DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.1(40).137061

ВИЗНАЧЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

В. В. Балабін

Анотація


Стаття присвячена аналізу кваліфікаційних вимог до військового перекладача на підставі нормативно-правових документів загальнодержавного рівня – законів, національної рамки кваліфікацій, класифікатора професій, кваліфікаційних характеристик професій, а також визначенню поняття «кваліфікація військового перекладача», що входить до базових одиниць категоріального апарата теорії військового перекладу.

Ключові слова


перекладознавство; військовий переклад; теорія військового перекладу; кваліфікаційні вимоги; кваліфікація військового перекладача

Повний текст:

PDF

Посилання


Balabin, V.V. (2002). Profesiina kompetentnist viiskovoho perekladacha. Movni i kontseptualni kartyny svitu. Vol. 7, 20-23.

Banman, P.P. (2015). Voennyj perevodchik: trebovaniya i kompetencii. Vestnik Permskogo nacional’nogo issledovatel’skogo politexnicheskogo universiteta. Vol. 2 (12), 106-112.

Bilous, N.P. (2017). Osoblyvosti profesiinoi diialnosti perekladachiv aviatsiinoi haluzi u suchasnykh umovakh. Retrieved from http://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/29394/1/-Osoblyvosti_profesiinoi_diialnosti_perekladachiv_aviatsiinoi_haluzi_u_such.pdf.

Drobit, I.M., Rak, N.V. (2013). Efektyvnist vykorystannia avtentychnykh veb-resursiv pry pidhotovtsi perekladachiv. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. Vol. 35(3), 106-112.

Kolodii, I.A. (2014). Rol mizhdystsyplinarnykh zv’iazkiv u formuvanni profesiinoi kompetentnosti maibutnikh perekladachiv. Retrieved from http://er.nau.edu.ua:8080/-handle/NAU/10790.

Latyshev, L.K, Provotorov, V.I. (2001). Struktura i soderzhanie podgotovki perevodchikov v yazykovom vuze. 2-ed. – Moscow, NVI-TEZAURUS.

Matiusha, P.A. (2012). Suchasnyi stan profesiinoi pidhotovky ukrainskykh perekladachiv ta mozhlyvi shliakhy yii udoskonalennia. Movni i kontseptualni kartyny svitu. Vol. 41, 87-94.

Matsiuk, O.O. (2016). Formuvannia profesiinykh kompetentsii maibutnikh perekladachiv. Retrieved from http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6105/1/7.pdf.

Min’yar-Beloruchev, R.K. (1999). Kak stat’ perevodchikom? Moscow, Gotika.

Nelyubin, L.L. (2008). Tolkovyj perevodovedcheskij slovar’, 5-ed. Moscow, Flinta, Nauka.

Romanenko, N.M., Shagardinova, E. (2017). Metodologicheskie osnovy professional’noj podgotovki voennyx perevodchikov. Izvestiya Yuzhnogo federal’nogo universiteta. Pedagogicheskie nauki. Vol. 4, 28-33.

Svitlychna, O.R. (2012). Pro evoliutsiiu perekladatskoi profesii ta riznovydy spetsializatsii perekladacha z urakhuvanniam spetsyfiky zastosuvannia dvostoronnoho poslidovnoho perekladu. Mova i kultura. Vol. 15(5), 371-377.

Skyba, K.M. (2008). Psykholoho-pedahohichni umovy rozvytku linhvistychnoho myslennia maibutnikh perekladachiv (Doctoral dissertation). Khmelnytskyi.

Tixonova, E.V., Belov, D.N. (2015). Professional’naya kompetentnost’ voennogo perevodchika (na materiale kitajskogo yazyka). Molodoj uchenyj. Vol. 14, 525-528. Retrieved from https://moluch.ru/archive/94/20889.

Cvilling, M.Ya. (1998). Professional’nye trebovaniya k lichnosti perevodchika i obuchenie perevodu. Informacionno-kommunikativnye aspekty perevoda. Nizhnij Novgorod, 141-150.

Tsviak, L.V. (2003). Problemy pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv-prykordonnykiv zi spetsialnosti pereklad. Retrieved from https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/10492/1/-Tsviak.pdf

Cherednychenko, O.I. (2007). Problemy movnoi y perekladatskoi osvity v Ukraini. In O.I. Cherednychenko, Pro movu i pereklad. – Kyiv, Lybid, 124-134.

Cherednychenko, O.I. (2007). Skladovi profesiinoi kompetentsii perekladacha. In O.I. Cherednychenko, Pro movu i pereklad. – Kyiv, Lybid, 230-237.

Shatalova, N.S. Professional’naya podgotovka voennyx perevodchikov: lingvodidakticheskij aspekt . Vestnik Moskovskogo instituta gosudarstvennogo upravleniya i prava. Vol. 16, 123-127.

Shorin, E.K. (2017). Problemy razvitiya professional’noj kompetentnosti voennyxperevodchikov. Integracionnye processy v nauke v sovremennyx usloviyax. In 3 Vol., 120-123.

Yankovets, A.V. (2005). Pidhotovka maibutnikh perekladachiv zasobamy informatsiinokomunikatsiinykh tekhnolohii u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh. (Doctoral dissertation). Khmelnytskyi.

Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. Retrieved from https://jobs.ua/ukr/dkhp.

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (2014). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 18.08.2014, Vol. 63, P. 7, Art. 1728, Act code 73423/2014. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show-/1556-18/print1520598473571353.

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» (2017). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 06.10.2017, Vol. 78, P. 7, Art. 2392, Act code 87438/2017. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print1511442813317168.

Nakaz Ministerstva osvity i nauky «Pro zatverdzhennia form dokumentiv pro vyshchu osvitu (naukovi stupeni) derzhavnoho zrazka ta dodatkiv do nykh, zrazka akademichnoi dovidky» 12.05.2016. (2016). Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0551-15.

Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia ta zatverdzhennia kvalifikatsiinykh kharakterystyk» 31.05.2017 (2017). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 29.08.2017. Vol. 67, P. 119, Art. 2016, Act code 86882/2017. Retrieved from http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/z0784-17/print.

Natsionalna ramka kvalifikatsii. Dodatok do Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy 1341, 23.11.2011 «Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii». (2011). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy 06.01.2012. Vol. 101, P. 15, Art. 3700, Act code 59774/2011. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12.

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy: «Klasyfikator profesii» DK 003:2010 (2010). Kyiv,Vydavnytstvo «Sotsinform». Retrieved from https://hrliga.com/index.php?module=normbase&op=view&id=433.)

Natsionalnyi osvitnii hlosarii: vyshcha osvita (2014). 2nd ed. Kyiv, Vydavnychyi dim Pleiady.

Perekladach. In Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. Retrieved from https://jobs.ua/ukr/dkhp/articles-123.

International Standard Classification of Occupations: ISCO-08 (2012). International Labour Office, Geneva: ILO.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Балабін В.В. Професійна компетентність військового перекладача // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К., 2002. – №7. – С. 20-23.

Банман П.П. Военный переводчик: требования и компетенции. – Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. – 2015. – № 2 (12). – С. 106-112.

Білоус Н.П. Особливості професійної діяльності перекладачів авіаційної галузі у сучасних умовах. – 2017. – С. 1-4. –http://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/29394/1/-Особливості_професійної_діяльності_перекладачів_авіаційної_галузі_у_суч.pdf

Дробіт І.М., Рак Н.В. Ефективність використання автентичних веб-ресурсів при підготовці перекладачів //Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – №. 35, вип. 3. – С.106-112.

Колодій І.А. Роль міждисциплінарних зв’язків у формуванні професійної компетентності майбутніх перекладачів. – 2014. http://er.nau.edu.ua:8080/-handle/NAU/10790.

Латышев Л.К, Провоторов В.И. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе: Уч.-метод. пос. – 2-е изд. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 136 с.

Матюша П.А. Сучасний стан професійної підготовки українських перекладачів та можливі шляхи її удосконалення // Мовні і концептуальні картини світу: зб. статей КНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. – Т. 41. – С. 87-94.

Мацюк О.О. Формування професійних компетенцій майбутніх перекладачів. – 2016. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6105/1/7.pdf

Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? – Москва: Готика, 1999. – 176 с.

Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – 5-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 320 с.

Романенко Н.М., Шагардинова Е. Методологические основы профессиональной подготовки военных переводчиков // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2017. – № 4. – С. 28-33.

Світлична О.Р. Про еволюцію перекладацької професії та різновиди спеціалізації перекладача з урахуванням специфіки застосування двостороннього послідовного перекладу // Мова і культура. – 2012. – № 15, т. 5. – С. 371-377.

Скиба К.М. Психолого-педагогічні умови розвитку лінгвістичного мислення майбутніх перекладачів: дис. – Хмельницький, 2008. – 163 с.

Тихонова Е.В., Белов Д.Н. Профессиональная компетентность военного переводчика (на материале китайского языка) // Молодой ученый. – 2015. – №14. – С. 525-528. – URL: https://moluch.ru/archive/94/20889.

Цвиллинг М.Я. Профессиональные требования к личности переводчика и обучение переводу // Информационно-коммуникативные аспекты перевода: Сборник научных  трудов. – Нижний Новгород, 1998. – С. 141-150.

Цвяк Л.В. Проблеми підготовки військових фахівців-прикордонників зі спеціальності “переклад”. – 2003. – URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/10492/1/-Tsviak.pdf

Чередниченко О.І. Проблеми мовної й перекладацької освіти в Україні // Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007. – С. 124-134.

Чередниченко О.І. Складові професійної компетенції перекладача // Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007. – С. 230-237.

Шаталова Н.С. Профессиональная подготовка военных переводчиков: лингводидактический аспект // Вестник Московского института государственного управления и права. – 2016. – № 16. – С. 123-127.

Шорин Е.К. Проблемы развития профессиональной компетентности военных переводчиков // Интеграционные процессы в науке в современных условиях. – Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 3 частях. – 2017. – С. 120-123.

Янковець А.В. Підготовка майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у вищих військових навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Янковець Андрій Володимирович. - Хмельницький, 2005. – 190 с.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – URL: https://jobs.ua/ukr/dkhp.

Закон України «Про вищу освіту». – Офіційний вісник України від 18.08.2014 – 2014 р., № 63, стор. 7, стаття 1728, код акта 73423/2014. – URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1520598473571353.

Закон України «Про освіту». – Офіційний вісник України від 06.10.2017 – 2017 р., № 78, стор. 7, стаття 2392, код акта 87438/2017. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print1511442813317168.

Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» № 525 від 12.05.2016 (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 701 від 22.06.2016). – URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0551-15.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.05.2017 № 918 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик». Офіційний вісник України від 29.08.2017 — 2017 р., № 67, стор. 119, стаття 2016, код акта 86882/2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0784-17/print.

Національна рамка кваліфікацій // Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій». – Офіційний вісник України від 06.01.2012 – 2011 р., № 101, стор. 15, стаття 3700, код акта 59774/2011. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12.

Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327. – К.: Видавництво «Соцінформ», 2010. (Із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2017 року № 1744. URL: https://hrliga.com/index.php?module=normbase&op=view&id=433.)

Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В.М. Захарченко, С.А. Калашнікова, В.І. Луговий, А.В. Ставицький, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.

Перекладач // Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. URL: https://jobs.ua/ukr/dkhp/articles-123.

International Standard Classification of Occupations: ISCO-08 / International Labour Office. – Geneva: ILO, 2012. – xi+422 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.