DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151365

КОНЦЕПТ CHARM В АНГЛОМОВНИХ УЧБОВИХ СЛОВНИКАХ

Ю. О. Томчаковська, О. Г. Томчаковський

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту CHARM в англомовних навчальних словниках. Матеріалом дослідження слугували Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus і Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary. Комунікативна специфіка навчальних словників складається в їх адресованості чіткому сегменту читацької аудиторії. Це не-носії англійської мови, які вивчають її як іноземну мову і живуть поза ареалом її поширення, а, отже, поза ситуативним контекстом. Особливості користувачів, яким адресовано навчальні словники, визначають зміст і форму подачі лексикографічного матеріалу, який націлений, в першу чергу, на розширення словникового запасу читача і, крім того, має на меті ближче познайомити його з культурою англомовного соціуму. Проведений аналіз вербалізації концепту CHARM в англомовних навчальних словниках показав, що визначальними когнітивними ознаками концепту CHARM в англійській мові є MAGICNESS "магічність, чаклунство" (ознака не підлягаю поясненню, схоже на чаклунство) і ATTRACTIVENESS "привабливість" (ознака пов'язана із психологічної здатністю людини привертати до себе інших людей). Семема charm = the power or quality утворює широкий ряд похідних лексичних одиниць – монолексем і словосполучень із компонентом charm. Синонімічний ряд лексеми charmer утворюють іменники allurer, enticer, inveigler, smoothie, sweet talker, heart-throb, lady-killer, які відносяться до характеристик осіб тільки чоловічої статі. У свою чергу, чарівні особи жіночої статі позначаються як a sweetie, a sweet girl, pippin, sweetpie, sweetie pie, lovey, honey, dearie. Гендерно нейтральним є варіант cutie. Для позначення чарівних дітей використовуються варіанти a little charmer, little kiddie charmers, little angel.

Ключові слова


концепт; навчальний словник; когнітивний ознака

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Skibina, V.I. (1998). Rasprostranenie nacional'nogo jazyka i problemy leksikografii: dis. … dok. filol. nauk: spec. 10.02.04 «germanskie jazyki». Zaporozh'e.

Sotkina, E. Ju. (2009). Formirovanie frazeologii amerikanskogo varianta anglijskogo jazyka: funkcional'no-semanticheskij i lingvokul'turnyj aspekty : dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Nizhnij Novgorod.

Tomchakovskaja, Ju.O. (2009). Koncept CHARM/ChARІVNІST'' v anglijskoj i ukrainskoj lingvokul'turah. Odessa: Vidavnichij dіm «Gel'vetika».

Tomchakovskij, A.G. (2009). Kreolizovannyj tekst v uchebnyh tolkovyh slovarjah anglijskogo jazyka (funkcional'no-semanticheskij aspekt). In Zapiski z romano-germans'koї fіlologії. 23, 204-215.

Landau, S.I. (2001). Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography. Cambridge: The University Press.

Stein, G. (1989). Recent Developments in EFL Dictionaries. In Learners’ dictionary: state of the art / Ed. by M.L.Tickoo. Singapore: Seameo regional language center, Anthology Series 23, 10-41.

Tarp, S. (2009). The foundations of the theory of learners’ dictionaries. In Lexicographica / Edited by F.F.M.Dolezan and others. Berlin/NY: Niemeyer. 25, 155-168.

Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus [Electronic resource]. – Mode of access: http://dictionary.cambridge.org/dictionary

Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.mycobuild.com/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Скибина В.И. Распространение национального языка и проблемы лексикографии: дис. … док. филол. наук: спец. 10.02.04 «германские языки» / В.И.Скибина.– Запорожье, 1998.– 396с.

Соткина Е. Ю. Формирование фразеологии американского варианта английского языка: функционально-семантический и лингвокультурный аспекты : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Екатерина Юрьевна Соткина. – Нижний Новгород, 2009. – 167 с.

Томчаковская Ю.О. Концепт CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в английской и украинской лингвокультурах / Ю.О. Томчаковская. – Одесса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 204 с.

Томчаковский А.Г. Креолизованный текст в учебных толковых словарях английского языка (функционально-семантический аспект) / А. Г. Томчаковский // Записки з романо-германської філології. – 2009. – Вип.23. – С. 204-215.

Landau S.I. Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography / Sidney I. Landau.– Cambridge: The University Press, 2001.– 477p.

Stein G. Recent Developments in EFL Dictionaries / Gabriele Stein // Learners’ dictionary: state of the art / Ed. by M.L.Tickoo.– Singapore: Seameo regional language center, 1989.– Anthology Series 23.– P. 10-41.

Tarp S. The foundations of the theory of learners’ dictionaries / Sven Tarp // Lexicographica / Edited by F.F.M.Dolezan and others.– Berlin/NY: Niemeyer, 2009.– № 25.– P. 155-168.

Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus [Electronic resource]. – Mode of access: http://dictionary.cambridge.org/dictionary

Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.mycobuild.com/

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.