Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Керівництво для авторів

Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів

Основний текст статті містить такі компоненти:

Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання).

Методи дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).

Результати та обговорення (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).

Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).

Технічне оформлення тексту статті

Поля: нижнє, верхнє – 2 см; ліве – 3 см, праве – 1,5 см.
Редактор: МS Word.
Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5.
Текст набирається без переносів.

Стаття подається за такою СТРУКТУРОЮ:
УДК (по лівому краю)
НАЗВА СТАТТІ (по центру)
Ім’я та прізвище автора (по центру)
Вчене звання, науковий ступінь, посада (по центру)
Місце роботи, поштова адреса установи, E-mail, ORCID  та / або ResearcherID автора (по центру)
Анотації та ключові слова українською, англійською мовами (кожна по 1800 знаків (230-250 слів)
Ключові слова (5-8 слів чи словосполучень).
Текст статті.

Список літератури.

References.

 

Першою наводиться анотація мовою, якою написана стаття. Перед анотаціями українською, англійською мовами розміщується назва статті, прізвище автора та інформація про нього відповідною мовою.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) нумеруються у межах статті і супроводжуються підмалюнковими підписами, наприклад: Рис.1. Графік залежності показника a від показника bЦифровий матеріал може оформлюватись у таблиці, які теж нумеруються в межах статті і супроводжуються назвою над таблицею по центру.

Окремі слова латиницею, що включені в кириличний текст, а також ілюстративні приклади виділяються курсивом, наприклад: Д. Артрідж свого часу запропонував термінопоняття “culturally and ideologically situated reader”.  Приклади, що складаються більше, ніж з одного речення, виокремлюються у абзац та друкуються із відступом 10-15 мм від лівого берегу. У разі наявності перекладу ілюстративної цитати він друкується з таким саме відступом.

Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті статті

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела подаються відповідно до стилю (APA) з використанням дужок, наприклад: (Залевська, 2005). Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку (Залевська, 2005: 125). У списку літератури обов’язково мають міститися всі наукові джерела, прізвища авторів яких згадуються в тексті статті.

Вимоги до оформлення списку літератури

Список літератури оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016). Список літератури не нумерується та друкується 12 кеглем, міжрядковий інтервал 1.

References оформлюється відповідно до міжнародного стандарту APA (American Psychological Association (APAStyle), що можна зробити на сайтах автоматичного формування посилань:

References не нумеруються та друкуються 12 кеглем, міжрядковий інтервал 1

Онлайнові транслітератори:

За наявності у цитованих джерелах DOIданий цифровий ідентифікатор зазначається у відповідному посиланні.

Перевірити наявність DOI можна на сайті https://www.crossref.org/

Окремим файлом надаються дані про автора:

1) прізвище, ім’я, по-батькові (українською мовою згідно паспорту),

2) науковий ступінь,

3) вчене звання,

4) статус аспіранта, докторанта, пошукача (в разі наявності такого),

5) місце роботи і посада,

6) номер телефону, адреса, e-mail.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.