DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2014.1(32).41493

Історичні зміни в англійському консонантизмі: погляд з позицій лінгвосинергетики

Т. І. Домброван

Анотація


У статті розглядаються історичні зміни у системі приголосних англійської мови з позицій діахронічної лінгвосинергетики, що її розробляє автор. Уведене поняття «простір станів фонетичної системи мови» дозволяє пояснити градуальність і циклічність фонетичних альтернацій в історії англійської мови.

Ключові слова


історія мови; англійська мова; діахронічна лінгвосинергетика; консонантизм; фонетичні зміни

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Белавин В.А., Курдюмов С.П., Князева Е.Н. Режимы с обострением и законы коэволюции сложных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.ru/Belavin.htm

Бруннер К. История английского языка. Пер.с нем. С.Х.Васильевой. / Карл Бруннер/ Под ред. Б.А.Ильиша. – т.1. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1955. – 324 с.

Домброван Т.И. Диахроническая лингвосинергетика – новый подход к исследованию эволюции языка / Т.И. Домброван // «Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика»: Матер. міжнар. наук. конф. (Київ.ун-т імені Б. Грінченка, 10-12 жовтня 2013 р.). – К.: Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2013. – С. 137-141.

Домброван Т.И. Фонетические изменения в английском вокализме: взгляд с позиций лингвосинергетики // Записки з романо-германської філології [ред. І.М. Колегаєва] // ОНУ імені І.І. Мечникова: факультет романо-германської філології. – Вип. 2 (31). – Одеса: КП ОГТ, 2013.– С. 24-35.

Домброван Т.И. Язык в контексте синергетики: Монография. - Одесса: КП ОГТ, 2013. – 346 с.

Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь /И.П.Иванова, Л.П. Чахоян, Т.М.Беляева. – СПб.: Изд-во «Лань», 1999. – 512 с.

Ильиш Б.А. История английского языка /Борис Александрович Ильиш. – М.: ИЛИЯ, 1958. – 367 с.

Пауль Г. Принципы истории языка. / Герман Пауль. – М.: Изд-во иностр.лит-ры, 1960. – 500 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Barber, Charles, Joan C.Beal and Philip A.Shaw. The English Language: A Historical Introduction. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 322 p.

The Ormulum / The Ormulum Project. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www2.english.su.se/nlj/ormproj/ormulum.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.