сформувалась у ході історичного розвитку країни, під впливом мов переселенців як із різних регіонів Великої Британії, так і з інших країн. Перспективою подальшого дослідження є аналіз сегментних характеристик, які формувались під впливом регіональних факторів як всередині країни, так і за її межами.


Ключові слова


валлійський; ірландський; діалект; австралійська англійська; аудиторський; частотність; термінальний тон

Повний текст:

PDF

Посилання


Karpova, D.M. (2018). Fonety`chni xaraktery`sty`ky` regional`nogo movlennya nosiyiv vallijs`kogo varianta anglijs`koyi movy` (instrumental`no-fonety`chne doslidzhennya). Avtoref. dy`s…. kand. filol. nauk: 10.02.04. Odesa.

Kostromina O.V. (2015). Sociofonety`chni osobly`vosti avstralijs`kogo varianta anglijs`koyi movy` (ekspery`mental`no-fonety`chne doslidzhennya na materiali spontannogo movlennya). Avtoref. dy`s…. kand. filol. nauk: 10.02.04. Odesa.

Orlov G.A. (1978). Sovremennyi angliiskii iazyk v Avstralii. M.: Vysshaia shkola.

Potapov V.V. (2002). Mnogourovnevaia strategiia v lingvisticheskoi genderologii. Voprosy iazykoznaniia, № 1, 103 – 128.

Shakhbagova D.A. (1982). Foneticheskaia sistema angliiskogo iazyka v diakhronii i sinkhronii (na materiale britanskogo, amerikanskogo, avstraliiskogo, kanadskogo variantov angliiskogo iazyka). M.: Vysshaia shkola.

Shakhbagova D.A. (1992). Foneticheskaia sistema angliiskogo iazyka v diakhronii i sinkhronii (na materiale britanskogo, amerikanskogo, avstraliiskogo, kanadskogo variantov angliiskogo iazyka).M.: Follis.

Burridge, Mulder (1998). English in Australia and New Zeland: An Intriduction to its History, Structure and Use. London: Oxford University Press.

Eagleson, R.D. (1967). The Evidence for the Existence of Social Dialects in Australian English. Australia Tasks: Essays on the Sociology of Australian Immigrant and Aboriginal languages. Clyne M.G. (ed.). Canberra: Australian University Press, 7-27.

Folkard, F. (1964). The Remarkable Australians. Sydney: Penguin Books.

Horvath, B.M. (1985). Variation in English: The Sociolects of Sydney. Cambridge: CUP.

Ramson, W (1966). Australian English. Canberra: OUP.

Turner, G. (1972) The English Language in Australia and New Zealand. Longman, 241.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карпова Д. М. Фонетичні характеристики регіонального мовлення носіїв валлійського варіанта англійської мови (інструментально-фонетичне дослідження). Автореф. дис…. канд. філол. наук: 10.02.04. Одеса, 2018. 22 с.

Костроміна О. В. Соціофонетичні особливості австралійського варіанта англійської мови (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі спонтанного мовлення). Автореф. дис…. канд. філол. наук: 10.02.04. Одеса, 2015. 19 с.

Орлов Г. А. Современный английский язык в Австралии. М.: Высшая школа, 1978. 172 с. Потапов В. В. Многоуровневая стратегия в лингвистической гендерологии. Вопросы языкознания. 2002. № 1. С. 103 – 128.

Шахбагова Д. А. Фонетическая система английского языка в диахронии и синхронии (на материале британского, американского, австралийского, канадского вариантов английского языка). М.: Высшая школа, 1982. – 128 с.

Шахбагова Д.А. Фонетическая система английского языка в диахронии и синхронии (на материале британского, американского, австралийского, канадского вариантов английского языка). М.: Фоллис, 1992. 283 с.

Burridge, Mulder. English in Australia and New Zeland: An Intriduction to its History, Structure and Use. London: Oxford University Press, 1998. 268 р.

Eagleson, R. D. The Evidence for the Existence of Social Dialects in Australian English. Australia Tasks: Essays on the Sociology of Australian Immigrant and Aboriginal languages. Clyne M.G. (ed.). Canberra: Australian University Press, 1967. P. 7-27.

Folkard, F. The Remarkable Australians. Sydney: Penguin Books, 1964. 130 p.

Horvath, B. M. Variation in English: The Sociolects of Sydney. Cambridge: CUP. 1985. 146 p.

Ramson, W. Australian English. Canberra: OUP, 1966. 188 p.

Turner, G. The English Language in Australia and New Zealand. Longman, 1972. 241 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.