DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).155165

ДО ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЛІТЕРИ “h” В АНГЛІЦИЗМАХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

О. С. Іщенко

Анотація


Статтю присвячено вивченню проблеми транслітерації слів англійського походження в українській мові. Зокрема, йдеться про слова, що містять у своєму складі літеру “h”, яку відповідно до норм українського правописання транслітерують літерою “г” (Hollywood = Голівуд, hostel = гостел, Halloween = Гелловін). Втім, часто можна натрапити на думку, що передавати англійську “h” коректніше українською “х”, позаяк в англійській мові глухий гортанний фрикативний приголосний [h], що відповідає літері “h”, ближчий в українській мові до глухого задньоязикового фрикативного [х], аніж до дзвінкого гортанного фрикативного [ɦ]. У цьому дослідженні перевірено це припущення. Для цього проведено два експерименти – акустичний, спрямований на інструментальний аналіз приголосний, та перцептивний, в основі якого – вивчення сприйняття звуків на слух. З’ясовано, що відповідно до результатів акустичного експерименту, англійський [h] ближчий до українського [ɦ], а згідно з результатами перцептивного експерименту – до українського [х].

Ключові слова


дзвінкий гортанний фрикативний звук [ɦ]; глухий гортанний фрикативний звук [h]; глухий задньоязиковий фрикативний звук [х]; приголосні; правопис української мови; транслітерація; фонетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Ananian, L. E. (2018). Kontseptsiia perekladatskoi ekvivalentnosti u teorii perekladu. In Metodolohiia ta istoriohrafiia movoznavstva: internet-conference proceedings (pp. 7-10). Sloviansk: DDPU.

Arkhypenko, L. M. (2005). Inshomovni leksychni zapozychennia v ukrainskii movi: etapy i stupeni adaptatsii (na materiali anhlitsyzmiv u presi kintsia KhKh – pochatku KhKhI stolittia) (Thesis abstract). Kharkiv.

Azhniuk, B. (1996). Ukrainski imena z inshomovnym aktsentom: problemy transliteratsii. Kultura slova, 48-49, 28-33.

Brovchenko, T. A. (1955). Sopostavitelnyi analiz soglasnykh angliiskogo i ukrainskogo iazykov. Odesa: Odesa I. I. Mechnikov State University.

Diakov, A. S., Kyiak, T. R. (1995). Latynska transliteratsiia yak skladova chastyna ukrainskoho pravopysu. Vidtvorennia ukrainskykh vlasnykh nazv (antroponimiv i toponimiv) inozemnymy movamy: conference proceedings (pp. 30-47). Kyiv: NASU Institute of Ukrainian Language.

Esenova, E. Y. (2011). Sposoby vidtvorennia anhliiskoi serednoiazykovoi ta farynhalnoi fonem hrafichnymy zasobamy ukrainskoi movy. Suchasni doslidzhennia z inozemnoi filolohii, 9, 181-185.

Gudmanian, A. G. (2004). Vidtvorennia vlasnykh nazv u perekladi (Dissertation abstract). Kyiv.

Khomenko L. M. (2004). Systemno-strukturni vidnoshennia v miakykh skladakh (akustychnyi aspekt syntaksychnoi fonetyky ukrainskoho movlennia). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica IX, 364, 25-36.

Kodzasov, S. V., Krivnova O. F. (2001). Obshchaia fonetika. Moscow: Vysshaia shkola.

Leleka, T. O. (2010). Hrafichno-fonetychni osoblyvosti anhlomovnykh zapozychen v ukrainskii i rosiiskii movakh na pochatku KhKhI stolittia. Nova filolohiia, 38, 262-266.

Molotkina, Yu. O. (2017). Rizni sposoby napysannia novitnikh anhlitsyzmiv v ukrainskii movi. Naukovyi visnyk DDPU imeni I. Franka. Ser.: Filolohichni nauky, 7, 119-123.

Nevdakh, M. M. (2008). Issledovanie informatcionnykh kharakteristik uchebnogo teksta metodami mnogomernogo statisticheskogo analiza. Prykladnaia informatika, 16, 117-130.

Pavliuk, A. B. (2014). Osoblyvosti perekladu vlasnykh nazv z anhliiskoi movy ukrainskoiu u romani Charlza Dikkensa “Posmertni zapysky Pikvikskoho klubu”. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Ser.: Filolohichni nauky, 3, 135-138.

Prokopova, L. I. (1958). Pryholosni fonemy suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Experimental phonetic research. Kyiv: Taras Shevchenko State University of Kyiv.

Pryimak, D. M. (2018). Proekt Ukrainskoho pravopysu 2018 r. yak aktualizatsiia tradytsiinykh pravopysnykh norm: Nahalnist zmin ta problematyka. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu. Ser.: Filolohiia, 21(2), 110-118.

Rozhankivskyi, R. (1996). Do proiektu universalnoi tablytsi ukrainsko-latynskoi transliteratsii. Proceedeings of the conference “Problemy ukrainskoi naukovo-tekhnichnoi terminolohii” (pp. 70-72). Lviv: Lvivskyi politekhnichnyi universytet.

Rytsar, B., Rozhankivskyi R., Mykulchyk R. (2009). Transliteruvannia ukrainskykh tekstiv iz kyrylytsi na latynytsiu. Ukrainska terminolohiia i suchasnist: collection of academic papers (Vol. 8, pp. 228-231). Kyiv: NASU Institute of Ukrainian Language.

Umanets, Ya. V. (2013). Zasoby perekladu anhliiskykh antroponimiv ukrainskoiu (za tvoramy Moema). Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, 10(9), 260-265.

Vakulenko, M. O. (2011). Akustychni parametry ukrainskykh zvukiv [х], [г] i anhliiskoho [h]. Naukovi pratsi. Filolohiia. Movoznavstvo, 148(136), 18-22.

Volovenko, I. V. (2013). Litera g u suchasnii ukrainskii literaturnii movi: tak i ni. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 10: Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy, 10, 204-207.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ажнюк Б. Українські імена з іншомовним акцентом: проблеми транслітерації // Культура слова. 1996. Вип. 48–49. С.28–33.

Ананьян Л. Е. Концепція перекладацької еквівалентності у теорії перекладу // Методологія та історіографія мовознавства: матеріали V науково-практичної Інтернет-конференції. Слов’янськ: ДДПУ, 2018. С. 7–10.

Архипенко Л. М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ – початку ХХІ століття): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2005. 20 с.

Бровченко Т. А. Сопоставительный анализ согласных английского и украинского языков. Одесса: ОГУ им. И. И. Мечникова, 1955. 39 с.

Вакуленко М. О. Акустичні параметри українських звуків [х], [г] і англійського [h] // Наукові праці. Філологія. Мовознавство. 2011. Т. 148. № 136. С. 18–22.

Воловенко І. В. Літера ґ у сучасній українській літературній мові: так і ні // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. 2013. Вип. 10. С. 204–207.

Ґудманян А. Ґ. Відтворення власних назв у перекладі: автореф. дис. … д-ра філол. наук: 10.02.16. Київ, 2004. 40 с.

Дяков А. С., Кияк Т. Р. Латинська транслітерація як складова частина українського правопису // Відтворення українських власних назв (антропонімів і топонімів) іноземними мовами: матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7–8 грудня 1993 р. Київ: Інститут української мови НАН України, 1995. С. 30–47.

Есенова Е. Й. Способи відтворення англійської середньоязикової та фарингальної фонем графічними засобами української мови // Сучасні дослідження з іноземної філології. 2011. Вип. 9. С. 181–185.

Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. Москва: Высшая школа, 2001. 592 с.

Лелека Т. О. Графічно-фонетичні особливості англомовних запозичень в українській і російській мовах на початку ХХІ століття // Нова філологія. 2010. № 38. С. 262–266.

Молоткіна Ю. О. Різні способи написання новітніх англіцизмів в українській мові // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Сер.: Філологічні науки. 2017. № 7. С. 119–123.

Невдах М. М. Исследование информационных характеристик учебного текста методами многомерного статистического анализа // Прикладная информатика. 2008. № 16. С. 117–130.

Павлюк А. Б. Особливості перекладу власних назв з англійської мови українською у романі Чарльза Діккенса “Посмертні записки Піквікського клубу” // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Сер.: Філологічні науки. 2014. Кн. 3. С. 135–138.

Приймак Д. М. Проект Українського правопису 2018 р. як актуалізація традиційних правописних норм: Нагальність змін та проблематика // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: Філологія. 2018. Т. 21. № 2. С. 110–118.

Прокопова Л. І. Приголосні фонеми сучасної української літературної мови. Експериментально-фонетичне дослідження. Київ: Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 1958.

Рицар Б., Рожанківський Р., Микульчик Р. Транслітерування українських текстів із кирилиці на латиницю // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 8. Київ: Інститут української мови НАН України, 2009. С. 228–231.

Рожанківський Р. До проєкту універсальної таблиці українсько-латинської транслітерації // Тези IV міжнародної наукової конференції “Проблеми української науково-технічної термінології”. Львів: Львівський політехнічний університет, 1996. С. 70–72.

Уманець Я. В. Засоби перекладу англійських антропонімів українською (за творами Моема) // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2013. Вип. 10. Сер. 9. С. 260–265.

Хоменко Л. М. Системно-структурні відношення в мяких складах (акустичний аспект синтаксичної фонетики українського мовлення) // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica IX. 2004. Z. 364. С. 25–36.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.