РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗ-СХЕМИ КОНТЕЙНЕР З ОРІЄНТАЦІЄЮ ВСЕРЕДИНІ-ЗОВНІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Автор(и)

  • Я.В. Бистров Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6549-8474
  • Л.В. Теслюк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234393

Ключові слова:

образ-схема, концептуальна метафора, концептуалізація, контейнер

Анотація

.

У статті висвітлено параметри образної концептуалізації сукупності знань про світ і розкрито лінгвокогнітивну специфіку метафоричної концептуалізації образ-схеми КОНТЕЙНЕР з орієнтацією ВСЕРЕДИНІ-ЗОВНІ в англомовному художньому тексті. У статті доведено, що в основі процесу концептуалізації в межах образ-схеми КОНТЕЙНЕР лежить поняття “viewing metaphor”, запропоноване Р. Ленекером, що пов’язане з досвідом людини, який виходить із її здатності бачити і сприймати об’єкти в полі свого зору. Метафоричні розширення образ-схеми КОНТЕЙНЕР дозволяють концептуалізувати різні сфери дійсності, адже встановлюють відношення між доменом-джерелом (концептом, що виходить з фізичного досвіду людини) та доменом-ціллю (абстрактним поняттям). В ході аналізу новели Доріс Лессінг “To Room Nineteen” вдалося виявити концептуальні метафори, структуровані образ-схемою КОНТЕЙНЕР з відповідними доменами, які вербалізуються прийменниками in, inside, into, out, прикметниками inner, filled, full тощо. Були виділені домінантні поняттєві домени: ДІМ, КІМНАТА, САД, ШЛЮБ, ТІЛО, КІМНАТА В ГОТЕЛІ. Методом інтерпретаційного аналізу визначено, що концептуальні метафори ДІМ є В’ЯЗНИЦЯ, ШЛЮБ є В’ЯЗНИЦЯ та ТІЛО є В’ЯЗНИЦЯ беруть участь в утворенні метафор ЖИТТЯ є В’ЯЗНИЦЯ, СМЕРТЬ є ЗВІЛЬНЕННЯ, які також структуруються образ-схемою КОНТЕЙНЕР. На співвідношення цільових доменів ДІМ, ШЛЮБ, ТІЛО та домену-джерела В’ЯЗНИЦЯ вказують такі лексеми та вислови: “freedom”, “living out prison sentence”, “prisoner”, “never being free”, “she felt even more caged”, “forbade”, “barred”. Крім того, смерть головної героїні твору описана як процес занурення в темну річку. Як наслідок, згідно з метафорою СМЕРТЬ є ЗВІЛЬНЕННЯ, образ річки у творі стає символом свободи. Таким чином, вищезгадані концептуальні метафори розкривають проблему жертвування жінкою власної ідентичності заради сімейного життя. На прикладі головної героїні новели бачимо, що така проблема призводить до самогубства.

Посилання

Бистров Я. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики: монографія. Київ; Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2016. 320 с.

Потапенко С. Вітчизняна когнітивна лінгвістика: від аналітичного до інтеграційного вивчення мови. Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія: колективна монографія. Переяслав-Хмельницький; Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. С. 159-169.

Bilyk О., Pyliachyk N. Metaphorisation of Brexit in Modern Political Discourse. Advanced Education. 2018. No. 10. P. 118-126. DOI: 10.20535/2410-8286.127267

Bystrov Ya. Fractal Metaphor LIFE IS A STORY in Biographical Narrative. Topics in Linguistics. 2014. No.14(1). P. 1-8. DOI: 10.2478/topling-2014-0007

Evans V. A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. 240 p.

Goshylyk N. “Small is Beautiful” in the English Mass Media Texts on Sustainable Development. AAA – Arbeiten aus Anglistic und Amerikanistic. 2017. No. 48. P. 141-158.

Johnson M., Lakoff G. Why Cognitive Linguistics Requires Embodied Realism. Cognitive Linguistics. 2002. Vol. 13(3). P. 245-263.

Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1990. 614 p.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. Chicago: Chicago University Press, 1980. 193 p.

Langacker R. W. Cognitive Grammar: a Basic Introduction. New York: Oxford University Press, 2008. 562 p.

Langacker R.W. Grammar and Conceptualization. Berlin-New York: Mouton de Gruyter, 2000. 427 p.

Lessing D. To Room Nineteen. Stuttgart: Philip Reclam jun., 2010. 72 p.

Sinha C. The Cost of Renovating the Property: A Reply to Marina Rakova. Cognitive Linguistics. 2002. Vol. 13(3). P. 271-276.

References

Bystrov Ya. (2016). Anhlomovnyi biohrafichnyi naratyv u vymirakh kohnityvnoi linhvistyky i synerhetyky: monohrafiia. Kyiv; Ivano-Frankivsk: Vydavets Kushnir H.M.

Potapenko, S. (2019). Vitchyzniana kohnityvna linhvistyka: vid analitychnoho do intehratsiinoho vyvchennia movy. Liudyno- y kulturoznavchi priorytety suchasnoho movoznavstva: napriamy,

tendentsii ta mizhdystsyplinarna metodolohiia: kolektyvna monohrafiia. Pereiaslav-Khmelnytskyi; Kremenchuk: PP Shcherbatykh O. V., 159-169.

Bilyk, О., Pyliachyk, N. (2014). Metaphorisation of Brexit in Modern Political Discourse. Advanced Education. 2018. No. 10. P. 118-126. DOI: 10.20535/2410-8286.127267

Bystrov, Ya. (2014). Fractal Metaphor LIFE IS A STORY in Biographical Narrative. Topics in Linguistics. No.14(1), 1-8. DOI: 10.2478/topling-2014-0007

Evans, V. A. (2007). Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Goshylyk, N. (2017). “Small is Beautiful” in the English Mass Media Texts on Sustainable Development. AAA – Arbeiten aus Anglistic und Amerikanistic. No. 48, 141-158.

Johnson, M., Lakoff, G. (2002). Why Cognitive Linguistics Requires Embodied Realism. Cognitive Linguistics. 2002. Vol. 13(3), 245-263.

Lakoff, G. (1990). Women, Fire and Dangerous Things. Chicago; London: The University of Chicago Press.

Lakoff, G., Johnson, M. (1980). Metaphors We Live by. Chicago: Chicago University Press.

Langacker, R.W. (2008). Cognitive Grammar: a Basic Introduction. New York: Oxford University Press.

Langacker, R.W. (2000). Grammar and Conceptualization. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

Lessing, D. (2010). To Room Nineteen. Stuttgart: Philip Reclam jun.

Sinha, C. (2002). The Cost of Renovating the Property: A Reply to Marina Rakova. Cognitive Linguistics. Vol. 13(3), 271-276.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА