DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151352

РОЛЬ ДИНАМІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ІНТОНАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ УСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ МОЛИТВИ У ХУДОЖНЬОМУ КІНОДИСКУРСІ

А. О. Лісовська

Анотація


Стаття присвячена дослідженню динамічних особливостей усних молитовних текстів в сучасному англомовному художньому кінодискурсі. Молитовне звернення персонажів кінофільмів розглядується як інтертекстуальність – використання елементів вже існуючого тексту в процесі створення та функціонування нового. В статті досліджуються два способи молитовного звернення персонажів до Бога – з канонічною молитвою, що є зафіксована в Книзі Загальних Молитов, та зі «спонтанною» молитвою. Для аналізу використано чотири композиційні частини молитви, що характерні для обох видів молитовних текстів. Для виявлення ступеню участі динамічного компоненту інтонації в оформленні усного тексту молитви проведено комплексний фонетичний аналіз, метою якого з’явилось виявлення загальної тенденції у динамічній організації молитовних текстів в рамках художнього кінодискурсу. За результатами перцептивного та електроакустичного аналізу виявлено основі динамічні характеристики текстів, що досліджуються. Виокремленні дистинктивні інтонаційні ознаки канонічної та квазіспонтанної молитви в художньому кінодискурсі на перцептивному рівні дозволяють віднести динамічний компонент інтонації до головного параметру. Інструментальним шляхом зафіксовано, що відмінності в показниках пікової інтенсивності у досліджуваних текстах є істотними. В цілому спонтанна молитва характеризується більш високими показниками максимумів інтенсивності, що підтверджує данні, отримані під час аудиторського аналізу. Тим не менш, й канонічні молитви демонструють показники досліджуваного параметру у вступній та заключній частинах молитов, які значно перебільшують середні по тексту. Дослідження середньоскладової інтенсивності фраз, що входять до надфразових єдностей текстів молитов, дозволяє констатувати, по-перше, істотність відмінностей у значеннях досліджуваного параметру у спонтанній та канонічній молитві, по друге, наявність певної загальної закономірності у змінах показників середньоскладової інтенсивності в різних частинах молитви. В цілому проведене експериментальне дослідження підтвердило гіпотезу про головну роль динамічного компоненту інтонації у диференціації видів молитов в художньому кінодискурсі.


Ключові слова


кінодискурс; інтертекстуальність; канонічна/квазіспонтанна молитва; динамічний компонент інтонації; інтенсивність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arnol'd, I.V. (1999). Semantika. Stilistika. Intertekstual'nost'. Nauch. Red. P.E.Buharkin. SPb.

Kravchenko, N.O. (2017). Sinergіjnіst' anglomovnogo relіgіjnogo diskursu (teolіngvіstichnij pіdhіd): monografіja. Odesa: KP OMD.

Kristeva, Ju. (2000). Bahtin, slovo, dialog i roman. In Francuzskaja semiotika: Ot strukturalizma k poststrukturalizmu / Per. s franc., sost., vstup. st. G.K.Kosikova. M.: IG Progress, 427-457.

Rodionova, E. V. (1998). Intertekstual'nost'. In Kul'turologija. XX vek: jenciklopedija: v 2-h t. red. i sost. S. Ja. Levit. SPb.: Universitetskaja kniga, T. 1, 266-267.

Common Worship: Daily Prayer: Services and Prayers for the Church of England (2002). London: Church House Publishing.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность / Науч. Ред. П.Е.Бухаркин. – СПб, 1999. – 443с.

Кравченко Н.О. Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід): монографія / Н.О.Кравченко. – Одеса: КП ОМД, 2017. – 408с.

Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман//Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: ИГ Прогресс, 2000. – С. 427-457.

Родионова Е. В. Интертекстуальность // Культурология. XX век: энциклопедия: в 2-х т. / ред. и сост. С. Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. – Т. 1.– С. 266-267.

Common Worship: Daily Prayer: Services and Prayers for the Church of England. – London: Church House Publishing, 2002. – 850 р.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.