DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218223

ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В ГАЗЕТНОМУ МАКРОТЕКСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Л. В. Терехова, О. О. Драгомирецький, Н. В. Степанюк, О. О. Калінюк

Анотація


Стаття присвячена дослідженню функціонування прецедентних феноменів у газетному  макротексті. Газетний макротекст — велике комунікативне утворення, що складається з сукупності газетних публікацій, які висвітлюють одну й ту саму тему, оприлюднені у низці послідовних номерів одного газетного видання, характеризуються узгодженістю авторських позицій та утворюють комунікативну єдність. Утворення окремими газетними публікаціями цілісної структури з єдиним смисловим стрижнем здійснюється як за рахунок внутрішніх факторів (зображеного в тексті денотативного простору, що формується навколо таких параметрів, як час, простір, людина), так і завдяки зовнішнім факторам комунікації (автор, читач, актуальна референтна ситуація, прецедентна референтна ситуація). Матеріалом дослідження слугували два корпуси статей на тему «Епідемія ящура» та  «Повінь у Великобританії», які висвітлювали кризові ситуації для читачів англомовного  періодичного видання Sunday Telegraph та друкувалися відповідно у 2001 та 2014 роках,  загальним обсягом 108 текстів. Мета дослідження - визначити роль прецедентних феноменів у побудові денотативного простору та часу газетного макротексту, що описує тривалу  кризову ситуацію. У часовій структурі газетного макротексту вирізняємо декілька планів: план теперішнього, майбутнього та минулого часу. План минулого часу складається з плану власне минулого часу та прецедентного минулого часу. У плані прецедентного минулого фігурують часові параметри подій, які не беруть участь у забезпеченні причинно-наслідкового зв'язку, але які є прецедентними, тематично спорідненими по відношенню до актуальних кризових подій та мають пояснювальну цінність. Просторові параметри, так само як і часові, є важливими  елементами досліджуваних прецедентних кризових ситуацій, за допомогою яких розбудовується денотативний простір макротексту. З одного боку, використання інформації про прецедентні події та ситуації має на меті заповнити інформаційні лакуни. З іншого боку, посилання на прецедентні феномени в межах денотативного простору  макротексту дає читачеві можливість інтерпретувати актуальну кризову ситуацію із застосуванням вже існуючого коду.

Ключові слова


газетний макротекст; прецедентний феномен; тривала кризова ситуація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bart, R. (1989). Izbrannye raboty. Semiotika. Pojetika. Moskva: Progress.

Bahtin, M. M. (1975). Voprosy literatury i jestetiki. M.: Hudozhestvennaja literatura.

Vartanova, O. A. (1994). Anglojazychnye toponimy i ih stilisticheskij potencial v pojezii: avtoref. dis. … kand. filol. nauk: 10.02.04. S-Pb.

Glushkova, T. V. (2008). Іdіostil' gazetnogo vidannja: avtoref. dis. ... kand. fіlol. nauk: 27.00.04. Kiїv.

Gudkov, D. B. (2003). Teorija i praktika mezhkul'turnoj kommunikacii. M.: ITDGK «Gnozis». Zhenett, Zh. (1982). Palimpsesty: literatura vo vtoroj stepeni. M.: Nauch. mir.

Zhenett, Zh. (1998). Figury. V 2-h tomah, T. 1. M.: Izd.-vo im. Sabashnikovyh.

Kolehaieva, I. (2012). Tekst i mehatekst yak chleny yedynoi komunikatyvnoi rodyny. Linhvistyka XXI stolittia: novi doslidzhennia ta perspektyvy / NAN Ukrainy. Tsentr naukovykh doslidzhen i vykladannia inozemnykh mov. Kyiv: Lohos, 170 – 178.

Krasnyh, V. V. (2002). Jetnopsiholingvistika i lingvokul'turologija: kurs lekcij. M.: ITDGK «Gnozis».

Kristeva, Ju. (1995). Bahtin, slovo, dialog i roman. Vestnik MGU. Ser. 9. Filologija, №1, 97-124.

Lazutina, G. V. (2001). Osnovy tvorcheskoj dejatel'nosti zhurnalista: Uchebnik dlja vuzov. M.: Aspekt Press.

Loshakov, A. G. (2008). Sverhtekst: semantika, pragmatika, tipologija: avtoref. dis. d-ra filol. nauk: 10.02.01. Kirov.

Pochepcov, G. G. (2001). Teorija kommunikacii. M.: Refl-buk. K.: Vakler.

Terekhova, L. V. (2015). Gazetnyj makrotekst: edinstvo kategorij VREMJA, PROSTRANSTVO, CHELOVEK v publikacijah o krizisnoj situacii (na materiale anglojazychnoj periodiki): diss. … kand. filol. nauk: 10.02.04. Odessa.

Toporov, V. N. (2003). Peterburgskij tekst russkoj literatury: Izbrannye trudy. Sankt-Peterburg: Iskusstvo – SPB.

Filippov, A. F. (2004). Konstruirovanie proshlogo v processe kommunikacii: teoreticheskaja logika sociologicheskogo pohoda. Gumanitarnye issledovanija IGITI. M.: GU-VShJe. Vyp. 5 (12). Retrieved from https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216436012/WP6_2004_05.pdf

Bex, T. (2001). Variety of written English: texts in society: societies in text. London, New York: Routhledge.

Eco, U. (1996, November 12). From Internet to Gutenberg. A lecture presented by Umberto Eco. / The Italian Academy for Advanced Studies in America. Retrieved from http://joevans.pbworks.com/f/eco_internet_gutenberg.pdf.

Landow, G. (1994). What’s a Critic to Do?: Critical Theory in the Age. Hyper/Text/Theory / Ed. by Landow G. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1–51.

The Sunday Telegraph 2001, №№ 2072-2087.

The Sunday Telegraph 2014, №№2744-2752.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва: Прогресс, 1989. 616 c. 

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 504 с. 

Вартанова О. А. Англоязычные топонимы и их стилистический потенциал в поэзии: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. С-Пб., 1994. 16 с. 

Глушкова Т. В. Ідіостиль газетного видання: автореф. дис. ..  канд. філол. наук: 27.00.04. Київ, 2008. 20 с. 

Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 288 с.

Женетт Ж. Палимпсесты: литература во второй степени. М.: Науч. мир, 1982. 76 с. Женетт Ж. Фигуры. В 2-х томах, Т. 1. М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998. 472 с.

Колегаєва І. Текст і мегатекст як члени єдиної комунікативної родини. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження та перспективи / НАН України. Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов. Київ: Логос. 2012. С. 170 – 178. 

Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс лекций. М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. 284 с.  Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман. Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1995. №1. С. 97-124.                       

Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. 240 с.

Лошаков А. Г. Сверхтекст: семантика, прагматика, типология: автореф. дис. д-ра филол. наук: 10.02.01. Киров, 2008. 48 с. 

Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук. К.: Ваклер. 2001. 656 с.

Терехова Л. В. Газетный макротекст: единство категорий ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, ЧЕЛОВЕК в публикациях о кризисной ситуации (на материале англоязычной периодики): дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04. Одесса, 2015. 238 с.

Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы: Избранные труды. Санкт-Петербург: Искусство – СПБ, 2003. 616 с. 

Филиппов А. Ф. Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического похода. Гуманитарные исследования ИГИТИ. М.: ГУ-ВШЭ, 2004. Вып. 5 (12). URL: https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216436012/WP6_2004_05.pdf (дата звернення: 05.06.2020).

Bex T. Variety of written English: texts in society: societies in text.  London, New York: Routhledge, 2001. 221 p. 

Eco U. From Internet to Gutenberg. A lecture presented by Umberto Eco. November 12, 1996. / The Italian Academy for Advanced Studies in America. URL:  http://joevans.pbworks.com/f/eco_internet_gutenberg.pdf (Last accessed: 05.06.2020).

Landow G. What’s a Critic to Do?: Critical Theory in the Age. Hyper/Text/Theory / Ed. by Landow G. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1994. P. 1 – 51.

The Sunday Telegraph 2001, №№ 2072-2087.

The Sunday Telegraph 2014, №№2744-2752.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.