ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ IT-ФАХІВЦЯМИ ТА ФАХІВЦЯМИ В ОБЛАСТІ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Г. П. Кузнєцова Державний університет інтелектуальних технологій та зв'язку, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.1(48).259810

Ключові слова:

сленг, он-лайн мова, терміни, IT фахівці

Анотація

У цій статті розглядається комп'ютерний сленг англійської мови, який застосовується як IT-фахівцями різних компаній, так й іншими користувачами комп'ютерів, які використовують англійську мову як міжнародну мову віртуальних комунікацій. Вивчення цього явища, на наш погляд, має безсумнівний інтерес, і з практичної точки зору, оскільки розвиток інформаційного суспільства, у якому ми живемо, багато в чому обумовлений домінуванням інформаційної сфери діяльності. Сучасний фахівець у галузі IT-технологій повинен володіти широким діапазоном знань та умінь, особливо англійською он-лайн мовою, саме тому предметом нашого дослідження став комп'ютерний сленг як складова частина англійської он-лайн мови. Створення сленгу англійської он-лайн мови нами розглянуто з точки зору як користувача, для якого англійська мова є рідною, так і користувача, для якого англійська мова не є рідною, що призвело до значної кількості абревіатур та скорочень в англійській он-лайн мові. Ми провели аналіз 105 зразків сленгу, застосовуючи найчастіше використовувану класифікацію Виноградової В.М. за ознакою утворення сленгового терміну – пряма транслітерація англійського слова зі збереженням значення, або фонетичного та граматичного викривлення англійського слова, а також використання омонімів літературної мови, використання складноскорочених слів, акронімів, ідіоматичних слів та виразів, визначили частотність застосовуваних термінів за зазначеною вище класифікацією он-лайн мови. Аналіз найчастіше вживаних сленгових слів показує, що сленг значною мірою впливає на швидкість роботи IT-фахівця, що вкрай важливо для швидкого реагування на загрози, що виникають, наприклад, як в області IT сфери, так і кібербезпеки. У зв’язку з цим необхідно зазначити, що новизна статті полягає у тому, що у новому, інформаційному суспільстві створений та розвивається новий вид соціального індивідуума, що живе з урахуванням нових, інформаційних цінностей. Нові технології викликають до життя необхідність підготовки IT- фахівців, які досконало володіють Інтернет-англійською мовою, у тому числі його сленгом, скороченнями та абревіатурами, що застосовуються в Інтернет-спільноті сьогодні. Адже володіння сленгом не лише підвищує швидкість роботи фахівця, а й впливає на якість його роботи.

Посилання

Белл Д. Социальные рамки информационного общества. Новая технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича. М.: Знание, 1986. С. 330.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / пер. с англ. 2-ое изд., испр. и доп. М.: Academia, 2004. С. 498.

Виноградова Н. В. Компьютерный сленг и литературный язык: проблемы конкуренции (Исследования по славянским языкам). Сеул, 2001. № 6. С. 203-216.

Виноградова Т. Ю. Специфика общения в Интернете. Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект. Казань, 2004. С. 63-67. URL: http://www.philology.ru/linguistics1/vinogradova_t-04.htm (дата звернення: 20.10.2021)

Гончаренко А.Б. Виртуальная языковая среда и ее особенности. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 16 (6). С. 20 ̶ 23. ̶ URL: https://research-journal.org/languages/virtualnaya-yazykovaya-sreda-i-ee-osobennosti/ (дата звернення: 20.10.2021).

Керпатенко Ю. Комп’ютерний інтержаргон в умовах глобалізації. Науковий часопис університету імені М. П. Драгоманова, 3, 2009. С. 59–63.

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Канон-Пресс-Ц, 2003. С. 42.

Пройдаков Э.М., Теплицкий Л.А. Фрагмент первого издания «Англо-русского толкового словаря по информационной безопасности», 2020. URL: https://www.infosystems.ru/library/glossary/slovar-terminov-po-informatsionnoy-bezopasnosti/ (дата звернення: 25.10.2021).

Русско-американский словарь терминов и определений в сфере информационной безопасности. URL: https://www.digital.report/cybersecurity-terminology/ (дата звернення: 23.10.2021).

Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації. Черкаси: Видавництво Чабаненко Ю.А., 2011. 350 с.

Словарь терминов и список аббревиатур кибербезопасности URL: https://www.andreyolegovich.ru/edu/physics/physdict.php (дата звернення: 20.10.2021).

Словник української мови: в 11 т. Том 9, 1978. С. 350. URL: http://sum.in.ua/s/slengh#:~:text (дата звернення: 15.10.2021)

Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики. Новая технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича. М.: Знание, 1986. С. 392 – 409. URL: https://studfile.net/preview/6063999/ (дата звернення 15.10.2021).

Щур І.І. Українськомовний комп'ютерний сленг: формування і функціонування : автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут філології. К., 2006. 20 с.

Adams M. Slang people’s poetry. N.Y.: Oxford University Press. 2009. 257 p.

Alexander H. The story of our language. New York, 1962. 208 p.

Amari J. Slang lexicography and the problem of defining slang. The Fifth International Conference on Historical Lexicography and Lexicology. Oxford, 2010. 11 p. URL: https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:fd2d4042-0f65-4037-bfd3-230c6193bc1d (дата звернення: 15.10.2021).

IT Slang Dictionary URL: http://www.softpanorama.org/Bulletin/Humor/softpanorama_it_slang_dictonary.shtml (дата звернення: 29.10.2021).

Masuda Y. The Informational Society as Post-Industrial Society. World Future Society. 1981. P.33.

Mencken H.L. The American language. An inquiry into the development of English in the United States. New York: Alfred A Knopf, 2006. 651 p.

Partridge E. Slang To-Day and Yesterday. London, 1960. 215 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА