DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211030

МЕТАМОДЕРНІСТСЬКА МОДЕЛЬ ФЕМІНІЗМУ В РОМАНІ «УЩЕЛИНА» ДОРІС ЛЕССІНҐ

Д. І. Дроздовський

Анотація


У дослідженні окреслено метамодерністську специфіку, експліковану через систему ідей, а також вияви інтертекстуальності (зокрема паратекстуальності) в романі «Ущелина» Доріс Лессінґ. Розвинуто погляди, які в роботі 2012 року висловлює й обґрунтовує Л. Мірошниченко, аналізуючи згаданий роман британської письменниці в парадигмі філософії скептицизму. Наголошено, що і епіграф, і сюжетно-фабульний комплекс роману «Ущелина» репрезентує систему уявлень, яка не піддається розгляду через призму ідеологічно заангажованих стереотипів, зокрема в площині феміністичних студій. Доведено, що британська авторка прагне вивести розмову про антропологічні й онтологічні (визначені «божественним» первнем) відмінності між чоловіком і жінкою на інакший рівень осмислення, який типологічно пов'язаний із постпостмодерністським художнім світом, зокрема з метамодернізмом як одним із напрямів сучасної культури. Метамодернізм уможливлює конструювання світу, у якому сходяться суб’єкти, що мають принципово відмінні позиції, проте кожна з них не вивищується, а має право на існування. Стверджується, що «Ущелина» є прикладом інтелектуального британського постпостмодерністського роману. Д. Лессінґ від першого епіграфу задає особливу інтелектуальну динаміку в романі, де ані позиція чоловіка, ані позиція жінки, зрештою, не вивищується одна над одною, а існує, утверджуючи власний антропологічний статус, детермінований різними зовнішніми й внутрішніми чинниками. Роль жінки й роль чоловіка маркована відмінностями, які мають біологічну, психологічну, антропологічну та ін. природу, а отже, диференціація світу на такий, у якому функціонують жіночі й чоловічі моделі, в романі є природною й закономірною. Чоловічий світ асоційовано з мандрами, рухом, відкриттям нових територій, натомість жіночий дискурс марковано мотивом збереження простору. Такі позиції, на думку наратора, мають закорінені в чоловічому та жіночому єстві відмінності. Наголошено, що в романі «Ущелина» деконструйовано феміністичні підходи, які для британської авторки є спрощеними, схематичними й стереотипними в плані осмислення як природи жінки, так і суспільні та ін. функції чоловіка.


Ключові слова


паратекстуальність; постпостмодернізм; британський роман; метамодернізм; феміністичні підходи; стереотипи; «Ущелина»; Доріс Лессінґ

Повний текст:

PDF

Посилання


Mykolaichyk, M. V. (2014) Osoblyvosti psykholohizmu v romanakh Doris Lessinh [Features of psychology in Doris Lessing`s novels]. [PhD Thesis]. Simferopol. 195 р. [in Ukranian]

Miroshnychenko, L. Ya. (2012) Paratekst i yoho funktsii u romani Doris Lessinh “Ushchelyna” [Paratect and its functions in Doris Lessing's novel “Cleft”]. Inozemna filolohiia [Philological Science], no.124. P. 269-277 [in Ukrainian].

Miroshnychenko, L. (2013). Skeptytsyzm Sokrata i suchasnyi anhliiskyi roman [Skepticism of Socrates and the contemporary English novel]. Vid baroko do postmodernizmu [From Baroque to Postmodernism]. Vypusk XVII, tom 2. P. 119-126.

Lessing, D. (2008). The Cleft. Harper Perennial. L., 2008.

Scott, L. (1997) Similarities Between Virginia Woolf and Doris Lessing [Electronic journal]. Deep South. Vol. 3. No. 2. Available at: http://www.otago.ac.nz/deepsouth/vol3no2/scott.html

Shalahinov, B. (2004). Zarubizhna literatura: vid antychnosti do pochatku XIX st.: Istoryko-estetychnyi narys [World Literature. From antiquity to the beginning of the nineteenth century: a historical and aesthetic sketch]. Kyiv: Vyd. dim «KM Akademiia». 360 p. [in Ukrainian].

Whilson, S. R. (2013) Storytelling in Lessing’s Mara and Dann and Other Texts. Women's Utopian and Dystopian Fiction. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. P. 23-30.

The Routledge Companion to Twenty-First Century Literary Fiction (2018); edited by D. O’Gorman and R. Eaglestone. London – New York: Routledge. 474 p.

Vermeulen T., Van Den Akker R. (2010). Notes on Metamodernism. Journal of Aesthetics and Culture. 2.0. Р. 1-14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Миколайчик М. В. Особливості психологізму в романах Доріс Лессінг: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.04 —література зарубіжних країн. Сімферополь, 2014. 195 с.

Мірошниченко Л. Я. Паратекстуальні елементи та їхнє значення у романі Доріс Лессінґ «Ущелина». Вісник Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія: Іноземна філологія. Вип. 124. 2012. С. 269-277.

Мірошниченко Л. Я. Скептицизм Сократа і сучасний англійський роман. Від бароко до постмодернізму. 2013. Випуск XVІІ, том 2. С. 119-126.

Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: історико-естетичний нарис. Київ: Вид. дім «KM Академія», 2004. 360 с.

Lessing D. The Cleft. Harper Perennial. L., 2008. – 260 с.

Scott L. Similarities Between Virginia Woolf and Doris Lessing. Deep South. 1997. Vol. 3. No. 2. Режим доступу: http://www.otago.ac.nz/deepsouth/vol3no2/scott.html.

Whilson S. R. Storytelling in Lessing’s Mara and Dann and Other. Womenʼs Utopian and Dystopian Fiction. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013. P. 23-30.

The Routledge Companion to Twenty-First Century Literary Fiction; edited by D. O’Gorman and R. Eaglestone. London – New York: Routledge, 2018. 474 p.

Vermeulen T., Van Den Akker R. Notes on Metamodernism. Journal of Aesthetics and Culture. 2010. 2.0. Р. 1-14.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.