DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211003

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ» В ФЕМІНІСТСЬКИХ ЕСЕ

Н. В. Долусова, К. В. Красницька

Анотація


Стаття присвячена аналізу засобів репрезентації концепту ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ. Матеріалом дослідження були чотири феміністських есе, що розглядають взаємозв’язок порушень харчування у жінок з політикою західного патріархарного суспільства по відношенню до стандартизації жіночого тіла стосовно канонів краси. У феміністських есе наголошується, що поняття жіночої краси перестало бути естетичним явищем, а стандартизація, що насаджується індустрією краси, призводить до появи захворювань ХХ-ХХІ століть, пов’язаних з психічними розладами, – порушень харчової поведінки. Концепт ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ є складним за своєю структурою, його безпосередніми складниками є такі гіпонімічні мікроконцепти як: АНОРЕКСІЯ, БУЛІМІЯ та КОМПУЛЬСИВНЕ ПЕРЕЇДАННЯ. Кожен мікроконцепт формується за польовою моделлю, згідно з якою він містить ядро та периферію. Ядро мікроконцептів репрезентується лексичними одиницями, що мають узуальне значення симптомів різновидів порушень харчування: «відмова від їжі», «переїдання». Їх периферія вербалізується лексикою, що реалізує ці значення оказіонально. У феміністських есе знаходимо вербалізацію всіх трьох мікроконцептів. Найбільш широко репрезентованим є мікроконцепт АНОРЕКСІЯ, а найменш – КОМПУЛЬСИВНЕ ПЕРЕЇДАННЯ. Ці мікроконцепти в аналізованих текстах репрезентуються експліцитними маркерами. Концепт ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ вербалізується у ракурсах соціального та психологічного обумовлення появи цієї хвороби. Соціальне обумовлення полягає в еталоні краси сучасного суспільства, яким є молода надмірно худа жінка (анорексія, булімія). Психологічне обумовлення полягає у тому, що людина «заїдає» проблеми, тобто для неї їжа – це засіб психологічно відволіктись від чогось неприємного (булімія, компульсативне переїдання). Таким чином, проблема порушень харчової поведінки є важливою у феміністському публіцистичному дискурсі.


Ключові слова


концепт; порушення харчової поведінки; анорексія; булемія; компульсивне переїдання

Повний текст:

PDF

Посилання


Dolusova, N. V. (2009). Verbalna reprezentatsiia kontseptu “industriia krasy” v amerykanskykh feministskykh ese. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky: filolohichni nauky. Movoznavstvo, no. 6., Pp.305-309.

Kyrylyna, A. V. (2000). O prymenenyy poniatyia hender v russkoiazychnom lynhvystycheskom opysanyy. Fylolohycheskye nauky, no. 3, Pp.18-27.

Martyniuk, A. P. (2005). Rehuliatyvna funktsiia henderno markovanykh odynyts movy (na materiali suchasnoho anhlomovnoho publitsystychnoho dyskursu): Dys…d-ra filol. Nauk Kharkiv, 2005, 604 p.

Selivanova, O. O. (2008). Suchasna linhvistyka: napriamy ta problemy: pidruchnyk, Poltava, 712 p.

Alkon, Ch. (2005). Eating Disorders: Anorexia Nervosa, Bulimia, and Compulsive Eating. Teen Voices Magazine, Volume 3., Issue 4., Retrieved http://www.feminist.com/resources/artspeech/body/voices.htm#wh

Campos, P. (2005). Anorexia Nation. Health At Every Size Journal, Vol. 19, No.l. Retrieved http://www.brown.edu/Student_Services/Health_Services/Health_Education/main/CEBWhealthateverysize.PDF

Edwards, E. (2004). Are Eating Disorders Feminist? Power, Resistance, and the Feminine Ideal. Perspectives on Power: Conference run by Quest. Issue 4. Retrieved https://www.qub.ac.uk/sites/QUEST/FileStore/Issue4PerspectiviesonPowerPapers/Filetoupload,71745,en.pdf

Wolf, N. (1991). The Beauty Myth, New York, Retrieved from: www.smccd.net/accounts/mathur/beauty_myth.doc


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Долусова Н.В. Вербальна репрезентація концепту “індустрія краси” в американських феміністських есе. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: філологічні науки. Мовознавство. №6. Луцьк: ВНУ, 2009. С.305-309.

Кирилина А.В. О применении понятия гендер в русскоязычном лингвистическом описании. Филологические науки. №3. 2000. С.18-27.

Мартинюк А.П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу): Дис…д-ра філол. наук: 10.02.04. Харківський національний ун-т. Харків, 2005. 604 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава, 2008. 712 с.

American Psychiatry Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Arlington: American Psychiatric Publishing. Pp. 329–354. - [Electronic resource]. - Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Eating_disorder#cite_note-DSM5-1

Alkon Ch. Eating Disorders: Anorexia Nervosa, Bulimia, and Compulsive Eating. Teen Voices Magazine. Volume 3. Issue 4., 2002 - [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.feminist.com/resources/artspeech/body/voices.htm#wh

Campos P. Anorexia Nation. Health At Every Size Journal. Vol. 19 / No.l. 2005. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.brown.edu/Student_Services/Health_Services/Health_Education/main/CEBWhealthateverysize.PDF

Edwards E. Are Eating Disorders Feminist? Power, Resistance, and the Feminine Ideal. Perspectives on Power: Conference run by Quest. Issue 4. [Electronic resource]. - Mode of access: https://www.qub.ac.uk/sites/QUEST/FileStore/Issue4PerspectiviesonPowerPapers/Filetoupload,71745,en.pdf

Wolf N. The Beauty Myth. New York, 1991. [Electronic resource]. - Mode of access: www.smccd.net/accounts/mathur/beauty_myth.doc

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.