ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ САТИРИЧНИХ МЕТОДІВ У БРИТАНСЬКОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234407

Ключові слова:

сатира, сатиричні методи, метафоричний сатиричний метод, метонімічний сатиричний метод, інтертекстуальність, сатурація, атенуація, заперечення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню лінгвопрагматичних засобів реалізації сатиричних методів у британському медійному дискурсі. Матеріалом дослідження стали статті британського сатиричного журналу Private Eye за 2019-2020рр. Метою дослідження є визначення лінгвопрагматичних засобів реалізації сатиричних методів у британському медіадискурсі в межах дискурсивного підходу до визначення сатири. Актуальність дослідження сатири зумовлена необхідністю отримання поглиблених знань про сатиричні методи у британському медійному дискурсі. В ході дослідження застосувалися методи дискурс-аналізу та функціонально-прагматичний аналіз. На основі дискурсивного підходу до визначення сатири. визначено суть поняття «сатиричні методи» за методологією П. Сімпсона та виділено дві категорії сатиричних методів - метафоричний сатиричний метод та метонімічний сатиричний метод. Окреслено основні техніки текстової організації в межах метафоричного та метонімічного сатиричних методів, зокрема, визначено, що метафоричний метод реалізується за допомогою інтертекстуальності, в основі якої лежить принцип поєднання різних концептуальних доменів. Встановлено, що до інтертекстуальних засобів реалізації метафоричного сатиричного методу належать трансформовані цитати, алюзії, стилізації, пастиш, та прецедентні феномени. Метонімічний сатиричний метод охоплює техніки сатурації, атенуації та заперечення. Визначено, що сатурація реалізується за допомогою повторів, стилістичної несумісності, використання високого стилю мови та термінології, жаргонізмів, сленгу та навіть вульгаризмів. До лінгвістичних засобів атенуації відносимо недокодування, евфемізми, літоти та перифраз. Засобами реалізації техніки заперечення виступають неозначені займенники, заперечна частка «not», прислівник «never» та лексеми, які імплікують заперечення. Перспективами подальших розвідок є дослідження співвідношення між об’єктом сатири та прототипними лінгвопрагматичними засобами реалізації сатиричних методів у британському медіадискурсі.

Посилання

Бистров, Я. В. Метафоризація функціонального світу в автобіографічному ессе Джуліана Барнса “Nothing to Be Afraid Of”. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: зб. наук. праць. 2013 №. 20. С.158-162.

Зикун Н. І. Сатирична публіцистика Наддніпрянщини в інформаційному просторі України: становлення, розвиток, жанрово-тематичні форми: дис.… д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00. 04, Львів, 2016.

Кульчицька О. О., Романів М. О. Іронія Оґдена Неша. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2017. № 67. С. 170–173. DOI: 10.25264/2519-2558-2017-67-170-173

Огуй О. Д. Засоби зв’язності тексту та дискурсу в комунікативному просторі (на прикладі кількісної репрезентації когезії в романах Е. М. Ремарка) Іноземна Філологія. 2011. №123. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/view/402/404 (дата звернення 25.04.2021).

Сабадаш (Плисак) Д. В Метафоричне осмислення медичних терміноконцептів у художній комунікації (на матеріалі англійської мови). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. 2015. С. 266-269.

Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США: текстуальний і дискурсивний аспекти : дис. …докт. філол. наук. : спец. 10.02.04 ; Київський національний університет імені Тараса Шевченкаю Київ, 2010. 519 с.

Харченко О. В Феномен комічного у комунікативному просторі США : монографія. Київ : МП Леся, 2014. 460 с. Солецький О. М. Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну : монографія. ІваноФранківськ : «Лілея-НВ», 2018. 400 с.

Швайко Д. С. Засоби відтворення семантики заперечення у сучасному англомовному художньому дискурсі. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя : зб. наук. пр. Філологічні Науки. Ніжин, 2014. C. 274-277.

Шонь О. Б Специфіка функціонування алюзій як засобу реалізації іронії в американській малій прозі. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2009. № 20. С. 743-746.

Юрчишин В. М. Характеризація контекстуальної інформації та її роль під час інтерпретації сатири. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ELLIC 2020, Івано-Франківськ. 2020. С. 107-109.

Юрчишин В. М. Роль контекстуальних ресурсів в інтерпретації сатиричних висловлень у Британському медійному дискурсі: лінгвопрагматичний підхід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2020. № 46, том 2. С.206-210. DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2020.46-2.49.

Юрчишин В. М. Засоби реалізації структурних елементів сатири за методологією П. Сімпсона (на матеріалі Британського медіадискурсу) Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021.Том 32 (71) №1. С. 233-239.

Blynova I. A. The Parameters of Speech Genre Implementation in the Black Humour Discourse. Journal of Language and Linguistic Studies. 2021№17 Special Issue 2, Р. 1230-1242.

Bystrov Y., Petryna O., Matton M. Double Negation in English and Ukrainian: a View from Cognitive Linguistics and a SLA Context. Studies about Languages, 2018. Issue 33. P. 17-32. DOI: 10.5755/j01.sal.0.33.20886

Lemke, J. Ideology, intertextuality, and the notion of register. In Benson & Greaves (Eds.). 1985. Р. 275–294.

Simpson P. On the discourse of satire: Toward a stylistic model of satirical humor. Amsterdam, The Netherlands : John Benjamins Publishing Company, 2003. P. 256.

Velykoroda Y. Conceptual Metaphorisation through Precedent-Related Phenomena in Media Discourse. Studies about Languages, 2019. Issue 34. P. 32-45. DOI https://doi.org/10.5755/j01.sal.0.34.22088.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА