DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2014.1(32).41488

Семантико-когнітивні аспекти образної інтерпретації ТІЛА ПІД ВЛАДОЮ в англійській художній прозі постмодернізму (на матеріалі тексту роману Дж. Фаулза «The Collector»)

І. А. Галуцьких

Анотація


Статтю присвячено висвітленню результатів семантико-когнітивного аналізу особливостей концептуалізації і когнітивних процесів, що супроводжують формування образу ТІЛА ПІД ВЛАДОЮ в художній семантиці. Матеріалом дослідження слугує художній текст представника постмодернізму в англійській літературі Дж. Фаулза “The Collector”. Методика дослідження передбачає реконструкцію концептуальних метафор в тексті.

Ключові слова


тілесність; тіло під владою; образність; художній текст; концептуальна метафора; постмодернізм; когнітивна поетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурлачук В. Власть и тело: история любви // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – №2. – С. 24-37.

Быховская И. М. «Homo somatikos»: аксиология человеческого тела / И. М. Быховская. – М., 2000. – 208 с.

Дискурсы телесности и эротизма в литературе и культуре. Эпоха модернизма. Антология / Ред. Д. Иоффе. – М.: Ладомир, 2008. – 528 с.

Галуцьких І. А. Специфіка еротики тіла та еротизації в художній прозі В. Вулф та Д. Г. Лоуренса: семантико-когнітивний аналіз / І. А. Галуцьких // Проблеми зіставної семантики. Вип. 11. – К.: КНЛУ, 2013. – С. 309-316.

Галуцьких І. А. Сенсорика смаку в контексті художньої тілесності (досвід концептуального аналізу) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія. – 2012. – Том 15, № 1. – С.27-36.

Галуцких И.А. Телесный код ЛЮБВИ в образной пространстве художественной прозы английского постмодернизма: семантико-когнитивный анализ (на материале текста романа Дж. Уинтерсон «Written on the Body») // Lingua Mobilis. – Челябинск, 2013. №4(43). – С. 39-57.

Галуцьких І. А. Соціалізоване тіло людини у художньому тексті епохи англійського модернізму: концептуальний аналіз (на матеріалі художньої прози В. Вулф) // Нова Філологія: Зб. наук.праць. Вип. 58. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – С.37-42.

Гапова Е. Полный Фуко: тело как поле власти // Неприкосновенный запас. – № 76(2). – 2011. – С. 94-106.

Гомілко О. Є. Феномен тілесності: автореф. дис. … д. філос. наук: 09.00.04 / О. Є. Гомілко. – Київ, 2007. – 38 с.

Медведева Н. С. Проблема соотношения телесности и социальности в человеке и обществе: дис... канд. филос. наук: 09.00.03. / Н. С. Медведева. – Луганск, 2005. – 283 с.

Некрасова Н. А., Некрасов С. И., Садикова О. Г. Тематический философский словарь / Н. А. Некрасова и др. – М., 2008. – 113 с.

Никитин В.Н. Психология телесного сознания. – М.: Алетейа, 1999. – 488 с.

Подорога В. А. Феноменология тела / В. А. Подорога. – М., 1995.

Полтаробатько Е. Д. Категория телесности в акмеистическом дискурсе: дис... канд. филол. наук / Е. Д. Полтаробатько. – М., 2009. – 189 с.

Сокулер З.А. Концепция «дисциплинарной власти» М. Фуко // Знание и власть: наука в обществе модерна. - СПб.: РХГИ, 2001, С. 58-82.

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. — M.: Ad Marginem, 1999. – 468 с.

Штохман Л.М. Антропологія нарації: стать, ґендер і сексуальність в романі Дженет Вінтерсон„Тайнопис плоті” / Лілія Штохман // Studia methodologicа.– № 25. - Тернопіль: ТНПУ, 2008 – С.284-287.

Deleuze G., Guattari F. Capitalisme et schizophrénie. L’Anti-OEdipe. – Les Editions De Minuit, 1972. – 268 р.

Kövecses Z. Metaphor: A Practical Introduction. – Oxford: OUP, 2002.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by / G. Lakoff, M. Johnson. - Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Mikkonen K. Theories of metamorphosis: from metatrope to textual revision / Kai Mikkonen // Style. - № 6/22. - 1996. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.highbeam.com/doc/1G1-19175945.html.

Fowles s J. The Collector. – London: Back Bay Books, 1997. – 320 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.