DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151354

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ОДЕСЬКИХ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ТЕКСТАХ

О. П. Матузкова, В. В. Погуляй

Анотація


Дана стаття присвячена проблемам передачі безеквівалентної лексики англійською мовою в художніх та документальних текстах. Інтерес сучасного українського перекладознавства та германістики до вивчення проблем взаємодії мови, культури та колективної локальної ідентичності в сучасній життєдіяльності суспільства пояснюють актуальність вибору теми статті. Матеріалом дослідження слугують наступні тексти: І. Бабель «Одесские рассказы» та переклад «The Odessa Tales»; Janet Skeslien Charles «Moonlight in Odessa», та документальні тексти: «Awesome Odesa: Interesting Things You Need to Know» видавництва «Основи»; журнал “The Odessa Review»; матеріали різних ресурсів мережі «Інтернет». Головна мета дослідження полягає в описі одеських реалій та систематизації способів їх передачі. Поставлена мета унеобхіднила вирішення низки завдань. Було розглянуто актуальні напрями лінгвістичних та перекладознавчих досліджень реалій, проаналізовано основні визначення терміна «реалія» та запропоновано власне визначення, описано базові семантичні класифікації та класифікації способів передачі реалій, визначено місце кожної окремої реалії в класифікаціях. У процесі дослідження також були обґрунтовані рекомендації щодо доповнення класифікації С. Влахова і С. Флоріна. Результатом дослідження є висновки щодо частотності використання видів одеських реалій-локалізмів та способів їх передачі в двох стилях мови. В процесі роботи над практичним матеріалом визначена найбільша за частотністю група реалій як в художніх, так і в документальних текстах – суспільно-політичні реалії, та найбільше використані способи передачі реалій – калькування, напівкалькування та комбінаторний спосіб. Перспективою даного дослідження є складання універсального двомовного глосарія одеських реалій, що стане в нагоді як перекладачам та гідам, так і культурологам та історикам.


Ключові слова


безеквівалентна лексика; документальний текст; реалія-локалізм; спосіб перекладу; художній текст

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlahov, S., Florin, S. (1980). Neperevodimoe v perevode. M.: Mezhdunarodnye otnoshenija. Vereshhagin, E.M., Kostomarov, V.G. (2005) Jazyk i kul'tura. M.: Indrik.

Maruzo, Zh. (2004). Slovar' lingvisticheskih terminov / Zh. Maruzo ; per. s fr. N.D. Andreeva ; pod red. A.A. Reformatskogo ; predisl. V.A. Zveginceva. Izd. 2-e, ispr. M.: URSS.

Matuzkova, O.P. (2004). Osoblivostі peredachі ukraїns'ko-rosіjs'kih realіj sistemi osvіti v anglomovnomu opisі (slovnik, enciklopedіja, tekst). In Zapiski z romano-germans'koї fіlologії. / [red. І.M.Kolegaeva]. Odes'kij nacіonal'nij unіversitet іmenі І.І.Mechnikova: fakul'tet romano-germans'koї fіlologії. Odesa: KP OMD, 2004. Vip. 15, 126-138.

Leont'ev, A. A. (1993). Jazykovoe soznanie i obraz mira. In Jazyk i soznanie: paradoksal'naja racional'nost'. M., 16-21.

Popova, L. V. (2010). Slovari lingvisticheskih terminov: problemy i perspektivy. In Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Cheljabinsk, Vyp.48, 111-114.

Rebrіj, O. V. (2012). Suchasnі koncepcіyi tvorchostі u perekladі: monografіja. H.: Har'kovs'kij nacіonal'nij unіversitet іmenі V.N. Karazіna.

Reformatorskij, A. A. (2004). Vvedenie v jazykovedenie. Uchebnik dlja vuzov. 5-e izd., ispr. M.: Aspekt Press.

Slepovich, B.C. (2006). Nastol'naja kniga perevodchika s russkogo jazyka na anglijskij. Mn.: TetraSistems.

Superanskaja, A.V. (1970). Jazykovye i vnejazykovye associacii sobstvennyh imjon. In Antroponimika. M.: Nauka, 7-16.

Terehova, G.V. (2004). Teorija i praktika perevoda: Uchebnoe posobie. Orenburg: GOU OGU.

Tomahin, G. D. (1982). Amerika cherez amerikanizmy. M.: Vyssh. shkola.

Fedorov, A. V. (2002) Osnovy obshhej teorii perevoda. SPb: Filologija Tri.

Cybina, D.Ju. (1988). Problema perevoda realij (na materiale ital'janskih realij v sovremennom anglijskom jazyke). In Perevod i interpretacija teksta. M.: IJa RAN, 132-144.

Ahmanova, O.S. (2004). Slovar' lingvisticheskih terminov. M: URSS: Editorial URSS.

Ganich, D.І., Olіjnik, І.S. (1985). Slovnik lіngvіstichnih termіnіv. K.: Vishha shkola.

Rozental', D.Je., Telenkova, M.A. (1985). Slovar'-spravochnik lingvisticheskih terminov. Posobie dlja uchitelja. 3-e izd., ispr. i dop. M.: Prosveshhenie.

Non-fiction texts. Rezhim dostupu: https://www.bbc.com/bitesize/guides/zqtwnbk/revision/1

Lyons, J. (1981). Language, meaning and context. Bungay: Fontana.

Newmark, P. (2003). A Textbook of Translation. Harlow, Essex: Longman.

Newmark, P. (1981). Approaches to translation. Oxford: Prentice Hall.

Karamanian, A. P. (2002). Translation and Culture. In Translation Journal. Vol. 6.№. 1. Mode of access: http://accurapid.com/journal/19culture2.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М.: Международные отношения, 1980. — 343 с.

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М.: Индрик, 2005, 1040 с.

Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж. Марузо ; пер. с фр. Н.Д. Андреева ; под ред. А.А. Реформатского ; предисл. В.А. Звегинцева. – Изд. 2-е, испр. – М. : УРСС, 2004. – 436 с.

Матузкова О. П.Особливості передачі українсько-російських реалій системи освіти в англомовному описі (словник, енциклопедія, текст) // Записки з романо-германської філології. / [ред. І.М.Колегаєва]. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова: факультет романо-германської філології. – Одеса: КП ОМД, 2004. – Вип. 15. – С. 126-138.

Леонтьев А. А. Языковое сознание и образ мира / А.А. Леонтьев // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. – М., 1993. – С. 16-21.

Попова Л. В. Словари лингвистических терминов: проблемы и перспективы // Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск, 2010. – Вып.48. – С. 111-114.

Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі: монографія – Х.: Харьковський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – 376 с.

Реформаторский А. А. Введение в языковедение. Учебник для вузов. — 5-е изд., испр. — М.: Аспект Пресс, 2004. — 536 с.

Слепович B.C. Настольная книга переводчика с русского языка на английский. – Мн.: ТетраСистемс, 2006. – 304 с.

Суперанская А.В. Языковые и внеязыковые ассоциации собственных имён // Антропонимика. М.: Наука, 1970. - С.7-16.

Терехова Г.В. Теория и практика перевода: Учебное пособие. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. –103 с.

Томахин Г. Д. Америка через американизмы / Томахин Г. Д. – М.: Высш. школа, 1982. – 256 с.

Федоров А. В. Основы общей теории перевода. – СПб: Филология Три, 2002. –414 с.

Цыбина Д.Ю. Проблема перевода реалий (на материале итальянских реалий в современном английском языке) // Перевод и интерпретация текста. – М.: ИЯ РАН, 1988. – С.132-144.

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – М: УРСС: Едиториал УРСС, 2004. – 571 с.

Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. — К.: Вища школа, 1985. — 360 с.

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Пособие для учителя. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1985. — 399 с.

Non-fiction texts. Режим доступу: https://www.bbc.com/bitesize/guides/zqtwnbk/revision/1

Lyons J. Language, meaning and context / J. Lyons. – Bungay: Fontana, 1981. – 256 p.

Newmark P. A Textbook of Translation / P. Newmark. – Harlow, Essex: Longman, 2003. – 292 p.

Newmark P. Approaches to translation / P. Newmark. – Oxford: Prentice Hall, 1981. – 200 p.

Karamanian A. P. Translation and Culture / A. P. Karamanian [Ел. ресурс] // Translation Journal. – July 2002. – Vol. 6. – №. 1. – Режим доступу: http://accurapid.com/journal/19culture2.htm.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.