DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151366

ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОМУ ДИСКУРСІ

В. В. Четайкіна

Анотація


Стаття присвячена вивченню функціонального аспекту релігійної лексики в американському президентському дискурсі. Роботу виконано в рамках комунікативно-функціональної наукової парадигми. Мета дослідження полягає в аналізі функціонування релігійної лексики в реалізації комунікативних стратегій і тактик в американському президентському дискурсі ХХІ століття. Розглянуто жанрові різновиди політичного дискурсу, зокрема, президентський дискурс та його особливості. Виокремлено такі різновиди президентському дискурсі як ритуальний, орієнтаційний та агональний. Проаналізовано особливості використання релігійної лексики в інавгураційних промовах американських президентів, їх інтерв’ю та передвиборчих зверненнях ХХІ століття. Релігійна лексика у досліджених текстах представлена трьома групами, а саме: загально-релігійною лексикою, біблеїзмами та цитатами із Біблії. Найбільш репрезентативною групою є загально-релігійна лексика, зокрема, такі лексичні одиниці: God, Creator, Bible, Scripture. Розглянуто функції релігійної лексики в реалізації стратегій і тактик в американському президентському дискурсі. Найбільша кількість досліджених випадків вживання релігійної лексики слугує для реалізації стратегії формування емоційного настрою адресата (35 %) через тактики врахування його ціннісних орієнтирів та єднання; стратегії самопрезентації (30 %) через тактики ототожнення, опонування та солідаризації; аргументативної стратегії (20 %) через тактики обгрунтованих оцінок та контрастивного аналізу; агітаційної стратегії (10%) через тактику заклику; інформаційно-інтерпретаційної стратегії (5%) через тактики визнання існування проблеми та акцентування позитивної інформації.


Ключові слова


релігійна лексика; біблеїзм; президентський дискурс; інавгураційна промова

Повний текст:

PDF

Посилання


Karasyk, V.I. (1992). Yazik sotsialʹnoho statusa. M .: IYAZ: Peremena.

Linhvistycheskiy entsyklopedycheskiy slovar (1990). Moskva: Sovetskaja entsyklopediya.

Maslova, V. A. (2008). Politycheskiy diskurs: yazikovie ihry ili ihry v slova? In Politycheskaja linhvistyka. Vyp. 1 (24). Yekaterynburh, 43-48.

Parshina, O.N. (2005). Strategii i taktiki rechevogo povedenija sovremennoj politicheskoj elity Rossii: dis. … dokt. filol. nauk: 10.02.01. Saratov.

Pocheptsov, H. (2008). Stratehicheskie komunikatsiyi: stratehichni komunikatsiyi v polityke, biznese i gosudarstvennom upravlenii. K.: Alʹterpres.

Selivanova, O. (2008). Suchasna linhvistyka: napriami ta problemi. Poltava: Dovkillya-K.

Slyshkin, H.H. (2000). Aksiologia rechevoy lichnosti i sfera nayivnoy linhvistyky. In Sotsialʹna vlast yazika. Voronezh, 87-90.

American Rhetoric. Retrieved from: http: //www.americanrhetoric. com


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: ИЯЗ: Перемена, 1992. 329 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. И. Ярцева. Москва : Советская энциклопедия. 1990. 685 с.

Маслова В. А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? // Политическая лингвистика. Вып. 1(24). Екатеринбург, 2008. С. 43-48

Паршина О.Н. Стратегии и тактики речевого поведения современной политической элиты России: дис. … докт. филол. наук: 10.02.01. Саратов, 2005. 325 с.

Почепцов, Г. Стратегические коммуникации: стратегические коммуникации в политике, бизнесе и государственном управлении. К.: Альтерпрес, 2008. 216 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава: Довкілля-К, 2008. 712 с.

Слышкин Г.Г. Аксиология языковой личности и сфера наивной лингвистики // Социальная власть языка: сб. науч. тр. Воронеж, 2000. С. 87–90.

American Rhetoric. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.americanrhetoric. com

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.