DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2015.1(34).51878

Естетичний функціоналізм як принцип художнього перекладу

О. В. Ребрій

Анотація


Статтю присвячено визначенню особливостей реалізації естетичної функції художнього перекладу у лінгвістичній та культурологічній парадигмах перекладознавства. Встановлено творчу специфіку перекладу як забезпечення єдності естетичних ідеалів автора, перекладача та реципієнта між вихідною та цільовою культурами, на синхронічному зрізі цільової культури та на діахронічному зрізі цільової культури.


Ключові слова


автор; естетична функція; ідеал; перекладач; реципієнт; художній текст

Повний текст:

PDF

Посилання


Vermeer, G. (2009). Skopos-teorіja perekladu (fragment). In Protej: pereklad. al’m. / Nar. ukr. akad. H. : NUA, 293–319.

Kazakova, T. A. (1989). Rol’ rechemyslitel’nogo stereotipa v hudozhestvennom perevode. In Perevod kak process i kak rezul’tat: Jazyk, kul’tura, psihologija : sb. nauch. tr. Kaliningrad : Kaliningradskij gos. un-t, 51–57.

Kashkin, V. B. (2004). Markery svoego i chuzhogo v mezhkul’turnom dialoge. In Vzaimoponimanie v dialoge kul’tur: uslovija uspeshnosti. Voronezh : VGU, 49–62.

Kolegaeva, І. M. (1996). Lіteraturnij tvіr j іnshomovna chitac’ka auditorіja (komunіkativnі aspekti tekstovih transformacіj). «Shhorіchnі zapiski z ukraїns’kogo movoznavstva». Opera annua in linguistica ucrainiana. (3), 9–22.

Kolegaeva, I. M. (2000). Kommunikativnaja paradigma literaturnogo proizvedenija (kul’turologicheskij aspekt). «Naukovij vіsnik» kafedri Junesko Kiїvs’kogo derzhavnogo lіngvіstichnogo unіversitetu (LІNGVAPAKS–VIII). (3), 547–553.

Kolegaeva, I. M., Golubenko, L.N. (2000). Fenomen kommunikativnogo posrednichestva. Ego rol’ v stanovlenii filologa. Zapiski z romano-germans’koї fіlologії. (7), 136–142.

Komissarov, V. N. (1990). Teorija perevoda (lingvisticheskie aspekty). M.: Vysshaja shkola.

Kubrjakova, E. S. (1994). Nachal’nye jetapy stanovlenija kognitivizma: lingvistika – psihologija – kognitivnaja nauka. (4), 3–15.

Latyshev, L. K. (1988). Raznojazychnye teksty kak ob’ekt otozhdestvlenija v perevode. In Tekst i perevod. M. : Nauka, 24–34.

Pavlichko, S. (1999). Diskurs modernіzmu v ukraїns’kіj lіteraturі. K.: Libіd’.

Petrov, S. (1967). Ob uravnenii kojefficientov impressii i jekspressii v jazyke hudozhestvennogo perevoda. Aktual’nye problemy teorii hudozhestvennogo perevoda. (II), 230–267.

Popovich, A. (1980). Problemy hudozhestvennogo perevoda. M. : Vysshaja shkola.

Radchuk, V. D. (2010). Princip funkcіonal’noї rіvnodії perekladu. In Mova j diskurs: vimіr і vimіrjuvannja : mіzhvuz. zb. nauk. pr. do 75-rіchchja z dnja narodzhennja doktora fіlol. nauk, profesora, akademіka Akademії nauk vishhoї shkoli Ukraїni Svіtlani Oleksіїvni Shvachko. – Sumi : SumDU, 179–185.

Radchuk, V. D. (2006). Funkcії perekladu [Elektronnij resurs]. Vsesvіt. (11–12), 149–159. – Rezhim dostupu : http://vsesvit-journal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=41.

Ril’s’kij, M. (1975). Mistectvo perekladu. K. : Radjans’kij pis’mennik.

Strіha, M. (2006). Ukraїns’kij hudozhnіj pereklad: mіzh lіteraturoju і nacіetvorennjam. K. : Fakt – Nash chas.

Fossler, K. (1964). Pozitivizm i idealizm v jazykoznanii. In V. A. Zvegincev. Istorija jazykoznanija XIX–XX vekov v ocherkah i izvlechenijah. M. : Prosveshhenie, 324–335.

Jauss, H. R. (1994). K probleme dialogicheskogo ponimanija . Voprosy filosofii. (12), 97–106.

Carroll, L. Alice on the Stage [Electronic resource] / L. Carroll. – Access : http://www.alice-inwonderland.net/books/onstage.html.

Zabalbeascoa, T. P. (1992). A New Factor in Translation Theory. Old Factor in Translation Practice: the Client, Sintagma. (4), 35–45.

Kerrol, L. (2007). Alіsinі prigodi u Divokraї. Alіsa u Zadzerkallі. Ternopіl’ : Navchal’na kniga.

Carroll, L. (1998). The Annotated Alice: Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass. N.Y.: Wings Books.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вермеєр Г. Скопос-теорія перекладу (фрагмент) / Г. Вермеєр // Протей : переклад. альм. / Нар. укр. акад. ; [ред. кол. : О. А. Кальниченко (голов. ред.) та ін.]. – Х. : НУА, 2009. – С. 293–319.

Казакова Т. А. Роль речемыслительного стереотипа в художественном переводе / Т. А. Казакова // Перевод как процесс и как результат: Язык, культура, психология : сб. науч. тр. – Калининград : Калининградский гос. ун-т, 1989. – С. 51–57.

Кашкин В. Б. Маркеры своего и чужого в межкультурном диалоге / В. Б. Кашкин // Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности : [коллект. монография] / [под общ. ред. Л. И. Гришаевой]. – Воронеж : ВГУ, 2004. – Ч. 2. – С. 49–62.

Колегаєва І. М. Літературний твір й іншомовна читацька аудиторія (комунікативні аспекти текстових трансформацій) / І. М. Колегаєва // «Щорічні записки з українського мовознавства». Opera annua in linguistica ucrainiana. Fasciculum 3. – Одеса, 1996. – Вип. 3. – С. 9–22.

Колегаева И. М. Коммуникативная парадигма литературного произведения (культурологический аспект) / И. М. Колегаева // «Науковий вісник» кафедри Юнеско Київського державного лінгвістичного університету (ЛІНГВАПАКС–VIII). – К., 2000. – Вип. 3. – С. 547–553.

Колегаева И. М. Феномен коммуникативного посредничества. Его роль в становлении филолога / И. М. Колегаева, Л. Н. Голубенко // Записки з романо-германської філології. – Одеса : Латстар, 2000. – Вип. 7. – С. 136–142.

Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : [учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. – 253 с.

Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука / Е. С. Кубрякова // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 3–15.

Латышев Л. К. Разноязычные тексты как объект отождествления в переводе / Л. К. Латышев // Текст и перевод / [отв. ред. А. Д. Швейцер]. – М. : Наука, 1988. – С. 24–34.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі : [монографія] / С. Павличко. – К. : Либідь, 1999. – 444 с.

Петров С. Об уравнении коэффициентов импрессии и экспрессии в языке художественного перевода / С. Петров // Актуальные проблемы теории художественного перевода. – М., 1967. – Т. II. – С. 230–267.

Попович А. Проблемы художественного перевода / А. Попович. – М. : Высшая школа, 1980. – 199 с.

Радчук В. Д. Принцип функціональної рівнодії перекладу / В. Д. Радчук // Мова й дискурс: вимір і вимірювання : міжвуз. зб. наук. пр. до 75-річчя з дня народження доктора філол. наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. – Суми : СумДУ, 2010. – С. 179–185.

Радчук В. Д. Функції перекладу [Електронний ресурс] / В. Д. Радчук // Всесвіт. – 2006. – № 11–12. – С. 149–159. – Режим доступу : http://vsesvit-journal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=41.

Рильський М. Мистецтво перекладу / М. Рильський. – К. : Радянський письменник, 1975. – 344 с.

Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням / М. Стріха. – К. : Факт – Наш час, 2006. – 344 с.

Фосслер К. Позитивизм и идеализм в языкознании / К. Фосслер // В. А. Звегинцев. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. – [изд-е 3-е, допол.]. – М. : Просвещение, 1964. – Ч. 1. – С. 324–335.

Яусс Х. Р. К проблеме диалогического понимания / Х. Р. Яусс ; [пер. с нем. Е. А. Богатыревой] // Вопросы философии. – 1994. – № 12. – С. 97–106.

Carroll L. Alice on the Stage [Electronic resource] / L. Carroll. – Access : http://www.alice-inwonderland.net/books/onstage.html.

Zabalbeascoa T. P. A New Factor in Translation Theory / T. P. Zabalbeascoa // Old Factor in Translation Practice: the Client, Sintagma. – 1992. – № 4. – P. 35–45.

Керрол Л. Алісині пригоди у Дивокраї. Аліса у Задзеркаллі : [повісті] / Л. Керрол ; [пер. з англ. В. Корнієнка]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 432 с.

Carroll L. The Annotated Alice: Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass / L. Carroll. – [Introduction and Notes by M. Gardner]. – N.Y. : Wings Books, 1998. – 352 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.