DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211023

ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ПОЛІКОДОВОГО ХАРАКТЕРУ (на матеріалі творів А. К. Дойля)

Н. В. Степанюк, Л. В. Терехова, О. О. Калінюк, О. О. Драгомирецький

Анотація


Стаття присвячена дослідженню засобів взаємодії різнокодових елементів полікодового тексту творів А. К. Дойля, що належать до різних літературних жанрів, а саме пригодницького роману та детективу. У статті розглянуто засоби семантичного та формально-структурного зв’язку іншокодових повідомлень, що уключені до тексту творів А. К. Дойля, з основним текстом. Проведений аналіз художніх текстів свідчить про те, що майже усі іншокодові повідомлення, що використані автором, є фрагментами референтного простору, який зображується у тексті. Вони тісно пов’язані зі змістовно-фактуальною інформацією, темою твору та поєднані з вербальним текстом єдиним образом художнього простору. У ході аналізу було встановлено, що іншокодові повідомлення можуть вступати в автосемантичні та синсемантичні відношення з вербальним текстом. Автосемантичні відношення мають місце, якщо іншокодові повідомлення носять супроводжувальний характер та не є фрагментом зображеного у творі референтного простору. У текстах із автосемантичними відношеннями існує пряме денотативне співвідношення між іншокодовими повідомленнями та основним текстом: вони позначають одні й ті ж предмети / предметні ситуації. При синсемантичних відношеннях декодування окремих елементів основного тексту цілком залежить від включених у нього карт, малюнків, криптограм, тощо. У досліджуваних творах А. К. Дойля змістовний зв'язок між іншокодовими повідомленнями та вербальним текстом підкріплюється мовними засобами. Дані засоби дають можливість безпосередньо співвідносити іншокодове повідомлення із вербальним текстом (у цьому випадку спостерігається експліцитно виражена з’вязність) або робити це опосередковано, неявно (у такому разі має місце імпліцитно виражена з’вязність). Змістовний зв'язок між іншокодовими повідомленнями та вербальним текстом виражається метатекстовими згадками іншокодових повідомлень та їх елементів в основному тексті, за допомогою дейксису,синтаксичного зв’язку у межах речення й вербалізованих директив автора читачеві.


Ключові слова


полікодовий текст; креолізований текст; іншокодові повідомлення; прототекст; автосемантичні відношення; синсемантичні відношення

Повний текст:

PDF

Посилання


Anisimova, E. E. (1996). O celostnosti i svjaznosti kreolizovannogo teksta (k postanovke problemy). Filologicheskie nauki, 5, 78-84.

Bezuhla, T. A. (2017). Anhlo- i nimetskomovnyi reklamnyi dyskurs: polikodovyi linhvoprahmatychnyi pidkhid: dys… kand. filol. nauk: 10.02.04. Kharkiv. Retrieved from http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13302

Ejger, G. V., & Juht, V. L. (1974). K postroeniju tipologii tekstov. Lingvistika teksta: materialy nauchnoj konferencii pri Moskovskom gosudarstvennom pedagogicheskom institute inostrannyh jazykov im. M. Toreza. Ch. I. M., 103–109.

Zavadska, O. V. (2016). Fenomen kreolizovannoho tekstu: aktualna problema suchasnykh doslidzhen. Linhvistychni doslidzhennia: zb. nauk. prats KhNPU im. H.S. Skovorody. 43. Retrieved from http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.49222

Kolegaeva, I. M. (1991). Tekst kak edinica nauchnoj i hudozhestvennoj kommunikacii. Odessa.

Maksimenko, O. I. (2012). Maksimenko O. I. Polikodovyj vs. kreolizovannyj tekst: problema terminologii. Vestnik RUDN, Ser. Teorija jazyka. Semiotika. Semantika, 2, 93–102.

Mihal'skaja, O. V. (2014). Razgranichenie kreolizovannyh i polikodovyh tekstov (problemy taksonomii). Movni i kontseptualni kartyny svitu. 47(2). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_47%282%29__6

Popova, O. V. (2017). Verbalna versus neverbalna skladova u reklamnomu dyskursi / O.V. Popova, A.O. Dovzhenko. Naukovi zapysky [Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Vynnychenka]. Ser. Filolohichni nauky. 153, 292-298. Retrieved from http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56413

Romaniuk, S. K. (2012). Neverbalni komponenty v reklamnomu dyskursi / S. K. Romaniuk, T. H. Kovalchuk. Aktualni problemy filolohii ta metody vykladannia humanitarnykh dystsyplin. Rivne: RDHU, 9-11.

Selivanova, E. A. (2004). Osnovy lingvisticheskoj teorii teksta i kommunikacii. K.: Brama.

Semeniuk, T. P. (2014). Tsilisnist ta zv’iaznist reklamnoho tekstu (na materiali tekstiv nimetskoi reklamy). Naukovi zapysky [Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia]. Ser. Filolohichni nauky. 2, 222-227. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn

Sorokin, Ju. A., & Tarasov, E. F. (1990). Kreolizovannye teksty i ih kommunikativnaja funkcija. Optimizacija rechevogo vozdejstvija. M.: Nauka, 180-186.

Shikina, D. S. (2018). O terminah «polikodovost'» i «kreolizacija» v opisanii reklamnogo teksta gljancevyh zhurnalov. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta (jelektronnyj zhurnal). 2. Retrieved from http://www.evestnik-mgou.ru

Doyle, A. C. (1914). The Lost World. London: Smith.

Doyle, A. C. (1995). The Return of Sherlock Holmes. Ware: Wordsworth Classics.

Doyle, A. C. (1996). The Adventures of Sherlock Holmes. Ware: Wordsworth Classics.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анисимова Е. Е. О целостности и связности креолизованного текста (к постановке проблемы). Филологические науки. 1996. № 5. С. 78-84. Безугла Т. А. Англо- і німецькомовний рекламний дискурс: полікодовий лінгвопрагматичний підхід: дис… канд. філол. наук: 10.02.04. Харків, 2017. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13302 (дата звернення: 05.06.2020).

Ейгер Г. В., Юхт В. Л. К построению типологии текстов. Лингвистика текста: материалы научной конференции при Московском государственном педагогическом институте иностранных языков им. М. Тореза. Ч. I. М., 1974. С. 103–109.

Завадська О. В. Феномен креолізованного тексту: актуальна проблема сучасних досліджень. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 2016. Вип. 43. URL: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.49222 (дата звернення: 02.06.2020).

Колегаева И.М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. Одесса. 1991. 121 с.

Максименко О. И. Поликодовый vs. креолизованный текст: проблема терминологии. Вестник РУДН, Сер. Теория языка. Семиотика. Семантика, 2012. № 2. C. 93–102.

Михальская О. В. Разграничение креолизованных и поликодовых текстов (проблемы таксономии). Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 47(2). С. 30-37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_47%282%29__6 (дата звернення: 02.06.2020).

Попова О. В. Вербальна versus невербальна складова у рекламному дискурсі / О.В. Попова, А.О. Довженко. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка]. Сер. Філологічні науки. 2017. Вип. 153. С. 292-298. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56413 (дата звернення: 05.06.2020).

Романюк С. К. Невербальні компоненти в рекламному дискурсі / С. К. Романюк, Т. Г. Ковальчук. Актуальні проблеми філології та методи викладання гуманітарних дисциплін. Рівне: РДГУ, 2012. С. 9-11.

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. К.: Брама, 2004. 336 с.

Семенюк Т. П. Цілісність та зв’язність рекламного тексту (на матеріалі текстів німецької реклами). Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. Філологічні науки. 2014. Кн. 2. С. 222-227. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzfn (дата звернення: 05.06.2020).

Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция . Оптимизация речевого воздействия. М.: Наука, 1990. С. 180-186.

Шикина Д. С. О терминах «поликодовость» и «креолизация» в описании рекламного текста глянцевых журналов. Вестник Московского государственного областного университета. 2018. № 2. URL: http://www.evestnik-mgou.ru (дата звернення: 02.06.2020).

Doyle A. C. The Lost World. London: Smith, 1914. 319 p.

Doyle A. C. The Return of Sherlock Holmes. Ware: Wordsworth Classics, 1995. 313 p.

Doyle A. C. The Adventures of Sherlock Holmes. Ware: Wordsworth Classics, 1996. 528p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.