КОМУНІКАТИВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ ЖІНКИ-ДЕТЕКТИВА НА ПІДОЗРЮВАНОГО У ЗЛОЧИНІ (на матеріалі сучасного англомовного детективного дискурсу)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.2(49).268196

Ключові слова:

детективний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, маніпулювання, провокування, попередження, погроза, шантаж, вмовляння, лестощі, обдурювання

Анотація

Стаття присвячена висвітленню результатів дослідження комунікативної стратегії маніпулювання і комунікативних тактик, які її реалізують. Дослідження комунікативних стратегій і тактик привертає увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. Актуальність вивчення стратегій і тактик обумовлена наявністю різних точок зору з цього питання і, як результат, неоднозначністю розуміння їх сутності. Пропонована стаття є спробою встановити механізм маніпулятивного впливу, створюваного жінкою-детективом на опитуваних під час розлідування злочину. Матеріалом дослідження слугували англомовні детективні романи, в яких об’єктом вивчення обрано персонажне мовлення: допити жінкою-детективом свідків та підозрілих. Предметом дослідження є комунікативні тактики, якими послуговуються жінки-детективи для створення маніпулятивного впливу на допитуваних. Метою розвідки є когнітитивно-прагматичний аналіз комунікативних тактик, якими послуговуються жінки-детективи для створення маніпулятивного впливу на опитуваних. Дослідження ґрунтується на загальнонаукових та спеціальних лінгвістичних методах: метод синтезу й аналізу, метод спостереження, описовий метод, прагмалінгвістичний метод, когнітивний метод та контекстуально-інтерпретаційний аналіз. Основні результати дослідження. Спостереження над комунікативними ситуаціями опитування жінкою-детективом — персонажем художнього детективного дискурсу — підозрюваних та свідків дозволили встановити класифікацію комунікативних стратегій і тактик, якими вона послуговується. В результаті проведенного дослідження можна стверджувати, що однією із комунікативних стратегій, до яких звертається жінка-детектив, є стратегія маніпулювання. Вона експлікується комунікативними тактиками провокування, попередження, погрози, шантажу, лестощів, а також тактикою неправдивої самопрезентації. Кожна з цих тактик маркована певними лексичними, синтаксичними та стилістичними засобами мови. Вміння контролювати комунікативний процес та коригувати свої мовленнєві дії на певних етапах діалогу видаються ключовими задля досягнення комунікативної мети жінки-детектива. Перспективою подальших досліджень є вивчення просодії маніпулятивного впливу на реципієнта у художньому кінодискурсі. 

Посилання

Бигунова Н. А. Похвала, комплимент и лесть как тактики реализации стратегии интимизации общения. Записки з романо-германської філології. 2020. № 1 (44). Одеса. С. 14–22.

Бігунова Н. О. Позитивна оцінка як засіб маніпуляції співрозмовником (на матеріалі англомовного літературного художнього дискурсу). Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія Германістика та міжкультурна комунікація. 2019. № 2. C. 217–226.

Борисенко Н. Д. Менасивна комунікативна поведінка персонажів британської драми: гендерний аспект. Мовні і концептуальні картини світу. збі наук. пр. Київ. 2014. № 47 (1). С. 123–130.

Войцехівська Н. Засоби вираження погрози в українському конфліктному діалогічному дискурсі. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Київ. 2014. С. 17–30.

Грачев Г. В., Мельник И. К. Манипулирование личностью: Организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. Москва: Книга по Требованию, 2013. 236 с. (Електронний ресурс:http://www.evartist.narod.ru/text3/72.htm)

Денисюк Е. В. Манипулятивное речевое воздействие : коммуникативнопрагматический аспект. Дис. … канд. филол. наук 10.02.01. Екатеринбург, 2003. 200 c.

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. S-e. Москва: Издательство ЛКИ, 2008. 288 с.

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Москва : Едиториал УРСС, 2003. 284 с.

Иссерс О. С., Плотникова, О. А. Речевая провокация как коммуникативная стратегия (на материале текстов интервью). Культура народов Причерноморья, 2007. № 110. C. 223–226.

Клюев Е. В. Речевая коммуникация: учебное пособие для университетов и вузов. Москва : Изд-во ПРИОР., 2002. 315 с.

Копнина Г. А. Речевое манипулирование : учебное пособие. Москва : Флинта. 2008. 176 с.

Кусаева Е. Э. Языковые характеристики лингвокультурного типажа «женщина-детектив» (на материале детективных рассказов агаты кристи из серии «Мисс Марпл»). Северо-Осетинский государственный университет, 2013. С. 75–78 (Електронний ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovyeharakteristiki-lingvokulturnogo-tipazha-zhenschina-detektiv-na-materialedetektivnyh-rasskazov-agaty-kristi-iz-serii-miss/viewer)

Неустроев К. С. Способы выражения побуждения и воздействия. Дис. … канд. филол. наук. 10.02.19. Ростов-на-Дону, 2008. 185 с.

Никодимова А. Д. Шантаж как феномен деструктивной коммуникации. Автореф. канд. филол. наук. 10.02.19. Тверь, 2019. 179 с.

Николаев Д. Д. Детектив. Литературная энциклопедия терминов и понятий. Москва: НПК “Интелфак”, 2001. 799 с.

Степанов В. Н. Провокативный дискурс социально-культурной коммуникации. СПб. : роза мира, 2003. 263 с.

Тытюк А. К. Писательницы детективных романов и их женские персонажи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2014. № 3. С. 236–242

Чуйко Г. В., Чаплак Я. В., Гайсонюк Н. А. Особливості самопрезентації студентів-психологів. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Київ. 2014. Том. Х., № 26. С. 851–865.

Шейнов В. П. Скрытое управление человеком (Психология манипулирования). М.: Издательства: АСТ, Харвест, 2006. 357 с.

Юшковець І. А. Комунікативні стратегії і тактики в політичному дискурсі канцлерів ФРН (на матеріалі урядових заяв і політичних виступів) : автореф. дис.... канд. філол. наук. 10.02.04. Донецьк, 2008. 23 с.

Хлаповська Т. Г. Тактики та прийоми самопрезентації в діловому спілкуванні. Наукові студії із соціальної та політичної психології. Київ, 2011. № 29. С. 127– 134.

Eylon Y., Heyd D. Flattery. Philosophy and Phenomenological Research. 2008. № 77 (3). 685–704.

King Paul E. Compliance-Gaining Strategies, Communication Satisfaction, and Willingness to Comply. Communication reports. 1994. Volume 7, No. 2. P. 99–108.

Sayers, Dorothy L. Introduction. In: Sayers, Dorothy L. The Omnibus of Crime. New York: Harcourt, Brace. 1929. pp. 9–47.

Schoenfeld B. Women Writers Writing about Women Detectives in Twenty-First Century America. The Journal of Popular Culture. 2008. Vol. 41, No. 5,.. pp. 836–853.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16

Номер

Розділ

Статті