ОБРАЗ ГОДУВАННЯ У ДЗЕРКАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ. Стаття 2

Автор(и)

  • І. М. Колегаєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.1(48).259809

Ключові слова:

густаторна ідіома, образ їжі, фразеологічні одиниці

Анотація

Стаття продовжує цикл публікацій, присвячений фразеологічній презентації образу їжі в англійській і українській мовах. Із фразеологічних словників кожної мови було виокремлено загальну вибірку густаторних ідіом, які реалізують когнітивні моделі: (а) ХТОСЬ СПОЖИВАЄ ЩОСЬ (ЯКОСЬ) і (б) ХТОСЬ ГОДУЄ ЧИМОСЬ (КОГОСЬ). В попередній статті порівняльному аналізу підлягали фразеологічні одиниці (ФО), які ословлюють компонент їжа, (а) те, що споживається (з'їдається чи випивається) і (б) те, чим годують, частують, у фразеологічних одиницях двох неспоріднених мов. На даному етапі дослідження розглядались ФО, що відбивали фактологічно первинну стадію цього процесу (б) ХТОСЬ ГОДУЄ ЧИМОСЬ (КОГОСЬ). При цьому дія ГОДУЄ піддавалась розщепленню іще на дві стадії: готування їжі (cooking) і частування їжею (feeding). Аналізована вибірка становила 144 ФО англійської мови і 107 ФО української мови, які було вилучено із фразеологічних словників цих двох мов. Наша мета полягала у тому, щоб показати, як подібні процеси усвідомлюються і образно переосмислюються людським загалом в кожній із етнічних спільнот: що їх об’єднує, а що розрізнює. Спільною для обох культур виявилась дуже мала частка проаналізованих одиниць (5 ФО). Натомість було встановлено значні розбіжності в лексичному наповненні і образному переосмисленні досліджуваних фразеологізмів, які переважно зумовлені культурними особливостями становлення і розвитку англомовного і україномовного етносів. Негативно оцінні дії між людьми, що образно відображені ФО кожної із мов, свідчать про персонально орієнтовну вісь ворожнечі у представників української спільноти на противагу соціально неприйнятним практикам поведінки у англосаксонської спільноти (посваритись, побити когось VS підробити бухгалтерські документи, обманути партнера по бізнесу). Українцям також притаманне загострене неприйняття нещирості у людських стосунках (9 ФО), англомовна вибірка таких одиниць не містить.

Посилання

Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. 2004. URL: http://koob.ru

Колегаєва І.М. Образ їжі у дзеркалі англійської і української фразеології. Записки з романо-германської філології. Вип.2 (47), Одеса: 2021. С. 63-80.

Краснобаєва-Чорна Ж.В. Лінгвофраземна аксіологія: парадигмально-категорійний вимір: монографія. – 2-е вид. випр. і доп. Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2016. 416 с.

Маслова В.А. Язык и человек: лингвокультурологическое введение в теорию человека. Человек. Язык. Культура: сборник научных статей. Киев: Издательский дом Д.Бураго, 2013 (Часть 1). С. 118-128.

А.Маслоу. Мотивация и личность (пер. с англ.) Maslow, A. H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row. 1970.

Моисеева С. А., Волошкина И.А. О когнитивной природе метафоры во фразеологическом пространстве. Вісник Харьківського національного університету імені В.Н.Каразина, 2009, № 848. С. 6-14.

Приходько Г.І. Категорія оцінки в контексті зміни лінгвістичних парадигм: монографія. Запоріжжя: Кругозір, 2016. 200 с.

Радзієвська Т.В. Здоров’я в світі людини: цінність vs ресурс Мова. Людина. Світ: До 70-річчя професора М.Кочергана. Збірник наукових статей / Відп. ред. Тараненко О.О. Київ: Вид.центр КНЛУ, 2006. С.163-169.

Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): Монографія. К.- Черкаси: Брама, 2004. 276 с.

Селіванова О.О. Світ свідомості в мові. Монографічне видання. Черкаси: Ю. Чабаненко, 2012. 488 с.

Стефанский Є.Є. Отражение первобытного ритуала в славянских культурах. Человек. Язык. Культура: сборник научных статей. Киев: Издательский дом Д.Бураго, 2013. (Часть 1). С.436-441.

Maslow A. A Theory of Human Motivation. Psychological Review. 50 (4), 1943.

Словник фразеологізмів української мови / В.Білоножко, І.Гнатюк, В.Детчук, Н.Неровня, Т.Федоренко. Київ: Наукова дкмка, 2003.

Book of Idioms from A to Z. URL: https://www.easypacelearning.com/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА