DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.1(40).137059

ЛАКУНИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ГУМОР: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Т. О. Анохіна, І. К. Кобякова, С. О. Швачко

Анотація


У статті розглядається питання лакунікону в ендозоні лексико-семантичного поля ГУМОР (ЛСПГ) англомовного дискурсу (об’єкт дослідження). Предметом дослідження є виявлення активних та маргінальних груп (синсет) однойменної категорії, метазнаків міжжанрових лакун гумору, іронії, сатири. Матеріалом лексикографічного експерименту слугував тлумачний аутентичний словник та джерела когерентних висловлень із художніх текстів. В ідеалізованій моделі ЛСПГ об’єкт дослідження представлений у статусі емоційно-мислительної категорії когнітивного, афективного ґатунку, ознак, за якими препаруються мовленнєві акти та комунікативної доброзичливості. Активна група гуморикону позначена позитивною конотацією, маргінальна структура – позитивно-негативним симбіозом, що маркує спроможність трансмісії гумору в інші жанри (іронії та сатири) в процесі фрактального запозичення ознак вихідного жанру. Розпізнання онтології лакун відбувається шляхом димензіонального виміру недискрентних величин – понять та їх базових метазнаків. Під лакуніконом розуміємо феномен пропуску, який розкривається вічними законами розвитку мови та її підсистем. Лакунарність зобов’язана дії факторів культурем, лінгворем, архаїзмів, неологізмів, семантичних модифікацій, ментальних синкрет та омовленню стилістичними засобами. Лакунарність проявляється в усіх модусах мови та когнітивній діяльності. У статті спрацьовує комплексний підхід до референтів, онтогносеологічна ідентифікація об’єктів детермінується їх природою. Термінологізація та детермінологізація метазнаків лакунікону діє за принципом ad pro toto (мікросистема мови маркується за тенденціями макросистеми – мови). Актуальність роботи перегукується із топікальністю сьогоденних проблем, емпатією учених, дослідників до живого мовлення, когнітивної діяльності, проблем лакунарності в науковій картині світу. Лакунікон спрацьовує таким чином в усіх жанрах, дискурсах, його потенція залежить від інтенції адресанта та природи релевантних об’єктів. Для лакунікону спільним є відсутність лексичного оформлення при чинній семантизації – представленості семи без лексеми. Гумор не знає границь, він генерується в конситуаціях слів, словосполучень та висловлень. Перспективним є осмислення ознак міжжанрового гуморикону у різних дискурсах мови.

Ключові слова


лакунікон; лексикографічний аналіз; димензіональний вимір; гуморикон; лема; алоніми

Повний текст:

PDF

Посилання


Anoxina, T. O. (2012). Linhvokohnityvni poshuky leksychnyx lakun. In Filolohichni traktaty. Naukovyj zhurnal. Sumy: Vyd-vo SumDU, 2012. Tom 4‘2012, № 4. 5–9. I

Kobyakova, I. K. (2007). Kreatyvne konstruyuvannya vtorynnyx utvoren” v anhlomovnomu xudozhn”omu dyskursi: monohrafiya. Vinnycya : Nova knyha.

Kolehaeva, Y. M. (2011). PEREDVYZHENYE po VODE kak smisloobrazuyushhyj pryznak anhloyazichnoho LSP “vodnoe transportnoe sredstvo”. In /Naukovyj visnyk Volyns”koho nacional”noho universytetu im. Lesi Ukrayinky. Luc”k, 2011. № 3: Filolohichni nauky. Movoznavstvo, Ch. 2. 144–149.

Korol”ova, A. V. (2014). Kohnityvna linhvokomparatyvistyka: vid rekonstrukciyi pramovnyx form do rekonstrukciyi struktur svidomosti. In Visnyk KNLU. Seriya Filolohiya. Tom 17. №2. 94–100.

Manakin, V. N. (2004). Sopostavytel”naya leksykolohyya. K. : Znannya.

Shvachko, S. O. (2001).Verbalizaciya humoru v tekstax riznyx zhanriv. In Naukovi zapysky Akademiyi nauk vyshhoyi shkoly Ukrayiny. Vypusk tretij. Kyiv: Khreshhatyk. 56–63.

Shvachko, S. O. (2018). Humor yak linhvo-kohnityvna katehoriya naukovoyi kartyny svitu. In Ukrayina i svit: dialoh mov ta kul”tur: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi, 11 – 13 kvitnya 2018 roku. K. : Vyd. centr KNLU. 374–376.

Anokhina, T. (2013). The Linguistic Lacunicon: Cognitive Mapping in Schemes and Terms. In Journal of Education Culture and Society, Fundacja Pro Scientia Pultica, no. 1. 166-174. DOI: 10.15503/jecs20131-166-174.

Miles, Franklin. My brilliant career. New York. 1981.

Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English (1958). Ed. A. S. Hornby, E. V. Gatenby, H. Wakefield. – London : Oxford University Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анохіна Т. О. Лінгвокогнітивні пошуки лексичних лакун // Філологічні трактати. Науковий журнал / гол. ред. О. Г. Ткаченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2012. Том 4‘2012, № 4. – С. 5–9. I

Кобякова І. К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному художньому дискурсі : монографія. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 128 с.

Колегаева И. М. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ по ВОДЕ как смыслообразующий признак англоязычного ЛСП “водное транспортное средство” // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки; [редкол.: Г. Л. Аркушин та ін.] Луцьк, 2011. № 3: Філологічні науки. Мовознавство, Ч. 2. С. 144–149.

Корольова А. В. Когнітивна лінгвокомпаративістика: від реконструкції прамовних форм до реконструкції структур свідомості // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Том 17. №2. 2014. – С. 94–100.

Манакін В. Н. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004. – 326 с.

Швачко С. О. Вербалізація гумору в текстах різних жанрів. – Наукові записки Академії наук вищої школи України. Випуск третій. – Київ : Хрещатик, 2001. – С. 56–63.

Швачко С. О. Гумор як лінгво-когнітивна категорія наукової картини світу // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 – 13 квітня 2018 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2018. – C. 374–376.

Anokhina, T. The Linguistic Lacunicon: Cognitive Mapping in Schemes and Terms. In Journal of Education Culture and Society, Fundacja Pro Scientia Pultica, no. 1, 2013. P. 166-174. DOI: 10.15503/jecs20131-166-174.

Miles Franklin. My brilliant career. – New York, 1981. – 267 p.

Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English / Ed. A. S. Hornby, E. V. Gatenby, H. Wakefield. – London : Oxford University Press, 1958. – 1527 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.