СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ «КІТ» (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Автор(и)

  • Л. Р. Коккіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1410-9061
  • А. В. Млинчик Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6167-4162
  • І. С. Щетнік Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.2(49).268193

Ключові слова:

фразеологізм, зоонім, культурний компонент, структура, семантика

Анотація

Стаття присвячена вивченню структурно-семантичних особливостей французьких, англійських і українських фразеологізмів з компонентом «кіт». Фразеологізми є важливим прошарком будь-якої мови, які функціонують як у розмовному, так і в літературному її варіантах, наповнюючи новим змістом. Наукові досягнення у вивчені фразеології окремих мов дають підставу увиразнювати у ній наявність різних універсалій, а звідси постає можливість виділити явища загальної фразеології. Саме з цього погляду дана робота розглядає теоретичні основи загальної фразеології як невід’ємної частини систем окремих мов. Одним із джерел збагачення літературної мови виражально-зображальними можливостями є національне ідіоматичне надбання, зокрема, зоосемічні фразеологічні одиниці. У статті розглянуто актуальний стан доробок в царині сучасної філології щодо поняття фразеологізму, особливостей функціонування фразем із компонентом-зоонімом на матеріалі сучасних французької, англійської та української мов. Здійснений компаративний аналіз варіативності утворення та структурно-семантичної дивергенції досліджуваних одиниць з компонентом «кіт» доводить, що включення зоонімів до складу фразеології свідчить про важливу роль тварин у загальній інтерпретаційній картині світу, що визначається традиційною моделлю переносу якостей тварин на людину і навпаки. Проведене дослідження базується, зокрема, на класифікації фактичного матеріалу за граматичними ознаками, що дозволяє чітко усвідомити сходження та розбіжності формування відповідних фразем. Нечисленні праці вітчизняних та зарубіжних мовознавців у цій галузі, присвячені, переважно, загальному вивченню анімалізмів усіх класів. Однак, вони не відображають повною мірою роль таких представників фауни, як кіт, у створенні мовної ідентичності нації. На сьогодні бракує комплексних праць, які простежували б структурно-семантичні особливості функціонування зоонімів у складі фразеологічних одиниць на матеріалі кількох мов, що засвідчує актуальність нашої розвідки. 

Посилання

Багана Ж. Д., Еркова Н. К. Вариативность фразеологических единиц: дис. … д-р филол. наук: 22.02.20. 2011. URL: http://dspace.Variativnost.pdf

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Москва. 2001. 416 с.

Важеніна О. Г. Авторська трансформація загальнонародних фразеологізмів у химерній прозі Є. Гуцала: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Донецьк, 2018. URL: http://abstracts.donnu.edu.ua/art1

Гладка В. В. Лінгвокультурологічний підхід у вивченні фразеологізмів французької мови. Науковий вісник Ужгородського університету. 2016. URL: https://dspace.uzhnu.pdf

Горбач О. В. Використання зоонімів для створення сатиричного ефекту. 2015. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/pdf

Денисова А. С. Явище варіантності та синонімії у фразеології: дис. … д-р філол. наук. 2015. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/2015_40_17.pdf

Долбіна К. Д. Когнітивні аспекти функціонування зоонімічних пропріальних одиниць: дис. … канд. філол. наук: «Загальне мовознавство». Київ, 2015. URL: https://www.twirpx.com/file/2996540/

Панченко Е. И. Фразеологизмы с компонентом-зоонимом в украинском и английском языках. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. 2014. У 66 т. Т. 27. Ч. 1. С. 111–114.

Руснак В. І. Тропотвірні особливості зоосемічних фразем в англійській та українській мовах. Вісник Закарпатського державного університету. 2019. Вип. 16. URL: http://nbuv.gov.ua/pdf

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / авт.уклад. Селіванова О. О. Полтава: Довкілля-К., 2006. 716 с.

Claire N. Une approche phraséodidactique des constructions verbales figées pour apprenants de franзais langue étrangиre. Madrid. 2015. URL: https://eprints.ucm.es/33810/1/T36602.pdf

Drouin P. Term extraction using non-technical corpora as a point of leverage. Département de linguistique et de traduction. Université de Montréal. 2003. URL: http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/Terminology_2003.pdf

Gläser R. The stylistic potential of phraseological units in the light of genre analysis. In Anthony Paul Cowie (ed.), Phraseology: Theory, analysis, and applications. Oxford University Press, 1998. P. 125–143

Le Roux De Lincy. Le livre des proverbes franзais. Seconde édition. Revue, corrigée et augmentée. Paris. 1859. P. 168–315. URL: https://gallica.bnf.fr//texte

Tcholpane A. D. Les particularités des locutions phraséologiques avec l’élément animalistique dans la langue franзaise: дис. … канд. філол. наук: 10.02.05. Kyiv. 2019.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16

Номер

Розділ

Статті