№ 1(36) (2016)

Зміст

Статті

ОБ’ЄКТ ОЦІНКИ У МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ СХВАЛЕННЯ, ПОХВАЛИ, КОМПЛІМЕНТУ ТА ЛЕСТОЩІВ PDF (Русский)
Н. О. Бігунова 3-10
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАФОСЕМІОТИЧНОГО КОДУВАННЯ НАРАТИВНОЇ ПОЛІФОНІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ PDF
О. В. Білецька 11-22
АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК LINGUA FRANCA В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF (Русский)
О. В. Домніч 23-32
ДЕКОМПРЕСІЯ ТЕКСТУ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ PDF
С. В. Єрьоменко 33-38
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: МОРФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Н. В. Загребельна 39-44
ІНТОНАЦІЙНІ МЕЛОДІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЕЛЬСЬКОГО ТИПУ ВИМОВИ PDF (Русский)
Д. М. Карпова 45-51
ВЕРБАЛЬНЕ ТА НЕВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У МОВЛЕННІ ШЕФ-КУХАРЯ PDF (Русский)
О. К. Ковальчук 52-57
КОГНІЦІЯ, СЕМІОЗИС, КОМУНІКАЦІЯ: ПРО ЩО ДУМАЛОСЬ У МИНУЛІ 25 РОКІВ PDF (Русский)
І. М. Колегаєва 58-76
СПЕЦИФIКА ПОЛIТИКИ ФРАНЦIЇ В ГАЛУЗI НАЦIОНАЛЬНОЇ МОВИ ТА НЕОЛОГIЇ. ОСНОВНI ВИМIРИ PDF
О. В. Косович 77-83
ФЕНОМЕН ПАМ’ЯТІ В РОМАНІ ТАН ТВАН ЕНГ THE GARDEN OF EVENING MISTS: ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІНГВО-КОГНІТИВНОГО КОНЦЕПТУ MEMORY PDF
К. В. Красницька 84-90
СОЦІАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ВАРІАТИВНІСТЬ ТЕМПУ В МОЛОДІЖНОМУ МОВЛЕННІ PDF (Русский)
С. Ю. Ладиженська 91-97
ІДІОМИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЛЮДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СЕГМЕНТ ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ SECURITY/БЕЗПЕКА PDF (Русский)
К. С. Лектоваров 98-107
АНГЛОМОВНИЙ КОНЦЕПТ HAIR (мотиваційний аспект) PDF
Н. М. Мікава 108-115
КОГНІТИВНА СПЕЦИФІКА ПСЕВДОЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК СПОСОБУ ТВОРЕННЯ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ PDF
К. П. Никитченко 116-122
ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР ТА ТРОПІВ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ PDF
К. О. Новікова 123-130
ВИПРАВДАНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ П’ЄСИ Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF
С. А. Остапенко 131-140
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЖЕСТИКУЛЯЦІЯ» В АНГЛОМОВНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ PDF (Русский)
І. П. Попік 141-146
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ «ТУРИЗМ» В АНГЛОМОВНИХ ПУТІВНИКАХ PDF
В. В. Прима 147-152
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ PDF
Л. В. Строченко 153-157
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ МОВЛЕННЯ БРИТАНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТАРІВ У ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ PDF (Русский)
О. В. Стингач 158-166
ТРИВАЛА КРИЗОВА СИТУАЦІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРУ ГАЗЕТНОГО МАКРОТЕКСТУ PDF (Русский)
Л. В. Терехова 167-174
МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТІВ CHARM І ЧАРІВНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ PDF (Русский)
Ю. О. Томчаковська 175-180
КІНЕСИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Н. М. Тхор 181-186
РОЛЬ МЕЛОДИЧНИХ І ТЕМПОРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У СТВОРЕННІ ПРОСОДИЧНОГО ПОРТРЕТУ ПОП МУЗИКАНТА PDF (Русский)
О. Є. Унтілова 187-195
ПАРАВЕРБАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ІСПАНІЇ, ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ТА УКРАЇНИ (контрастивний аудіовізуальний аналіз) PDF (Русский)
В. О. Чернякова 196-204