DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2014.1(32).41494

Ідіоконцепти ВІЙНА і ВЕЛИКА БРИТАНІЯ в документальній прозі Вінстона Черчилля

С. В. Єрьоменко

Анотація


Пропонована стаття присвячена розгляду мовних засобів об’єктивації ідіоконцептів ВІЙНА і ВЕЛИКА БРИТАНІЯ в автобіографії та мемуарах Вінстона Черчилля. Виокремлено концептуальні ознаки та найчастотніші засоби їх репрезентації. Визначено виключно негативну оцінку концепту ВІЙНА та виключно позитивну оцінку концепту ВЕЛИКА БРИТАНІЯ об’єктом концептуалізації.


Ключові слова


концепт; ідіоконцепт; концептуальна ознака; лексична одиниця

Повний текст:

PDF

Посилання


Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов: Издательство Тамбовского университета, 2000. – 123 с.

Городецька О.В. Національно-марковані концепти в британській мовній картині світу ХХ століття: Автореф. дис…. канд. філол. наук: 10.02.04. – германські мови. – К., 2003. – 21 с.

Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. – М.: Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. – 248 с.

Пименова М.В. Методология концептуальных исследований // Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – М.: Гнозис, 2007. – С. 14-16.

Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 314 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 2006.- 716 с.

Churchill, Winston. My Early Life. – L.: Eland, 2002. – 373 p.

Churchill, Winston. The Second World War. – London: Pimlico, 2002. – 1033 p.

New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. – Lexicon Publications, Inc., 1993. – 1149 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.