DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2014.2(33).41479

Реалізація мовних тактик у текстах релігійно-популярного дискурсу

О. О. Черхава

Анотація


У статті уточнено дефініцію релігійно-популярного дискурсу; охарактеризовано варіантні параметри ідентифікації релігійно-популярного дискурсу; скласифіковано тексти релігійно-популярного дискурсу за інваріантно (релігійно-агітаційним і релігійно-інформаційним характером)-варіантними параметрами.


Ключові слова


релігійно-популярний дискурс; ядерні критерії; інваріантно-варіантні параметри

Повний текст:

PDF

Посилання


Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста / Ю.М. Лотман // Вестник Тарт. государственного университета. Филология: [уч.записки] / [ ред. Н. В. Брагинская]. – Тарту: Изд. Тарт ГУ, 1981. – №515 – С. 3–7.

Петрова Н.Г. О некоторых особенностях заглавий поэтического дискурса акмеистов/ Н.Г. Петрова // Вестник Томского государственного университета. Филология: [cб.науч. тр. ] / [ ред. А. А. Ляпкова]. – Томск: Изд. ТГУ, 2012. – №10(125) – С. 180–183.46.

Черхава О. О. Дефініції місіонерського дискурсу крізь призму суміжних понять теологічної лінгводискурсології / О. О. Черхава // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія / [гол. ред. А. В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013 – Т. 16. – № 1. – C. 122–133.

Черхава О. О. Дискурсивна композиція релігійного тексту (на матеріалі англо-, німецько- україно- та російськомовних календарних релігійних путівників) / О. О. Черхава // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : [зб. наук. пр.] / М-во освіти

і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка / [відп. ред. Н. М. Корбозерова]. – К. : Логос, 2013. – Вип. 24. – C. 415–429.

Черхава О. О. Концептуальне формування науково-термінологічного поля поняття “релігійний дискурс” у контексті становлення теолінгвістики / О. О. Черхава // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія / [гол. ред. А. В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Т. 16. – № 2. – C. 133–141.

Черхава О. О. Ядерні критерії та інваріантно-варіантні параметри ідентифікації релігійно-популярного дискурсу / О. О. Черхава // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія / [гол. ред. А. В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014 – Т. 17. – № 1. – C. 196 –205

Черхава О. О. Сопоставительный анализ дискурсивной композиции буклета международного религиозного фестиваля и календарного религиозного путеводителя (на материале англо-, немецко-, украино- и русскоязычных текстов) / О. О. Черхава // Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : сб. ст. [по материалам ХХ Международной заочной научно-практической конференции]. – М.: Изд-во “Международный центр науки и образования”, 2014. – №1 (20). – С. 172–177.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.