АНГЛОМОВНИЙ КОНЦЕПТ HAIR ЯК ФРАГМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Автор(и)

  • Н. М. Мікава Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.2(47).245941

Ключові слова:

картина світу, концепт, лексико-семантична група, hair

Анотація

Стаття присвячена розглядові особливостей вербалізації концепту HAIR / ВОЛОССЯ в англійській мові Мета роботи полягає у розглядові структури англомовного концепту HAIR як фрагмента англомовної картини світу. Основна увага приділена аналізові мовного втілення даного концепту у професійному варіанті картини світу англомовного соціуму. Зазначена мета дослідження зумовила використання таких загальних методів аналізу, як описовий і метод спостереження, аналіз та індуктивне узагальнення, які в цілому дали можливість систематизувати і представити об'єктивну лінгвістичну класифікацію обробленої фактографічної бази. Серед спеціальних методів обробки лінгвістичного матеріалу використовуємо компонентний, дефініційний і концептуальний аналіз, а також контекстуально-інтерпретаційний та кількісний методи. Досліджуваний англомовний концепт HAIR є фрагментом концептуальної картини світу, що відбивається у мовній картині світу, а саме в трьох її фрагментах, вербалізованих конституентами лексико-семантичних груп, виокремлених за соматичною ознакою. Це такі групи, як head hair, facial hair, body hair. Проведений аналіз мовного і мовленнєвого матеріалу показав, що структура aнглoмoвнoгo кoнцeпту HAIR є трьoхкoмпoнeнтним утвoрeнням, щo склaдaється з ядрa, приядeрнoї зoни тa пeрифeрії. Дo ядрa кoнцeпту HAIR в прoфeсійній кaртині світу віднoсяться тaкі кoнцeптуaльні oзнaки як тілeсність, стaть, структурa тa рoзвитoк. Дo приядeрнoї зoни нaлeжaть oбєктивні кoнцeптуaльні oзнaки, a сaмe: здoрoв’я, вік, зaхист. Пeрифeрія кoнцeпту склaдaється із прoфeсійнoї, рeлігійнoї тa сoціaльнo-групoвoї сoціaльнo-ідeнтифікуючих функцій. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розгляді виокремлених аспектів вербалізації аналізованого концепту на матеріалі англомовного художнього мовлення та професійного дискурсу.

Посилання

Selіvanova, O. (2006). Suchasna lіngvіstika: termіnologіchna enciklopedіja. Poltava: Dovkіllja-K.

Sherrow, V. (2006). Encyclopedia of hair: a cultural history. Westport, Conn.: Greenwood Press.

New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language (1993). Danbury.

The Oxford English Reference Dictionary (1996). Second Edition. Oxford – New York. Elle. URL: http: // www.elle.com Esquire. URL: http://www.esquire.co.uk

Harper’s Bazaar. URL: http: // www.harpersbazaar.com

History of hair. URL: http://thehistoryofthehairsworld.com/hair_mythology.html

Maxim. URL: http://www.maxim.com

Medical dictionary. URL: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА