DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151337

ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПОРАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ СПОНУКАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ЛЕКЦІЙНОМУ І ПРОПОВІДНИЦЬКОМУ ДИСКУРСАХ

К. А. Бондаренко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню темпоральної організації спонукальних конструкцій в проповідницькому і лекційному дискурсі. Виходячи з наявності загальних інтенціональних критеріїв лекційного і проповідницького дискурсів (передача знань і формування точки зору/вірування), ці дискурси в статті розглядаються як особливий вид інституційного повчаючого дискурсу з єдиною композиційною структурою. У реалізації операціональних стратегій лектора і проповідника важливу роль відіграють способи спонукання аудиторії до комунікативних дій, які здійснюються, зокрема, спонукальними конструкціями. Серед просодичних засобів, що беруть участь в реалізації спонукання, величезна роль належить характеру зміни темпу і особливостям паузаціі. Для визначення ступеня участі темпорального компоненту інтонації в оформленні усного тексту проповіді і лекції проведено комплексний фонетичний аналіз, метою якого було виявлення загальної тенденції тимчасової організації досліджуваних дискурсів. В результаті перцептивного та електроакустичного аналізу виявлені основні темпоральні характеристики досліджуваних спонукальних конструкцій. Інструментальним шляхом зафіксовано, що темп проголошення спонукальних конструкцій у вступі в усіх досліджуваних видах тексту варіюється від уповільненого до нормального. Аналіз текстової паузаціі показав наявність відмінностей (хоча і несуттєвих) між лекцією і проповіддю, які полягають не стільки в характері використання в тексті пауз різної тривалості, скільки в процентному співвідношенні розподілу пауз різної тривалості за текстом. Частота вживання пауз різної тривалості при вимові спонукальних конструкцій безпосередньо пов'язана зі структурою тексту. Інструментальний аналіз темпоральних характеристик усних англомовних спонукальних конструкцій в лекційному та проповідницькому дискурсах дозволяє зробити висновок про наявність інтегральних та дистинктивних темпоральних параметрів досліджуваних конструкцій. Наявність інтегральних характеристик доводить можливість віднесення досліджуваних типів дискурсів до інституціонального усного дискурсу повчаючого типу.


Ключові слова


темпоральні характеристики; спонукальні конструкції; проповідницький / лекційний дискурс; середня тривалість складу; обсяг межсинтагменної/внутрісинтагменної паузаціі

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Antipova, A.M. (1984). Ritmicheskaja sistema anglijskoj rechi. Moskva.

Vorotnikova, Ju.S. (2009). O Lingvisticheskom statuse lekcionnogo diskursa. GOU VPO «Tobol'skij gosudarstvennyj pedagogicheskij institut im.D.I.Mendeleeva», 7.

Dejk, T.A. van (1989). Jazyk. Poznanie. Kommunikacija. Moskva: Progress.

Kravchenko, N.A. (2002). Propoved' kak osobyj vid tekstov vozdejstvija. In Zapiski z Romano-Germans'koї fіlologії. 11, 127-133.

Kravchenko, N.A. (1993). Semantiko-sintaksicheskaja i prosodicheskaja organizacija lektorskoj rechi: dis. …kand.filol.nauk: 10.02.04/ Odesskij nacional'nyj universitet imeni I.I.Mechnikova. Odessa.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антипова А.М. Ритмическая система английской речи. Москва, 1984. 158 с.

Воротникова Ю.С. О Лингвистическом статусе лекционного дискурса. ГОУ ВПО «Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И.Менделеева».2009. №7.

Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. Москва: Прогресс, 1989. 312с.

Кравченко Н.А. Проповедь как особый вид текстов воздействия. Записки з Романо-Германської філології. Вип.11. 2002. С. 127-133.

Кравченко Н.А. Семантико-синтаксическая и просодическая организация лекторской речи: дис. …канд.филол.наук: 10.02.04/ Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова. Одесса, 1993. 148с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.