DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2016.2(37).93742

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ БІОГРАФІЯХ АЛЬБЕРТА ЕЙНШТЕЙНА

Л. В. Строченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англомовних біографіях Альберта Ейнштейна. В роботі наведено основні аспекти дослідження феномену геніальності у філософії та психології; проаналізовано дефініції лексичної одиниці genius в англомовних словниках різного функціонального спрямування; виокремлено концептуальні ознаки досліджуваного концепту в англомовному мовленні.


Ключові слова


вербалізація; концепт; концептуальна ознака; геніальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Antologija konceptov (2005). Pod red. V.I. Karasika, I.A. Sternina. Tom 1. – Volgograd: Paradigma.

Budagov, R.A. (1971). Istorija slov v istorii obshhestva. M.: Prosveshhenie.

Kolegaeva, І.M. (2013). Perceptivne і kognіtivne bachennja svіtu: onomasіologіchnij aspekt. In Vіsnik ONU іmenі І.Mechnikova. – Tom 18. – Vip. 2(6), 63-69.

Kolegaeva, І.M. (2014). Shho nam pokazuе kartina svіtu: ljuds’kij chinnik onomasіologіchnih procesіv. In Naukovі zapiski NaUKMA. – Tom 164. Fіlologіchnі nauki (Movoznavstvo), 8–11.

Selіvanova, O. (2006). Suchasna lіngvіstika: termіnologіchna enciklopedіja. – Poltava: Dovkіllja-K.

Stepanov, Ju.S. (2001). Konstanty: Slovar’ russkoj kul’tury: Izd. 2-e, ispr. i dop. M.: Akademicheskij proekt.

Homchenkova, E.A. (2007). Fenomenologija genial’nosti: ot antropnoj k sociokul’turnoj determinacii: Avtoref. dis … kand. fіlos. nauk: 09.00.13. Omsk.

Genius. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.thefreedictionary.com/genius

Albert Eistein. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.biography.com/people/albert-einstein-9285408

Albert Eistein. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.notablebiographies.com/Du-Fi/Einstein-Albert.html#ixzz4WVvnakf8


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. Том 1. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 352 с.

Будагов Р.А. История слов в истории общества / Рубен Александрович Будагов – М.: Просвещение, 1971. – 270 с.

Колегаєва І.М. Перцептивне і когнітивне бачення світу: ономасіологічний аспект. / І.М.Колегаєва // Вісник ОНУ імені І.Мечникова. – Том 18. – Вип. 2(6) 2013. – С.63-69.

Колегаєва І.М. Що нам показує картина світу: людський чинник ономасіологічних процесів / І.М. Колегаєва // Наукові записки НаУКМА. – Том 164. Філологічні науки (Мовознавство) – 2014. – С.8–11.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов: Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Академический проект, 2001. – 990 с.

Хомченкова Е.А. Феноменология гениальности: от антропной к социокультурной детерминации / Е.А. Хомченкова: Автореф. дис … канд. філос. наук: 09.00.13. – Омск, 2007. – 20 с.

Genius. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/genius

Albert Eistein. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.biography.com/people/albert-einstein-9285408

Albert Eistein. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.notablebiographies.com/Du-Fi/Einstein-Albert.html#ixzz4WVvnakf8

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.