ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ТОНІ МОРРІСОН «ПІСНЯ СОЛОМОНА»

Автор(и)

  • І.М. Думчак Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3491-6960
  • І.П. Зварун Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234395

Ключові слова:

трансформація, переклад, перекладацькі лексичні трансформації, лексичний елемент, адекватність перекладу, мова оригіналу, мова перекладу

Анотація

У статті проаналізовані лексичні трансформації у перекладі роману Тоні Моррісон «Пісня Соломона». Висвітлено основні типи лексичних трансформацій, що застосовуються при перекладі з англійської на українську. Також запропоновано визначення терміну «перекладацькі трансформації» на основі аналізу теоретичних досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Згадано три концепції, за якими закріпився термін “трансформація”. Багатоаспектний характер висвітленого питання дав можливість навести причини використання лексичних трансформацій і чому трансформації є цінними для перекладачів. Аналіз проведено на основі класифікації, розробленої Я. Рецкером. На думку відомого дослідника, існує сім видів трансформацій: конкретизація значень, диференціація значень, узагальнення значень, смисловий розвиток, антонімічний переклад, цілісне перетворення та компенсація втрат у процесі перекладу. Описано кожен із методів і представлені приклади трансформацій у процесі перекладу аналізованого художнього твору. Незважаючи на велику кількість праць, що висвітлюють це питання, проблема перекладу прозових текстів залишається актуальною. Існує потреба систематизувати та вивчити типи лексико-граматичних трансформацій, що використовуються при перекладі літературних текстів, на практиці. Лексичні трансформації становлять собою відхилення від прямих словникових відповідників. Лексичні перетворення в основному спричинені тим, що обсяг лексичних одиниць мови оригіналу та мови перекладу не збігається. Таким чином, нами визначено поняття лексичних трансформацій і їх класифікації. Зазначено, що через наявність розбіжностей у синтаксичних і морфологічних структурах англійської та української мов при перекладі широко використовуються лексичні трансформації. Серед лексичних трансформацій при перекладі твору Тоні Моррісон найчастотнішими є узагальнення, конкретизація, компенсація, антонімічний переклад.

Посилання

Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. Москва: Международные отношения, 1975. 240 с.

Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста [для институтов и факультетов иностранных языков]: Учебное пособие, 3-е изд., стереотип. М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. 224 с.

Виноградов В. С. Ввeдeниe в пeрeводовeдeниe (общиe и лeксичeскиe вопросы) Москва: Изд-во института общ. и срeд. образования РАО, 2001. 224 с.

Карабан В. І. Пeрeклад англійської наукової і тeхнічної літeратури. Граматичні труднощі, лeксичні, тeрмінологічні та жанрово-стилістичні проблeми. Вінниця: Нова книга, 2004. 576 с.

Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. 608 с.

Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. Москва : Высш. шк., 1990. 253 с.

Король О. Пісня Соломона: Роман / Пер. з англ. Післямова Т. Денисова. К.: Юніверс, 2006. 376 с.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Москва, 2007. 238 с.

Morrison Toni. Song of Solomon. London: Random House. 1995. 364 p.

References

Barhudarov, L.S. (1975). Yazyik i perevod: Voprosyi obschey i chastnoy teorii perevoda. Moskva: Mezhdunarodnyie otnosheniya.

Brandes, M.P., Provotorov, V.I. (2001). Predperevodcheskij analiz teksta [dlja institutov i fakul'tetov inostrannyh jazykov]: Uchebnoe posobie. M.: NVI-TEZAURUS.

Karaban, V. I. (2004). Pereklad anhliiskoi naukovoi i tekhnichnoi literatury. Hramatychni trudnoshchi, leksychni, terminolohichni ta zhanrovo-stylistychni problemy. Vinnytsia: Nova knyha.

Karaban, V.I., Meis, Dzh. (2003). Pereklad z ukrainskoi movy na anhliisku movu. Vinnytsia: NOVA KNYHA.

Komissarov, V.N. (1990). Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspektyi).: ucheb. dlya in-tov i fak. inostr. yaz. Moskva: Vyisshaya shkola.

Korol, O. (2006). Pisnia Solomona: Roman/Per. z anhl. Pisliamova T. Denysova. K.: Yunivers.

Morrison, Toni (1995). Song of Solomon. London: Random House.

Recker, Ja.I. (2007). Teorija perevoda i perevodcheskaja praktika. Moskva.

Vinogradov, V.S. (2001). Vvedenie v perevodovedenie (obshhie i leksicheskie voprosy) Moskva: Izd-vo instituta obshh. i sred. obrazovanija RAO.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА