DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).168912

ВІД ЯПОНСЬКОГО ДО МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО РОМАНУ (ТВОРЧІСТЬ К. ІСІГУРО)

В. В. Ланова

Анотація


У даній статі розглядаються основні світоглядні та естетичні принципи творчості Кадзуо Ісігуро, британського письменника японського походження. Особлива увага приділяється ідейно-художнім домінантам авторського стилю, знаковими рисами якого можна назвати тяжіння до ретроспективності та використання фігури «ненадійного» наратора. Основою авторської філософії є принцип толерантності. Письменник звертається до філософії «нового гуманізму». Однією з рис, яка принципово відрізняє «новий гуманізм» від класичного, є відмова від європоцентризму та повага до культурного розмаїття. Слідуючи цьому принципу, Кадзуо Ісігуро створює мультикультурні романи, які поєднують у собі риси як японської, так і британської літературної традиції. В ранніх романах чітко прослідковується вплив саме японської літературної традиції. Автор використовує ряд мотивів, що входять до складу понятійного поля концепту «японське». Загалом, унікальна авторська поетика ранніх романів, що проявляється в використанні «екзотизмів» та зображенні японського топосу та подій японської історії, створює образ «мінливого та хиткого світу», запозиченого автором з філософії буддизму. В пізніх («англійських») романах автор звертається до поетики мультикультуралізму. Національний характер стилістичної манери письменника проявляється у використанні англійського топосу та описі англійських традицій та реалій. Однак вичленити домінуюче начало в творчості письменника не завжди легко, адже обидві нації володіють спільними культурними атрибутами. Як ранні «японські», так й більш пізні «англійські» романи торкаються характерних для мультикультурної літератури тем ескапізму, еміграції, пошуку власної ідентичності та взаємодії культур. Вищезазначені теми досліджуються в даній статі на прикладі творів «Прозорий серпанок над горами», «Митець плинного світу», «Залишок дня», «Не відпускай мене».


Ключові слова


К. Ісігуро; англійська література; мультикультуралізм; міжкультурний роман; ідентичність; діалог культур; японські мотиви; англійськість

Повний текст:

PDF

Посилання


Belova, E. N. (2012). Pojetika romana Kadzuo Isiguro “Ne otpuskaj menja” (k probleme hudozhestvennogo mul’tikul’turalizma). Avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. filol. nauk [Poetics of Kazuo Ishiguro’s novel “Never Let Me Go”. Synopsis of a diss.]. Voronezh, 17 p.

Dzhumajlo, O. A. (2014). Anglijskij ispovedal’no-filosofskij roman 1980-2000 gg.. Dis. dok. filol. nauk [English confessional and philosophical novel of 1980-2000. Doctor of Philology diss.]. Rostov-na-Donu, 395 p.

Kanarsh, G. Ju. (2011). Filosofskie teorii mul’tikul’turalizma [Philosophical theories of multiculturalism]. Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. Skill], no. 2, pp. 33-41.

Malahov, V. S. (2005). Nacionalizm i kul’turnyj pljuralizm [Nationalism as a political ideology]. Moscow, Book House “Universitet”, 320 p.

Nesterenko, Ju. S. (2015). Jelementy japonskoj kul’tury v romane Kadzuo Isiguro “Ne otpuskaj menja” [Elements of Japanese culture in Kazuo Ishiguro’s novel “Never Let Me Go”]. Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. Skill], no. 4, pp. 326-334.

Said, Je. (2006). Orientalizm: Zapadnye koncepcii Vostoka [Orientalism: Western Conceptions of the Orient]. Saint-Petersburg, Russkij mir, 637 p.

Sidorova, O. G. (2001). “Anglijskij” roman Kazuo Ishigury [Kazuo Ishiguro’s “English” novel]. Izvestija Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta [Ural University Press], no. 21, pp. 48-53.

Sidorova, O. G. (2005). Britanskij postkolonial’nyj roman poslednej treti XX veka v kontekste literatury Velikobritanii [British Postcolonial Novel of the Last Third of 20th century, in the Context of the Literature of Great Britain]. Ekaterinburg, Ural University Press, 262 p.

Tolkachev, S. P. (2003). Mul’tikul’turnyi kontekst sovremennogo angliiskogo romana. Avtoref. dis. dokt. filol. nauk [Multicultural context of the contemporary English novel. Synopsis of a diss.]. Moscow, 381 p.

Cappo, E. (2009). Repression and Displacement in Kazuo Ishiguro’s When We Were Orphans and Never Let Me Go. Thesis presented for the B.A. degree. Michigan, 73 p.

Dasgupta, R. (2015). Kazuo Ishiguro and “Imagining Japan”. Kazuo Ishiguro in a Global Context, edited by Cynthia F. Wong and Hülya Yıldız. Farnham, Ashgate Publishing, 178 p.

Ishiguro, K. (2001). An Artist of the Floating World. London, Faber and Faber, 206 p.

Ishiguro, K. (2005). A Pale View of Hills. London, Faber and Faber, 183 p.

Ishiguro, K. (2010). Never Let Me Go. New York, Vintage Books, 288 p.

Ishiguro, K. (1993). The Remains of the Day. New York, Vintage International Edition, 245 p.

Lodge, D. (1992). The Art of Fiction. Illustrated from Classic and Modern Texts. London, Penguin Books, 240 p.

Matsuda, M. (2016). Challenges in Translating “International” Novels, Ishiguro’s Early Works Set in Japan. Language and Semiotic Studies, vol. 2, no. 2, pp. 149-160.

Sim, W. (2010). Kazuo Ishiguro. London, New York, Routledge, 187 p.

Walkowitz, R. L. (2011). Ishiguro’s Floating Worlds. English Literary History, vol. 68, no. 4, pp. 1049-1076.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белова Е. Н. Поэтика романа Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» (к проблеме художественного мультикультурализма) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья». Воронеж, 2012. 17 с.

Джумайло О. А. Английский исповедально-философский роман 1980-2000 гг. : дис. док. филол. наук : 10.01.03. Ростов-на-Дону, 2014. 395 с.

Канарш Г. Ю. Философские теории мультикультурализма // Знание. Понимание. Умение. М. : Московский гуманитарный университет, 2011. Вып. № 2. С. 33–41.

Малахов В. С. Национализм и культурный плюрализм // Национализм как политическая идеология. М. : КДУ, 2005. С. 250–261.

Нестеренко Ю. С. Элементы японской культуры в романе Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» // Знание. Понимание. Умение. М. : Московский гуманитарный университет, 2015. Вып. № 4. С. 326–334.

Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб. : Русский мир, 2006. 637 с.

Сидорова О. Г. «Английский» роман Казуо Ишигуры // Известия Уральского государственного университета. 2001. № 21. С. 48–53.

Сидорова О. Г. Британский постколониальный роман последней трети XX века в контексте литературы Великобритании. Екатеринбург : Изд. Урал.ун-та, 2005. 262 с.

Толкачев С. П. Мультикультурный контекст современного английского романа : автореф. дис. докт. филол. наук : 10.01.03. М., 2003. 60 с.

Cappo E. Repression and Displacement in Kazuo Ishiguro’s When We Were Orphans and Never Let Me Go : thesis presented for the B.A. degree. Michigan, 2009. 73 p.

Dasgupta R. Kazuo Ishiguro and «Imagining Japan» // Kazuo Ishiguro in a Global Context. Farnham : Ashgate Publishing, Ltd., 2015. 178 p.

Ishiguro K. An Artist of the Floating World. London : Faber and Faber, 2001. 206 p.

Ishiguro K. A Pale View of Hills. London : Faber and Faber, 2005. 183 p.

Ishiguro K. Never Let Me Go. NY. : Vintage Books, 2010. 288 p.

Ishiguro K. The Remains of the Day. NY. : Vintage International Edition, 1993. 245 p.

Lodge D. The Art of Fiction. Illustrated from Classic and Modern Texts. London : Penguin Books, 1992. 240 p.

Matsuda M. Challenges in Translating «International» Novels : Ishiguro’s Early Works Set in Japan // Language and Semiotic Studies. Soochow : Soochow University Press, 2016. Vol. 2. №2. Pp. 149–160.

Sim W. Kazuo Ishiguro. London ; New York : Routledge, 2010. 187 p.

Walkowitz R. L. Ishiguro’s Floating Worlds // English Literary History. Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2011. Vol. 68. №4. Pp. 1049–1076.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.