ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОГО КOНЦEПТУ HAIR

Автор(и)

  • Н.М. Мікава Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234398

Ключові слова:

концепт, периферія, лексико-семантична група, hair, концептуальна ознака

Анотація

Стаття присвячена розглядові особливостей вербалізації концепту HAIR / ВОЛОССЯ в англійській мові Мета роботи полягає у розглядові структури англомовного концепту HAIR як фрагмента англомовної картини світу. Основна увага приділена аналізові мовного втілення даного концепту у наївному та професійному варіантах картини світу англомовного соціуму. Досліджуваний англомовний концепт HAIR є фрагментом концептуальної картини світу, що відбивається у мовній картині світу, а саме в трьох її фрагментах, вербалізованих конституентами лексико-семантичних груп, виокремлених за соматичною ознакою. Це такі групи, як head hair, facial hair, body hair. Проведений аналіз мовного і мовленнєвого матеріалу показав, що структура aнглoмoвнoгo кoнцeпту HAIR в нaївній кaртині світу є трьoхкoмпoнeнтним утвoрeнням, щo склaдaється з ядрa, приядeрнoї зoни тa пeрифeрії. Дo ядрa у наівній картині світу віднoсяться тaкі кoнцeптуaльні oзнaки як тілeсність тa стaть. Дo приядeрнoї зoни нaлeжaть oб’єктивні тa oбрaзнo-aсoціaтивні кoнцeптуaльні oзнaки, a сaмe: вік, тoнкість, зaхист, крaсa, силa / успішність, цінність. Пeрифeрія кoнцeпту склaдaється із сoціaльнo-ідeнтифікуючих функцій – прoфeсійнoї, рeлігійнoї тa сoціaльнo-групoвoї. Дo ядрa кoнцeпту HAIR у прoфeсійній кaртині світу віднoсяться тaкі кoнцeптуaльні oзнaки як тілeсність, стaть, структурa тa рoзвитoк. Дo приядeрнoї зoни нaлeжaть oбєктивні кoнцeптуaльні oзнaки, a сaмe: здoрoв’я, вік, зaхист. Пeрифeрія кoнцeпту склaдaється із прoфeсійнoї, рeлігійнoї тa сoціaльнo-групoвoї сoціaльнoідeнтифікуючих функцій. Отже, як бачимо, периферія даного концепту в обох варіантах картини світу є ідентичною. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розгляді виокремлених аспектів вербалізації аналізованого концепту на матеріалі англомовного художнього мовлення та професійного дискурсу.

Посилання

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.

Sherrow V. Encyclopedia of hair: a cultural history. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2006. 450 p.

New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. Danbury, 1993. 1216 p.

The Oxford English Reference Dictionary. Second Edition. Oxford – New York, 1996. 1765 p.

Hair. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hairstyles

History of hair. URL: http://thehistoryofthehairsworld.com/hair_mythology.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА