DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2015.1(34).51848

Мовленнєва мімікрія як комунікативна гра: гештальт-аналіз

І. Б. Морозова

Анотація


Робота присвячена дослідженню феномена мовленнєвої мімікрії в художньому діалозі. Термін «мімікрія» бере початок у біології та використовується в статті як специфічний спосіб пристосування та моделювання мовлення згідно з бажанням мовця створити певний імідж в очах співрозмовника задля реалізації власної комунікативної мети. Автор доводить, що гештальт-підхід до реального та віртуального діалогу дає об’єктивну можливість впізнати міміків у процесі мовленнєвої інтеракції.


Ключові слова


гештальт-підхід; мовленнєва мімікрія; діалог; комунікативна мета; соціальна верства

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Benvenist, Je. (1974). Obshhaja lingvistika. M.: Progress.

Gavrilov, D. A., Dobrina, N.A. (2009). Nejrolingvisticheskoe programmirovanie (NLP) dlja vseh. Moskva : Veche.

Lakoff, Dzh. (1981). Lingvisticheskie geshtal’ty. Novoe v zarubezhnoj lingvistike. (10), 350 – 368.

Logvinenko, V. M., Florko, M. Ja. (2012). Fіlosofіja: Navchal’no-metodichnij posіbnik dlja ad’junktіv, aspіrantіv ta zdobuvachіv. L’vіv: Vidavnictvo LDU BZhD.

Maklakov, A. G. (2001). Obshhaja psihologija. SPb: Piter.

Morozova, І. B. (2001). Chastotnіst’ rіznih tipіv konstrukcіj u movlennі personazhіv jak іndikator jih socіal’noї і statevovіkovoї prinalezhnostі. Zapiski іz zagal’noї lіngvіstiki. (3), 96-101.

Morozova, І. B. (2009). Paradigmatichnij analіz strukturi і semantiki elementarnih komunіkativnih odinic’ u svіtlі geshtal’t-teorії v suchasnіj anglіjs’kіj movі : monografіja. Odesa: Drukars’kij dіm.

Morozova, I. B. (2010). Praktika primenenija geshtal’t-analiza v lingvisticheskih issledovanijah. Metodi lіngvіstichnih doslіdzhen’: materіali Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії. Slov’jans’k: SDPU, 129-135.

Morozova, I. B. (2011). Javlenie rechevoj mimikrii v anglijskom hudozhestvennom dialoge. Naukovij vіsnik Chernіvec’kogo unіversitetu : zb. nauk. prac’. (551-552), 115-127.

Morozova, I. B. (2012). Rechevoe povedenie personazhnoj lichnosti skvoz’ prizmu ee social’noj prinadlezhnosti (na materiale sovremennogo anglijskogo romana). Naukovі zapiski. Serіja «Fіlologіchna». (Vip. 26), 224 − 229.

Morozova, I. B. (2012). Strukturirovanie mental’nyh obrazov v vide geshtal’t-modelej. Novoe v sovremennoj filologii : Materialy VIII Mezhdunar. nauchno-praktich. Konferencii. M.: Izdatel’stvo «Sputnik+», 108 − 112.

Morozova, I. B. (2013). Geshtal’t-praktika v kognitivnoj paradigme lingvisticheskih issledovanij. Naukovij vіsnik Chernіvec’kogo unіversitetu: zb. nauk. prac’ (667), 187 − 193.

Petrovskij, A. V., Jaroshevskij, M.G. (1998). Osnovy teoreticheskoj psihologii. M.: INFRA.

Rechevoe vozdejstvie: problemy prikladnoj psiholingvistiki: sb. st. (1972). M. : Nauka.

Sternin, I. A. (1993). Rechevoe vozdejstvie kak nauka. In Problemy razvitija obshhej kul’tury kursantov v processe obuchenija. (36-39). Voronezh.

Sternin, I. A. (2009). Osnovy rechevogo vozdejstvija. Voronezh: Istoki.

Angouri, J., M. Marra. (2012). Constructing Identities at Work. Palgrave Macmillan.

Bandler, R., Grinder J. (2005). The Structure of Magic. A Book About Language and Therapy. NY: Science and Behaviour Books.

Fischer, J. L. (1999). Social influences on the choice of a linguistic variant. Word. (14), 47 − 56.

Freedman, M. B. (2012). Social Change and Personality. Springer Science and Business Media.

Morozova, I., Pozharytska, O. (2013). Gestalt Analysis as a Means of Language Personality Identification. Language and Identity: University of the West of England. Bristol, United Kingdom, 161-162.

Warner, W. L. (1969). Social Class in America, The Evaluation of Status, a Manual of Procedure for the Measurement of Social Status. N. Y.: Harper Collins.

Wertheimer, M. (1997). The Syllogism and Productive Thinking. In the Gestalt Journal Press. New York, 274-282.

Wodak, R. (2014). Critical discourse analysis. In the Routledge companion to English studies. London: Routledge, 302 − 317.

Woodward, K. (2003). Understanding Identity. London: Hodder Arnold, Bloomsbury Academic.

Slovar’ inostrannyh slov: Internet-resurs. − Rezhim dostupa: mirslovarei.com/content_soc/mimikrija-199.html

Filosofskij jenciklopedicheskij slovar’ (2003). M.: Infra.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист – М. : Прогресс, 1974. – 447 с.

Гаврилов Д. А. Нейролингвистическое программирование (НЛП) для всех / Д. А. Гаврилов, Н. А. Добрина. − Москва : Вече, 2009. − 365 с. − (Домашний психолог).

Лакофф Дж. Лингвистические гештальты / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике. – 1981. – № 10 – С. 350 – 368.

Логвиненко В. М. Філософія : Навчально-методичний посібник для ад’юнктів, аспірантів та здобувачів / В. М. Логвиненко, М. Я. Фльорко. – Львів : Видавництво ЛДУ БЖД, 2012. – 228 с.

Маклаков А. Г. Общая психология / А. Г. Маклаков. − СПб: Питер, 2001. − 592 с.

Морозова І. Б. Частотність різних типів конструкцій у мовленні персонажів як індикатор їх соціальної і статевовікової приналежності / І. Б. Морозова // Записки із загальної лінгвістики : [зб. наук. праць]. – Одеса : Астропринт, 2001. – Вип. № 3.– С. 96-101.

Морозова І. Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії в сучасній англійській мові : монографія / І. Б. Морозова. – Одеса : Друкарський дім, 2009. – 384 с.

Морозова И. Б. Практика применения гештальт-анализа в лингвистических исследо-ваниях / И. Б. Морозова // Методи лінгвістичних досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – С.129-135.

Морозова И. Б. Явление речевой мимикрии в английском художественном диалоге / И. Б. Морозова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Левицький В. В. − Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. − Вип. 551-552 : Германська філологія. − С. 115-127.

Морозова И. Б. Речевое поведение персонажной личности сквозь призму ее социальной принадлежности (на материале современного английского романа) / И. Б. Морозова // Наукові записки. Серія «Філологічна». − Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 26. – 2012. – С. 224 − 229.

Морозова И. Б. Структурирование ментальных образов в виде гештальт-моделей / И. Б. Морозова // Новое в современной филологии : Материалы VIII Междунар. научно-практич. конференции (20.12.2012). − М.: Издательство «Спутник+», 2012. – С. 108 − 112.

Морозова И. Б. Гештальт-практика в когнитивной парадигме лингвистических исследований / И. Б. Морозова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Левицький В. В. − Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. − Вип. 667 : Германська філологія. − С. 187 − 193.

Петровский А. В. Основы теоретической психологии / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. − М.: ИНФРА. − М., 1998. − 528 с.

Речевое воздействие : проблемы прикладной психолингвистики : сб. ст. / отв. ред. А. А. Леонтьев ; АН СССР, Ин-т языкознания. – М. : Наука, 1972. – 144 с.

Стернин И. А. Речевое воздействие как наука / И. А. Стернин // Проблемы развития общей культуры курсантов в процессе обучения. − Воронеж, 1993. − С. 36 – 39.

Стернин И. А. Основы речевого воздействия: [учеб.издание] / И. А. Стернин. – Воронеж: Истоки, 2009. − 178 с.

Angouri J. Constructing Identities at Work / J. Angouri, M. Marra. − Palgrave Macmillan, 2012. − 264 p.

Bandler R. The Structure of Magic : Vol. 1 : A Book About Language and Therapy / R. Bandler, J. Grinder. − NY : Science and Behaviour Books, 2005. − 225 p.

Fischer J. L. Social influences on the choice of a linguistic variant / J. L. Fischer // Word, 1999. − 14. − P. 47 − 56.

Freedman M. B. Social Change and Personality / M. B. Freedman. − Springer Science and Business Media, 2012. − 231 p.

Morozova I. Gestalt Analysis as a Means of Language Personality Identification / Iryna Morozova, Olena Pozharytska. – Language and Identity: University of the West of England. − Bristol, United Kingdom, 18-20 April 2013. − P. 161-162.

Warner W. L. Social Class in America, The Evaluation of Status, a Manual of Procedure for the Measurement of Social Status / W. L. Warner– N. Y.: Harper Collins, 1969. – 276 p.

Wertheimer M. The Syllogism and Productive Thinking / M. Wertheimer // The Gestalt Journal Press. – New York, 1997. – P. 274-282.

Wodak R. Critical discourse analysis / R. Wodak // The Routledge companion to English studies. − London: Routledge, 2014. − P. 302 − 317.

Woodward K. Understanding Identity / Kath Woodward. − London : Hodder Arnold, Bloomsbury Academic, 2003. − 256 p.

Словарь иностранных слов : Интернет-ресурс. − Режим доступа: mirslovarei.com/content_soc/mimikrija-199.html

Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост.: Губский Е.Ф. и др.] – М.: Инфра, 2003. – 576 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.