DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151355

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КOНЦEПТУ HAIR В АНГЛОМОВНИХ ФРAЗEOЛOГІЧНИХ СЛOВНИКAХ

Н. М. Мікава

Анотація


Стаття присвячена розглядові семантичних, структурних та мотиваційних особливостей англомовних фразеологізмів із компонентом hair та виділенню актуалізованих ознак відповідного концепту. Досліджуваний англомовний концепт HAIR є фрагментом концептуальної картини світу, що відбивається у мовній картині світу, а саме в трьох її фрагментах, вербалізованих конституентами лексико-семантичних груп, виокремлених за соматичною ознакою: head hair, facial hair, body hair. Матеріалом дослідження слугували фразеологічні словники англійської мови. Проведений аналіз семантичних, структурних та мотиваційних особливостей англомовних фразеологізмів із компонентом hair показав, що вони за своєю семантикою представлені фразеологічними сполученнями, єдностями та зрощеннями; за структурою – субстантивними (a head of hair), ад’єктивними (Judas hair), прислівниковими (in one’s hair) та дієслівними (get by the short hairs) типами. Найбільш репрезентативною є лексико-семантична група head hair. Лексико-семантична група facial hair також представлена у проаналізованих ідіомах (old moustache, to raise one’s eyebrows), тоді як фразеологізмів із компонентом body hair не зафіксовано. Розгляд мотивації уможливив виділення актуалізованих ознак відповідного концепту, а саме – вік (gray hairs), тонкість волосся (by a hair, within a hair, to a hair), реакція на емоції (curl smb’s hair, make one’s hair stand on end) та його цінність (the very hairs of your head are all numbered).


Ключові слова


концепт; фразеологізм; лексико-семантична група; hair

Повний текст:

PDF

Посилання


Vinogradov, V.V. (1974). Ob osnovnyh tipah frazeologicheskih edinic v russkom jazyke. M.- L.

Zhukov, V. P. (1978). Semantika frazeologicheskih oborotov. M.: Prosveshhenie.

Kunin, A. V. (1996). Kurs frazeologii sovremennogo anglijskogo jazyka. 2-e izd., pererab. M.: Vyssh. shk., Dubna: Izd. centr "Feniks".

Selіvanova, O. (2006). Suchasna lіngvіstika: termіnologіchna enciklopedіja. Poltava: Dovkіllja-K.

Kunin, A.V. (2006). Anglo-russkij frazeologicheskij slovar'. 7 izd., pererab. I dop. M.: Russkij jazyk.

Longman Idioms Dictionary (1998). Addison Wesley Longman Limited.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке / В.В. Виноградов // Академик А. А. Шахматов (1864-1920): [Сб. Ст.] / Под. Ред. С. П. Обнорского / Виноградов В.В. – М.- Л., 1974. – 321с.

Жуков В. П. Семантика фразеологических оборотов / В.П. Жуков. – М. : Просвещение, 1978. – 160 с.

Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / А.В. Кунин. — 2-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., Дубна: Изд. центр "Феникс", 1996. – 381с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – 7 изд., перераб. И доп. – М.: Русский язык, 2006.571с.

Longman Idioms Dictionary. – Addison Wesley Longman Limited, 1998. – 398 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.