DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2016.1(36).78689

АНГЛОМОВНИЙ КОНЦЕПТ HAIR (мотиваційний аспект)

Н. М. Мікава

Анотація


Стаття присвячена дослідженню вербалізації концепту HAIR в англійській мові. В роботі розглядаються основні підходи до вивчення концепту у сучасному мовознавстві; аналізуються структурні особливості номінативних одиниць, які вербалізують концепт HAIR в англійській мові, та їхні типи мотивації.


Ключові слова


концепт; вербалізація; номінативна одиниця; мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Boldyrev, N.N. (2000). Kognitivnaja semantika: Kurs lekcij po anglijskoj filologii. Tambov: Izdatel’stvo Tambovskogo universiteta.

Kolegaeva, І.M. (2014). Scho nam pokazuе kartina svіtu: ljuds’kij chinnik onomasіologіchnih procesіv. In Naukovі zapiski NaUKMA. (164). Fіlologіchnі nauki (Movoznavstvo), 8–11.

Kolegaeva, I.M., Zagrebel’naja, N.V. (2011). PEREDVIZhENIE po VODE kak smysloobrazujushhij priznak anglojazychnogo LSP «Vodnoe transportnoe sredstvo». In Naukovij vіsnik Volins’kogo nacіonal’nogo unіversitetu іmenі Lesі Ukraіnki. Fіlologіchnі nauki. Movoznavstvo. (3), 144-150.

Kochergan, M.P. (2003). Movoznavstvo na suchasnomu etapі. In Divoslovo. (5), 24-29.

Pimenov, E.A. (2006). Kognitivnaja lingvistika na sovremennom jetape. In Mezhdunarodnyj kongress po kognitivnoj lingvistike. Tambov: Izd-vo TGU im. G.R. Derzhavina, 70-72.

Pimenova, M.V. (2002). Metodologija konceptual’nyh issledovanij. In Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filologija. Kemerovo. Vyp. 4 (12), 100-105.

Popova, Z.D., Sternin, I.A. (2003). Ocherki po kognitivnoj lingvistike. Izdanie tret’e, stereotipnoe. Voronezh: Izdatel’stvo „Istoki”.

Popova, Z.D., Sternin I.A. (2007). Semantiko-kognitivnyj podhod kak napravlenie kognitivnoj lingvistiki. In Vitainlingua: K jubileju professora S.G. Vorkacheva: Sbornik statej / otv. red. V.I. Karasik.Krasnodar: Atrium, 171-180.

Shevchenko, I.S. (2006). Podhody k analizu koncepta v sovremennoj kognitivnoj lingvistike. In Vіsnik HNU. (725), 192-195.

Kratkij slovar’ kognitivnyh terminov (1996). M.: Filologicheskij fakul’tet MGU im. M.V. Lomonosova.

Selіvanova, O. (2006). Suchasna lіngvіstika: termіnologіchna enciklopedіja. Poltava: Dovkіllja-K.

Online Etymology Dictionary – [Electronic resource]. – Mode of access: http: // www.etymonline.com

Oxford English Reference Dictionary (1996). – Second Edition. – Oxford – New York.

Sherrow, V (2006). Encyclopedia of hair: a cultural history - Westport, Conn.: Greenwood Press.

Skeat, W.W. (1956). An Etymological Dictionary of the English Language. – Oxford: Oxford University Press.

Hair – [Electronic resource]. – Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hairstyles

The Hairstyler – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.thehairstyler.com


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии / Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Издательство Тамбовского университета, 2000. – 123 с.

Колегаєва І.М. Що нам показує картина світу: людський чинник ономасіологічних процесів // Наукові записки НаУКМА. – Том 164. Філологічні науки (Мовознавство) – 2014. – С.8–11.

Колегаева И.М., Загребельная Н.В. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ по ВОДЕ как смыслообразующий признак англоязычного ЛСП «Водное транспортное средство» // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – № 3. – Частина 2, 2011. – С.144-150.

Кочерган М.П. Мовознавство на сучасному етапі / М.П. Кочерган // Дивослово. – 2003. – №5. – С. 24-29.

Пименов Е.А. Когнитивная лингвистика на современном этапе / Е.А. Пименов, М.В. Пименова // Международный конгресс по когнитивной лингвистике: Сб. мат-лов. 26-28 сентября 2006 года. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2006. – С. 70-72.

Пименова М.В. Методология концептуальных исследований / М.В. Пименова // Вестник Кемеровского государственного университета. Сер. Филология. – Кемерово, 2002. – Вып. 4 (12). – С. 100-105.

Попова З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике. Издание третье, стереотипное / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж: Издательство „Истоки”, 2003. – 170 с.

Попова З.Д. Семантико-когнитивный подход как направление когнитивной лингвистики / З.Д. Попова, И.А. Стернин // Vitainlingua: К юбилею профессора С.Г. Воркачева: Сборник статей / отв. ред. В.И. Карасик. – Краснодар: Атриум, 2007. – С. 171-180.

Шевченко И.С. Подходы к анализу концепта в современной когнитивной лингвистике / И.С. Шевченко// Вісник ХНУ. – 2006. – №725. – С. 192-195.

Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г.– М.: Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996.– 248 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Online Etymology Dictionary – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.etymonline.com

Oxford English Reference Dictionary. – Second Edition. – Oxford – New York, 1996. – 1765 p.

Sherrow V. Encyclopedia of hair: a cultural history/ - Westport, Conn.: greenwood Press, 2006. – 450 p.

Skeat W.W. An Etymological Dictionary of the English Language. – Oxford: Oxford University Press, 1956. – 780 p.

Hair – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hairstyles

The Hairstyler – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thehairstyler.com

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.