DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151359

КОНЦЕПТ ПОРИ РОКУ/SEASONS У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ПЕРЛ БАК (на материалі роману «Земля»)

К. С. Нетреба

Анотація


Стаття присвячена дослідженню концепту ПОРИ РОКУ/SEASONS в мовній картині світу Перл Бак на матеріалі роману «Земля». У роботі були визначені основні ознаки слів-репрезентантів досліджуваного концепту: ВЕСНА, ЛІТО, ОСІНЬ і ЗИМА. Перл Бак у своєму творі використала усі чотири слова-репрезентанта. Було виявлено, що реалізація цих слів у тексті перевищила семантичний об’єм їх словникових дефініцій. Окрім них до складу концепту можна включити вираження in season, яке набуло засадничого значення для розуміння головного задуму автора. Концепт ПОРИ РОКУ/SEASONS вважаємо лінгвоконцептом, оскільки він має усі його ознаки: гетерогенність, метафоричність, а також він зафіксований у системі мови. Через життя і світогляд головного героя твору – селянина Ван Луна – розкривається три компоненти лінгвокультурного концепту SEASONS: ціннісний, образний і понятійний. Виявляючи мовні засоби, що об’єктивують досліджуваний нами концепт, і описуючи семантику цих одиниць, моделюємо зміст лінгвокультурного концепту SEASONS як глобальну розумову одиницю в її національній, соціальній і територіальній своєрідності. Даний концепт підкреслює ідею циклічності людського життя, зміну етапів становлення, відбиває віру у безперервність життя. У художній картині світу Перл Бак проявляється її індивідуально-авторська модальність, що дозволяє читачеві відчути уподобання письменниці. Автор виражає відношення китайських селян до пір року і показує значення сезонів у повсякденному житті сільських жителів. На тлі цього проявляються кліматичні, естетичні, психологічні і просторові уявлення письменниці, які пов’язані з порами року. Ці уявлення використовуються автором для зображення побуту, культури і способу життя певних верств населення, створюючи фрагмент етнокультурної картини світу.

Ключові слова


концепт; лінгвокультурний концепт; концептуальна ознака; мовна картина світу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Antologiya kontseptov (2005). Pod red. V.I. Karasika, I.A. Sternina. Tom 1. – Volgograd: Paradigma.

Kotyuzhan Ye.S.(2012). WINTER, SPRING, SUMMER, AUTUMN(FALL) kak klyuchevyye slova-reprezentanty kontsepta VREMENA GODA v angloyazychnoy kartine mira / Ye.S. Kotyuzhan // Zapiski z romano-germans'koí̈ fílologíí̈. – Vypusk 28.

Kubryakova Ye.S.(2002). Kognitivnaya lingvistika i problemy kompozitsionnoy semantiki v sfere slovoobrazovaniya / Kubryakova Ye.S. // Izvestiya AN. Seriya literatury i yazyka.

Maslova V.A. (2004). Kognitivnaya lingvistika: Uchebnoye posobiye / V.A. Maslova. – Mn.: TetraSistems. Popova Z.D.,

Sternin I.A. (2006). Kognitivno-semanticheskiy analiz yazyka: Monografiya. – Voronezh: Istoki. Selívanova O.O. (2008).

Suchasna língvístika: napryami ta problemi: Pídruchnik. – Poltava: Dovkíllya-K.

Selívanova O.O. (2006). Suchasna língvístika: termínologíchna yentsiklopedíya / O. Selívanova. – Poltava: Dovkíllya-K.

Susov I.P. (2008). Vvedeniye v yazykoznaniye/Uchebnik dlya studentov dlya lingvisticheskikh i filologicheskikh spetsial'nostey/I.P. Susov. – M.: AST: Vostok - Zapad. – (Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya: zolotaya seriya).

Khrestomatiya po obshchemu yazykoznaniya(2008). Pod red. L.P.Ivanova. – K.: Osvíta Ukraí̈ni.

Retrieved from http://dialogika.info/prostranstvo-i-vremya/

Retrieved from https://archive.org/details/etymologicaldict00skeauoft/page/n5

Retrieved from http://www.dissercat.com/content/vremya-i-prostranstvo-v-bilingvalnom-khudozhestvennom-tekste-romana-v-nabokova-ada-ili-eroti

Retrieved from https://gtmarket.ru/concepts/6947 Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/kontsept-vremena-goda-v-yazykovoy-kartine-mira-anatoliya-kyshtymova

Retrieved from http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/SEMA.html

Retrieved from http://mova.onu.edu.ua/article/viewFile/44921/41191

Research material

Etymological Dictionary of the English Language (2005).Walter W. Skeat. – Dover Publication Inc.

Longman Dictionary of Contemporary English (2001). Della Summers. – Pearson Education Limited.

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2002). Michael Rundell. - Macmillan Publishers Limited.

Oxford Advanced Learners’ Dictionary of Current English (1995). Jonathan Crowther. – Oxford University Press.

The American Heritage Dictionary of the English Language (1968). William Morris. – Houghton Mifflin Company.

The American Peoples’ Encyclopedia (1968). A Modern Reference Work. – Grolier Incorporated.

The Shorther Oxford English Dictionary on Historical Principles (1973). W. Little. – Clarendon Press, Oxford.

Webster’s New Colligiate Dictionary (1973). H.B. Woolf. – G. Bell & Sons, Ltd. Springfield, Mass.: G&C. Merriam Co.

Retrieved from https://archive.org/stream/goodearth00buck_1/goodearth00buck_1_djvu.txt

Retrieved from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english Retrieved from http://www.proto-indo-european.ru/pie-roots-all.htm

Retrieved from http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/search/?keyword


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антология концептов / под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. Том 1. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 352с.

Котюжан Е.С. WINTER, SPRING, SUMMER, AUTUMN(FALL) как ключевые слова-репрезентанты концепта ВРЕМЕНА ГОДА в англоязычной картине мира / Е.С. Котюжан // Записки з романо-германської філології. – Выпуск 28. – 2012.- С. 49-55.

Кубрякова Е.С. Когнитивная лингвистика и проблемы композиционной семантики в сфере словообразования / Кубрякова Е.С. // Известия АН. Серия литературы и языка, 2002, том 61, № 1, С. 13-24.

Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие / В.А. Маслова. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 256 с.

Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивно-семантический анализ языка: Монография. – Воронеж: Истоки, 2006. – 226с.

Cеліванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716с.

Сусов И.П. Введение в языкознание/Учебник для студентов для лингвистических и филологических специальностей/И.П. Сусов. – М.: АСТ: Восток - Запад, 2008. – 379, [5] с. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация: золотая серия).

Хрестоматия по общему языкознания / под ред. Л.П.Иванова. – К.: Освіта України, 2008. – 710 с.

Retrieved from http://dialogika.info/prostranstvo-i-vremya/

Retrieved from https://archive.org/details/etymologicaldict00skeauoft/page/n5

Retrievedfrom http://www.dissercat.com/content/vremya-i-prostranstvo-v-bilingvalnom-khudozhestvennom-tekste-romana-v-nabokova-ada-ili-eroti

Retrieved from https://gtmarket.ru/concepts/6947

Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/kontsept-vremena-goda-v-yazykovoy-kartine-mira-anatoliya-kyshtymova

Retrieved from http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/SEMA.html

Retrieved from http://mova.onu.edu.ua/article/viewFile/44921/41191

Материал исследования

Etymological Dictionary of the English Language/Walter W. Skeat. – Dover Publication Inc., 2005. – 780 p.

Longman Dictionary of Contemporary English/Della Summers. – Pearson Education Limited, 2001. – 1667 p.

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners/Michael Rundell. - Macmillan Publishers Limited, 2002. – 1692p

Oxford Advanced Learnes’ Dictionary of Current English/Jonathan Crowther. – Oxford University Press, 1995. – 1428 p.

The American Heritage Dictionary of the English Language/William Morris. – Houghton Mifflin Company, 1976. – 1550 p.

The American Peoples’ Encyclopedia/A Modern Reference Work. – Grolier Incorporated, V. 10, 1968, – 1544 p.

The Shorther Oxford English Dictionary on Historical Principles/W. Little. – Clarendon Press, Oxford, 1973. – 1280 p.

Webster’s New Colligiate Dictionary/H.B. Woolf. – G. Bell & Sons, Ltd. Springfield, Mass.: G&C. Merriam Co, 1973. - 1536 p.

Retrieved from https://archive.org/stream/goodearth00buck_1/goodearth00buck_1_djvu.txt

Retrieved from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english Retrieved from http://www.proto-indo-european.ru/pie-roots-all.htm

Retrieved from http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/search/?keyword





Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.