СВІТ ТЕКСТУ У ПОЕЗІЯХ МАЙКЛА СВОНА: ЧИТАЦЬКИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • О. О. Кульчицька Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна https://orcid.org/0000-0002-9992-8591
  • І.В. Малишівська Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна https://orcid.org/0000-0002-5544-5889

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234396

Анотація

Стаття присвячена питанню ролі елементів світу тексту у процесі інтерпретації поетичного твору читачем. За теорією світу тексту, розробленою П. Уертом і Дж. Ґевінс, будівельні елементи на позначення суб’єктів, об’єктів, часових і темпоральних відношень, елементи на позначення їх характеристик (означальні), а також на позначення подій, дій і станів дозволяють читачу вибудувати власний світ тексту – інтерпретувати художній твір. Наше дослідження проводилося на матеріалі верлібрових віршів сучасного британського лінгвіста і поета Майкла Свона. Особливістю його поезій є високий ступінь референтності по відношенню до матеріального світу: елементи тексту на позначення суб’єктів, об’єктів, темпоральних і часових відношень часто домінують у вербальному контексті творів. Вони є характерною ознакою віршів як наративного, так і метафоричного планів. Значущість цих елементів підсилюється у випадку відсутності експліцитно вираженого висновка або авторської оцінки явища, що описується. У результаті дослідження нами виявлені такі типи будівельних елементів світу тексту у поезіях Майкла Свона: одиниці на позначення Бога як надприродної субстанції, людей, істот, географічних об’єктів, матеріальних об’єктів, природних об’єктів і явищ, наукових об’єктів і понять, феноменів духовного світу людини, елементів, що вказують на темпоральні і просторові відношення; проаналізована також їх взаємодія з означальними елементами світу тексту. У сукупності вони відіграють роль своєрідної ілюстрації таких тем у творах Майкла Свона, як буття, божественне начало, людина в соціально-історичному контексті, психологія людини, її стосунки з природою, творчий процес. Крім того, мімезисне відображення реальної дійсності надає поезії Майкла Свона виразного емоційного забарвлення. Проведений у рамках дослідження міні-експеримент засвідчив необхідність подальшого розвитку навичок інференційної інтерпретації поезії у студентів-філологів.

Посилання

Василишин І. Образ Рільке у творчості Богдана Кравціва. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Т. 1, № 32. С. 79–85. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/32.214477

Ковалів Ю. І. Літературознавча енциклопедія. У двох томах. Т. 2. Київ : Акад., 2007. 624 с.

Кравченко Н.О. Псалми як особливий різновид молитовних текстів. Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (39). 2017. С. 44–54. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2017.2(39).118613

Настасюк Ю. С. Сакральні домінанти в поезії Ліни Костенко. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. 2013. Серія : Філол. науки., № 4.12. С. 161–164.

Нікольченко Т. М., Лук’янець К. С. Основні труднощі та особливості перекладу художнього віршованого тексту. Нова філологія. 2020. Т. 2. С. 78–82. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135-2020-80-2-12

Починок Ю. М. Українська експериментальна поезія кінця ХХ – початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст. Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2015. 216 с.

Строкаль О. М. Рослинний світ у поезії Олексія Довгого. Studia Linguistica. 2019. № 14. С. 147–157. DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2019.14.147-157

Castiglione D. Difficulty in poetry: A stylistic model. Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, 2019. 386 p.

Cross-cultural reader response to original and translated poetry: An empirical study in four languages / A. Chesnokova et al. Comparative Literature Studies. Vol. 54, no. 4. P. 824–849. DOI: https://doi.org/10.5325/complitstudies.54.4.0824

Eva-Wood A. L. Thinking and feeling poetry: Exploring meanings aloud. Journal of Educational Psychology. 2004. No. 96(1). P. 182–191. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.1.182

Fedorova O. Fusion of arts in jazz poetry. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2020. No. 20. P. 11–16. DOI: https://doi.org/10.31891/2415-7929-2020-20-2

Gavins J. Text world theory: An introduction. Edinburgh : Edinburgh University Press Ltd, 2007. 224 p.

Gavins J., Lahey E. World building in discourse. World building: discourse in the mind / ed. by J. Gavins, E. Lahey. London and New York, 2016. P. 1–13.

Karbashevska O. English folk ballads collected by Cecil James Sharp in the Southern Appalachians: Genesis, transformation and Ukrainian parallels. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2014. Vol. 1. No. 2,3. P. 79–85. DOI: https://doi.org/10.15330/jpnu.1.2-3.79-85

Nenadić F., Vejnović D., Marković S. Subjective experience of poetry: Latent structure and differences between experts and non-experts. Poetics. 2019. Vol. 73. P. 100–113. DOI: https://doi.org/10.1016/j.poetic.2018.11.005

Svensson C. The Construction of Poetic Meaning: A developmental study of symbolic and nonsymbolic strategies in the interpretation of contemporary poetry. Poetics. 1987. Vol. 16, issue. 6. P. 471–503. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-422X(87)90014-3

Swan M. When they come for you. Folkestone, Kent : The Frogmore Press, 2006. 50 p.

Swan M. The shapes of things. Devon, UK : Oversteps Books Ltd, 2011. 52 p.

Werth P. Text worlds: Representing conceptual space in discourse. New York: Pearson Education Inc, 1999.

References:

Vasylyshyn, I. (2020). Obraz Rilke u tvorchosti Bohdana Kravtsiva. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk., 1(32), 79–85. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/32.214477

Kovaliv, Y. I. (2007). Literaturoznavcha entsyklopediia. U dvokh tomakh (Vol. 2). Kyiv: Akademiia.

Kravchenko, N. O. (2017). Psalmy yak osoblyvyi riznovyd molytovnykh tekstiv. Zapysky z romanohermanskoi filolohii, 1(39), 44-54. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2017.2(39).118613

Nastasiuk, Y. S. (2013). Sakralni dominanty v poezii Liny Kostenko. Naukovyi Visnyk Mykolaivskoho Derzhavnoho Universytetu Imeni V. O. Sukhomlynskoho., (4.12), filol. nauk, 161-164.

Nikolchenko, T. M., & Luk’ianets, K. S. (2020). Osnovni trudnoshchi ta osoblyvosti perekladu khudozhnoho virshovanoho tekstu. Nova Filolohiia, 2, 78-82. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135-2020-80-2-12

Pochynok, Y. M. (2015). Ukrainska eksperymentalna poeziia kintsia XX – pochatku XXI stolittia: Tekst, kontekst, intertekst. Ternopil: Navch. kn. – Bohdan.

Strokal, O. M. (2019). Roslynyi svit u poezii Olesia Dovgogo. Studia Linguistica, 14, 147-157. DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2019.14.147-157

Castiglione, D. (2019). Difficulty in poetry: A stylistic model. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Chesnokova, A., Zyngier, S., Viana, V., Jandre, J., Rumbesht, A., & Ribeiro, F. (2017). Cross-cultural reader response to original and translated poetry: An empirical study in four languages. Comparative Literature Studies, 54(4), 824-849. DOI: https://doi.org/10.5325/complitstudies.54.4.0824

Eva-Wood, A.L. (2004). Thinking and feeling poetry: Exploring meanings aloud. Journal of Educational Psychology, 96(1), 182–191. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.1.182

Fedorova, O. (2020). Fusion of arts in jazz poetry. Aktualni Problemy Filolohii ta Perekladoznavstva, (20), 11-16. DOI: https://doi.org/10.31891/2415-7929-2020-20-2

Gavins, J. (2007). Text world theory: An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Gavins, J., & Lahey, E. (2016). World building in discourse. In J. Gavins & E. Lahey (Eds.), World building: Discourse in the mind (pp. 1-13). London and New York: Bloomsbury Academic.

Karbashevska, O. (2014). English folk ballads collected by Cecil James Sharp in the Southern Appalachians: Genesis, transformation and Ukrainian parallels. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University., 1(2,3), 79-85. DOI: https://doi.org/10.15330/jpnu.1.2-3.79-85

Nenadić, F., Vejnović, D., & Marković, S. (2019). Subjective experience of poetry: Latent structure and differences between experts and non-experts. Poetics, 73, 100-113. DOI: https://doi.org/10.1016/j.poetic.2018.11.005

Svensson, C. (1987). The Construction of Poetic Meaning: A developmental study of symbolic and non-symbolic strategies in the interpretation of contemporary poetry. Poetics, 16(6), 471-503. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-422X(87)90014-3

Swan, M. (2006). When they come for you. Folkestone, Kent: The Frogmore Press.

Swan, M. (2011). The shapes of things. Devon, UK : Oversteps Books Ltd.

Werth, P. (1999). Text worlds: Representing conceptual space in discourse. New York: Pearson Education Inc.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА