№ 1(42) (2019)

Зміст

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІРОНІЇ В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДІТЕРА НУРА PDF (Русский)
Л. Л. Букрєєва, Р. Ю. Усенко 4-11
ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ІРЛАНДЦІВ В СИТУАЦІЇ ДВОМОВНОСТІ PDF
Д. В. Бубнов 12-20
ЛЕКСИКА І СТРУКТУРА ІНВОКАЦІЇ ІЗІДИ В РОМАНІ ДІОН ФОРЧУН «ЖРИЦЯ МОРЯ» PDF
Н. В. Долусова 21-30
ДО ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЛІТЕРИ “h” В АНГЛІЦИЗМАХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
О. С. Іщенко 31-41
СЕНСО́РНА МЕТОНІМІЯ ЯК МОВНИЙ ФЕНОМЕН: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ. Стаття 2 PDF (Русский)
І. М. Колегаєва 42-55
МОНОСИНОНІМІЧНІ ПІДРЯДНІ ВИСЛОВЛЕННЯ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ УМОВНИХ ПОЛІПРЕДИКАТИВНИХ СТРУКТУР (на матеріалі сучасної французької художньої прози) PDF
А. В. Лепетюха 56-69
АНГЛОМОВНИЙ КOНЦEПТ HAIR (соціокультурний аспект) PDF
Н. М. Мікава 70-77
СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ БОЖЕВІЛЬНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ PDF (Русский)
Д. О. Поздняков 78-87
НАЦІОНАЛЬНІ СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСОДІЇ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
О. О. Русавська 88-95
КОМУНІКАТИВНІ ДІЇ З РІЗНИМИ ІЛЛОКУТИВНИМИ АКТАМИ ЯК СКЛАДОВА ВЕРБАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕПТУ WORD/LANGUAGE/SPEECH PDF
В. М. Смаглій 96-106
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО КОНЦЕПТУ GENIUS В АФОРИЗМАХ PDF
Л. В. Строченко 107-112
ГАЗЕТНІ ТЕКСТИ ЯК ЦІЛІСНІСТЬ: НАДТЕКСТ / ГІПЕРТЕКСТ / МАКРОТЕКСТ PDF (Русский)
Л. В. Терехова 113-122
НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ В СЛОВНИКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF (Русский)
О. Г. Томчаковський, Ю. О. Томчаковська 123-130
ОБСЦЕННІ ЗАГАДКИ: МЕХАНІЗМИ ДВОЗНАЧНОСТІ PDF (English)
І. С. Гаврилюк 131-144

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

ЖАНР ROMANCE В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ (Р.Л. СТІВЕНСОН, Г.Р. ХАГГАРД) PDF (Русский)
Н. М. Долга 145-152
МІСТЕРІАЛЬНИЙ ШЛЯХ КОРОЛЯ ЛІРА В НЕОФАБУЛІСТСЬКІЙ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ РОНАЛДА ГАРВУДА: ОБРИСИ АНГЛІЙСЬКОГО (ПОСТ)ПОСТМОДЕРНІЗМУ PDF
Д. Дроздовський 153-161
ВІД ЯПОНСЬКОГО ДО МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО РОМАНУ (ТВОРЧІСТЬ К. ІСІГУРО) PDF
В. В. Ланова 162-170
ПРАКТИКА АВТОРСЬКИХ САМОІНСЦЕНУВАНЬ У НІМЕЦЬКІЙ МЕТАЛІТЕРАТУРІ ХХІ СТ. (В. ХААС, Т. ГЛАВІНИЧ) PDF (Русский)
Ю. О. Помогайбо 171-179
ХУДОЖНЯ КОМУНІКАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД КОМУНІКАЦІЇ PDF
Л. І. Cинявська 180-188
ГРЕЦЬКА НАРОДНА КАЗКА: ТИПОЛОГІЯ І АНАЛІЗ PDF (English)
Н. Подковирофф 189-198

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ СИНЯВСЬКОЇ ЛЕСІ ІВАНІВНИ «УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ» – ОДЕСА: КП ОМД, 2019. – 304 С. PDF
О. Г. Астаф’єв 199-200