DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.1(40).137077

КОНЦЕПТ GENIUS В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Л. В. Строченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англомовній науковій картині світу. В роботі наведено основні аспекти дослідження картини світу та її варіантів; проаналізовано дефініції лексичної одиниці genius в англомовних спеціалізованих словниках; виокремлено концептуальні ознаки досліджуваного концепту в науковій картині світу.

Ключові слова


вербалізація; концепт; концептуальна ознака; картина світу; геній

Повний текст:

PDF

Посилання


Apresjan, Ju.D. (1974). Znachenie i ottenok znachenija. In Izvestija AN SSSR. Otdelenie literatury i jazyka. T. XXXI. Vyp. 4. M., 320-330.

Boldyrev, N.N. (2001). Antropocentrichnost’ jazyka s pozicij raznyh kul’tur. In Materialy III Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Filologija i kul’tura». Tambov: Izdatel’stvo Tambovskogo universiteta, 15-20.

Dem’jankov, V.Z. (1994). Kognitivnaja lingvistika kak raznovidnost’ interpretirujushhego podhoda. In Voprosy jazykoznanija, 4, 17-33.

Ivashkevich, I.N. (2006). O roli perceptivnyh priznakov v processah jazykovoj kategorizacii. In Mezhdunarodnyj kongress po kognitivnoj lingvistike: Sb. mat-lov 26-28 sentjabrja 2006 goda. Tambov: Izd-vo TGU im. G.R. Derzhavina, 192-198.

Kolehayeva, I.M. (2014). Shcho nam pokazuye kartyna svitu: lyuds’kyy chynnyk onomasiolohichnykh protsesiv. In Naukovi zapysky NaUKMA. Tom 164. Filolohichni nauky (Movoznavstvo), 8–11.

Kolshanskij, G.V. (1990). Objektivnaja kartina mira v poznanii jazyka. M.: Nauka.

Kravchenko, A.V. (1996). Jazyk i vosprijatie. In Kognitivnye aspekty jazykovoj kategorizacii. Irkutsk: Izd-vo Irkut. un-ta.

Kubrjakova, E.S. (1988). Rol’ slovoobrazovanija v formirovanii jazykovoj kartiny mira. In Rol’ chelovecheskogo faktora. Jazyk i kartina mira. M.: Nauka, 141-172.

Kuharenko, V.A. (2002). Interpretacija teksta: Uchebnik dlja studentov filologicheskih special’nostej. Odessa: Latstar.

Maslova, V.A. (2004). Kognitivnaja lingvistika. Minsk: TetraSistems.

Medvedeva, A.V. (2000). Nacional’no-kul’turnyj komponent jazykovogo simvola. In Kognitivnaja semantika: Materialy Vtoroj Mezhdunar. shk.-seminara po kognitivnoj lingvistike. Tambov. 1, 62-65.

Pimenova, M.V. (2007). Metodologija konceptual’nyh issledovanij. In Antologija konceptov.Pod red. V.I. Karasika, I.A. Sternina. M.: Gnozis, 14-16.

Selіvanova, O. (2004). Narisi z ukrajins’koji frazeologіji (psihokognіtivnij ta etnokul’turnij aspekti). K. – Cherkasi: Brama.

Serebrennikov, B.A. (1988). Rol’ chelovecheskogo faktora v jazyke. Jazyk i myshlenie. M.: Nauka.

Tsapok, O.M. (2004). Movnі zasobi reprezentacіji konceptu KRASA v poezіji ukrajins’kih shіstdesjatnikіv: Avtoref. dis … kand. fіlol. nauk: 10.02.01 / Odes’kij nacіonal’nij unіversitet іm.. І.І. Mechnikova. Odesa.

Shtern, І.B. (1998). Vibranі topіki ta leksikon suchasnoї lіngvіstiki. K.: ArtEk.

Kratkij slovar’ kognitivnyh terminov (1996) / Kubrjakova E.S., Dem’jankov V.Z., Pankrac Ju.G., Luzina L.G. M.: Filologicheskij fakul’tet MGU im. M.V. Lomonosova.

Rudnev, V.V. (1997). Slovar’ kul’tury XX veka. M.: Agraf.

Selivanova, O. (2016). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediya. Poltava: Dovkillya-K.

Genius. – [Electronic resource]. – Mode of access: https://psychologydictionary.org/genius/

Genius. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.itseducation.asia/psychology/g.htm

Genius. – [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.britannica.com/topic/geniuspsychology


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Апресян Ю.Д. Значение и оттенок значения // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. – Т. XXXI. – Вып. 4 – М., 1974. – С. 320-330.

Болдырев Н.Н. Антропоцентричность языка с позиций разных культур // Материалы III Международной научной конференции «Филология и культура». – Тамбов: Издательство Тамбовского университета, 2001. – С. 15-20.

Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания, 1994. – №4. – С. 17-33.

Ивашкевич И.Н. О роли перцептивных признаков в процессах языковой категоризации // Международный конгресс по когнитивной лингвистике: Сб. мат-лов 26-28 сентября 2006 года. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2006. – С. 192-198.

Колегаєва І.М. Що нам показує картина світу: людський чинник ономасіологічних процесів / І.М. Колегаєва // Наукові записки НаУКМА. – Том 164. Філологічні науки (Мовознавство) – 2014. – С.8–11.

Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании языка. – М.: Наука, 1990. – 108 с.

Кравченко А.В. Язык и восприятие // Когнитивные аспекты языковой категоризации. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1996. – 160 с.

Кубрякова Е.С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора. Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. – С. 141-172.

Кухаренко В.А. Интерпретация текста: Учебник для студентов филологических специальностей. – 3-е изд., испр. – Одесса: Латстар, 2002. – 292 с.

Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 256 с.

Медведева А.В. Национально-культурный компонент языкового символа // Когнитивная семантика: Материалы Второй Междунар. шк.-семинара по когнитивной лингвистике. – Тамбов, 2000. – Ч.1. – С. 62-65.

Пименова М.В. Методология концептуальных исследований // Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – М.: Гнозис, 2007. – С. 14-16.

Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти). – К. – Черкаси: Брама, 2004. – 276 с.

Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление. – М.: Наука, 1988. – 247 с.

Цапок О.М. Мовні засоби репрезентації концепту КРАСА в поезії українських шістдесятників: Автореф. дис … канд. філол. наук: 10.02.01 / Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова. – Одеса, 2004. – 20 с.

Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. – К.: АртЕк, 1998. – 237 с.

Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. – М.: Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. – 248 с.

Руднев В.В. Словарь культуры ХХ века. – М.: Аграф, 1997. – 384 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Genius. – [Electronic resource]. – Mode of access: https://psychologydictionary.org/genius/

Genius. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.itseducation.asia/psychology/g.htm

Genius. – [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.britannica.com/topic/geniuspsychology

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.